MENY

Læringsstøttende prøve i vokabular

Den læingsstøttende prøven i vokabular er et godt verktøy for å gi lærere på mellomtrinnet mer informasjon om elevenes ordkunnskap. Veiledningen inneholder mange nyttige eksempler på hvordan du kan jobbe med vokabular i undervisningen.

To elever i klasserommet. Læringsstøttende prøve i vokabular kommer med en rekke eksempler på hvordan du kan jobbe med vokabular i undervisningen.

- Mange elever strever med skoletekstene fordi de ikke har god nok kunnskap om ord som kjennetegner skolespråket. Ord som «redusere», «kritisk» og «utfordrende», er eksempler på ord som elevene møter i tekster på mellomtrinnet, og som det forventes at de forstår, sier Hege Rangnes ved Lesesenteret, som sammen med kolleger ved senteret har utviklet den læringsstøttende prøven i vokabular.

Nå er den læringsstøttende prøven i vokabular tilgjengelig i Utdanningsdirektoratets prøvebank. Prøven er spesielt tiltenkt lesesvake og minoritetsspråklige elever.

Viser forståelse av skolespråket

Vokabularprøven gir en indikasjon på elevenes forståelse av skolespråket. Den kartlegger elevens kjennskap til ulike sider ved ordkunnskap som synonymer, antonymer, forstavelser og ulike betydninger av ett og samme ord .

- Ordene som elevene blir testet i, er ord elevene vil møte i skolehverdagen. De er hentet fra lærebøker på sjette trinn, og fra andre tekster rettet mot denne aldersgruppen, sier Aslaug Fodstad Gourvennec ved Lesesenteret.

Prøven er normert på 6. trinn, men kan benyttes på hele mellomtrinnet. Prøven gjennomføres digitalt, og læreren trenger ikke å bruke tid på å rette den i etterkant. Resultatene skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet.


Eksempel fra læringsstøttende prøve i vokabular.

Nyttig veiledning

Den læringsstøttende prøven i vokabular skal gi læreren bedre kunnskap om ordforrådet til elevene, slik at det er mulig til å legge opp undervisningen på en mer tilpasset måte. Målet er å gi elevene både en bredere og dypere forståelse av viktige ord.

- Vokabular og leseforståelse henger tett sammen. Ved å jobbe med vokabularet, gjør man også elevene til bedre lesere. Det er viktig at man jobber med ordforråd og ordforståelse som en integrert del av arbeidet med tekster, og ikke som en separat aktivitet i klasserommet, påpeker Rangnes.

Veiledningen som følger med prøvene gir mange forskjellige praksiseksempler på hvordan læreren kan jobbe med vokabular i klasserommet. På bakgrunn av klassens resultater, kan læreren velge hvilke oppgaver som må følges opp i etterarbeidet. Det er ikke meningen at læreren skal benytte alle eksemplene i veiledningen, men snarere at man kan hente ideer til hvordan man kan jobbe med vokabular i undervisningen i etterkant av prøven.

 Det er anbefalt at læreren blir kjent med veiledningen før prøven gjennomføres, og benytter den for å jobbe med elevenes vokabular på tvers av fag.

En del av underveisvurderingen

Det tar inntil 90 minutter å gjennomføre prøven. Den er digital, og gir en rapport om resultatene til hver elev, slik at læreren ikke trenger å bruke tid på å rette i etterkant. Læringsstøttende prøver skal brukes som en del av underveisvurderingen, og skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet.

Læringsstøttende prøve i vokabular er en av foreløpig to læringsstøttende prøver i lesing. Etter hvert vil det komme flere læringsstøttende prøver i lesing til 6. trinn/mellomtrinnet. Hver av disse vil gi informasjon om ulike aspekter ved elevenes leseferdigheter, og veiledningene som følger prøvene vil gi lærerne støtte til videre arbeid med å utvikle elevenes leseferdigheter.

Utviklet av Lesesenteret

Lesesenteret utarbeider de læringsstøttende prøvene i lesing på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret.

Les mer om Læringsstøttende prøver hos Utdanningsdirektoratet
Kom i gang med Prøvebanken

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret