MENY

Landets ledende kompetansemiljø innen lesing og leseopplæring

Lesesenteret er landets ledende fagmiljø innen lesing og leseopplæring, og kjennetegnes av et ambisiøst og kreativt arbeidsfellesskap. Vi leder og deltar i en rekke store forsknings- og utviklingsprosjekt - tett koplet til praksisfeltet, og i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører.

Lesesenteret består av rundt 60 dyktige og engasjerte medarbeidere og er en del av Universitetet i Stavanger (UiS). Vi er organisert under Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Nasjonalt er Lesesenterets primæroppgave å bidra til økt kvalitet i leseopplæringen – gjennom arbeid med språk, tekst og kommunikasjon i barnehagen og lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag i grunnopplæringen. Vi skal også bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket. Målgruppene våre er skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler, PP-tjenesten og lærerutdanningene.

Lesesenteret tilbyr en rekke samlings- og nettbaserte videreutdanninger for lærere og barnehagelærere. Lesesenteret inngår også i langsiktige partnerskap med barnehager og skoler gjennom desentralisert kompetanseutvikling (DeKom) og regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling (ReKom).

Nettsiden Språkløyper er et viktig verktøy for Lesesenterets arbeid med kompetanseutvikling i barnehager, på barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole. Her formidles forskningsbasert kunnskap om arbeid med språk, lesing og skriving.

Ved fakultetet har Lesesenteret oppgaver knyttet til forsking, forskerutdanning, undervisning og veiledning. Lesesenteret bidrar inn i grunnskolelærerutdanningen ved UiS på tema som leseopplæring, lese- og skrivevansker og vurdering av leseferdighet. Lesesenteret bidrar også inn i fakultetets barnehagelærerutdanning og master i barnehagevitenskap på tema som språkutvikling og arbeid med språk og tekst i barnehagen. Videre har Lesesenteret ansvar for emner om lese- og skrivevansker i masterutdanningen i spesialpedagogikk, samt literacy og læring i digitale omgivelser på master i nordisk og lesevitenskap. Lesesenteret er også en viktig aktør i fakultetets forskerutdanning/ph.d.

Senterleder Kjersti Lundetræ har faglig og administrativt ansvar for virksomheten.

 

Kjersti Lundetræ

Professor Kjersti Lundetræ er senterleder for Lesesenteret.