MENY

Læringsstøttende prøver: Den viktige veiledningen

Veiledningen som følger med de læringsstøttende prøvene, er et viktig verktøy for å følge opp prøvene i undervisningen, og gjøre elevene til bedre lesere.

Lærer og elever jobber i klasserommet. Veiledningen for de læringsstøttende prøvene gir konkrete forslag om hvordan man kan følge opp resultatene med elevene.

Når du skal gjennomføre læringsstøttende prøver i klassen, er det viktig at du som er lærer setter deg inn i veiledningen. Det er anbefalt at du blir kjent med veiledningen før prøven gjennomføres, og benytter den for å jobbe med elevenes lesing på tvers av fag. Veiledningen sikrer at prøven gjennomføres på en god måte. Den gir informasjon om prøven, hvilken kompetanse som testes, og hvordan resultatene skal tolkes og brukes i underveisvurderingen.

Den største delen av veiledningen gir konkrete forslag om hvordan man kan følge opp resultatene med elevene. Det er lagt vekt på at veiledningen skal være oversiktlig, praktisk og klasseromsnær. Den hjelper læreren til å følge opp resultatene med hver enkelt elev innenfor rammen av ordinær undervisning.

Veiledningen i vokabularprøven

Den læringsstøttende prøven i vokabular skal gi læreren bedre kunnskap om ordforrådet til elevene, slik at det er mulig til å legge opp undervisningen på en mer tilpasset måte. Målet er å gi elevene både en bredere og dypere forståelse av viktige ord.

Vokabular og leseforståelse henger tett sammen. Ved å jobbe med vokabularet, gjør man også elevene til bedre lesere. Det er viktig at man jobber med ordforråd og ordforståelse som en integrert del av arbeidet med tekster, og ikke som en separat aktivitet i klasserommet.

Veiledningen som følger med vokabularprøvene gir mange forskjellige praksiseksempler på hvordan læreren kan jobbe med vokabular i klasserommet. På bakgrunn av klassens resultater, kan læreren velge hvilke oppgaver som må følges opp i etterarbeidet. Det er ikke meningen at læreren skal benytte alle eksemplene i veiledningen, men snarere at man kan hente ideer til hvordan man kan jobbe med vokabular i undervisningen i etterkant av prøven.

Veiledningen i leseforståelsesprøven

Veiledningen som følger med denne prøven er en viktig del av arbeidet med leseforståelse. Med utgangspunkt i tekstene i prøven har også denne mange praksiseksempler.

Veiledningen setter søkelys på hvordan man kan jobbe i undervisningen. Hva slags tekst er dette? Hva er denne tekstens utfordringer? Hvordan kan vi jobbe med teksten, slik at elevene får en presis og god forståelse av den? Det handler om å rette oppmerksomhet mot prosessen, og å gjøre elevene bevisste på hvordan de skaper mening i møte med tekster.