MENY

Få kunnskap om elevenes leseferdigheter

Læringsstøttende prøver i lesing for 6.trinn er et verdifullt verktøy i underveisvurderinga av elevenes leseferdigheter. Prøvene gir læreren grunnlag for å vurdere elevenes kompetanse i lesing på alle nivå, og skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet.

Klasseromsundervisning. De læringsstøttende prøvene i lesing er et godt verktøy for å vurdere elevenes læring.

Hva er læringsstøttende prøver i lesing?
Læringsstøttende prøver i lesing består av flere prøver som til sammen  måler elevenes leseferdigheter på vei mot kompetansemålene etter 7. trinn. De forskjellige prøvene tester ulike aspekter ved elevenes lesing. Hver prøve har en veiledning som gir læreren støtte til videre arbeid med å utvikle elevenes leseferdigheter. Det er frivillig å gjennomføre prøven.

Hvilke typer læringsstøttende prøver finnes det i lesing?
Foreløpig finnes læringsstøttende prøver i leseforståelse og vokabular, og flere vil bli utarbeidet.
Ulike aspekter ved lesing måles i de ulike prøvene. Leseforståelse omfatter å kunne finne informasjon i tekster, forstå og tolke tekster, og reflektere over og vurdere innholdet i tekster.

Prøven inneholder autentiske tekster som er beregnet på aldersgruppen, og som tidligere er publiserte på papir eller skjerm. Vokabularprøven måler elevenes ordforråd knyttet til språket eleven møter i skolefagene. Den måler ulike dimensjoner ved vokabular, slik som synonymer, antonymer, forstavelser og sammensatte ord, kunnskap om uttrykk, sortering i kategorier, ord med flere betydninger og forståelse av ord med støtte i lengre tekst.

Ordene som blir brukt i prøven, er hentet fra lærebøker på 6. trinn, og fra tidligere publiserte tekster som er beregnet på aldersgruppen.

Når kan prøven gjennomføres?
Mestringsnivåene på prøven er satt etter utprøving på vårsemesteret på 6. trinn, men prøvene kan gjennomføres på hele mellomtrinnet, når som helst i løpet av skoleåret.

Hvordan gjennomføres de læringsstøttende prøvene?
Prøvene gjennomføres elektronisk i Utdanningsdirektoratets Prøvebank. Tidsbruken varierer fra prøve til prøve. Etter at elevene er ferdige med prøven, kan læreren hente ut resultatene i PAS. Læreren kan få resultatene til den enkelte elev og for hele elevgruppen.  Du finner prøvene og veiledningene i Prøvebanken.

Hvorfor er veiledningen viktig?
Veiledningen sikrer at prøven gjennomføres på en god måte, og hjelper læreren til å følge opp resultatene med hver enkelt elev innenfor rammen av ordinær undervisning. Den største delen av veiledningen gir konkrete forslag om hvordan man kan følge opp resultatene med elevene.
Det er lagt vekt på at veiledningen skal være oversiktlig, praktisk og klasseromsnær. Veiledningen gir informasjon om prøven, hvilken kompetanse som testes, og hvordan resultatene skal tolkes og brukes i underveisvurderingen.

Hva gir læringsstøttende prøver i lesing informasjon om?
De ulike prøvene gir informasjon om ulike aspekter ved elevenes leseferdigheter – om hva elevene mestrer og på hvilke områder de trenger hjelp og støtte. Prøvene er gode verktøy i underveisvurderingen av elevenes leseferdigheter.

Målet med de læringsstøttende prøvene er å:
- måle lesing som grunnleggende ferdighet
- gi informasjon om elever på alle nivå
- identifisere elever som trenger ekstra oppfølging

Hvem står bak de læringsstøttende prøvene?
Lesesenteret utarbeider prøvene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret.

Les mer om Læringsstøttende prøver hos Utdanningsdirektoratet

Kom i gang med Prøvebanken