MENY

Landets ledende kompetansemiljø innen lesing og leseopplæring

Lesesenteret er både en del av Universitetet i Stavanger (UiS) og nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.

Som en del av Universitetet i Stavanger, har Lesesenteret oppgaver knyttet til utdanning og forskning innen spesialpedagogikk (lese- og skrivevansker) og lesevitenskap (leseutvikling og leseopplæring).

Lesesenteret underviser og veileder på førskole- og grunnskoleutdanningen, videreutdanninger, ulike mastergradsprogram og i doktorgradsløp. Senteret samarbeider også med andre fagmiljø ved universitetet om forskning, forskerutdanning, undervisning og veiledning. 

Som nasjonalt senter er Lesesenteret landets ledende kompetansemiljø innen lesing og leseopplæring. Våre hovedmålgrupper er pedagoger i barnehager, lærere i grunnskole og videregående opplæring, ansatte i PP-tjeneste, skoleledere, skoleeiere og ansatte i lærerutdanningene.

Vår oppgave er å sette leseopplæring og leselyst på dagsorden, og bidra til å styrke språkstimulering, leseopplæring og leseutvikling i skole og barnehage på et nasjonalt plan. Senteret har også et utvidet mandat for PP-tjenesten.

Lesesenteret har i tillegg et omfattende internasjonalt samarbeid.

Senterleder Kjersti Lundetræ har faglig og administrativt ansvar for virksomheten.

Kjersti Lundetræ

Professor Kjersti Lundetræ er senterleder for Lesesenteret.