MENY

Kartleggingsprøvene skal ikke brukes til å sammenligne skoler

Lesesenteret har registrert en uheldig utvikling i bruken av Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver i lesing – resultatene blir brukt til sammenligning av skoler og kommuner.

Gutt skriver på skolen Kartleggingsprøvene i lesing gir informasjon om enkeltelevers ferdigheter, og kan ikke brukes til å vurdere kvaliteten i skolen.

Kartleggingsprøvene i lesing gjennomføres hvert år på 1., 2. og 3. trinn. Kartleggingsprøvene er utviklet som et pedagogisk verktøy, og formålet med prøvene, er å identifisere de elevene som trenger ekstra oppfølging for å kunne forbedre leseferdighetene sine.

Brukes til å sammenligne skoler

De siste årene har vi imidlertid sett tilfeller der resultatene på kartleggingsprøvene i skolen blir brukt til å sammenligne skoler og kommuner. Dersom denne sammenlikningen knyttes til et belønningssystem – eksplisitt eller implisitt – så vil det brått være i skolenes interesse å få best mulig resultat på prøvene.

Når kartleggingsprøvene i lesing blir brukt som pedagogisk materiell, de brukes uforandret i flere år. For elevene er innholdet ukjent, og prøvene gir derfor et rimelig godt inntrykk av elevenes leseferdigheter.

Med utgangspunkt i den enkelte elevs sterke og svake sider, kan læreren så planlegge hvordan eleven kan hjelpes videre i sin leseutvikling. Med tanke på at det er elevene og ikke lærerne som skal vurderes, har det så langt ikke vært et problem at lærerne har kjent til innholdet i kartleggingsprøvene.

Dersom prøvene blir brukt til å sammenligne skolene, endrer dette forholdet seg, og vi har sett eksempler på skoler der lærerne får elevene til å øve spesifikt på kartlegginsprøvene. Dette er en meget uheldig bruk av prøvene. De mister da sin verdi som informasjon om elevenes sterke og svake sider i lesing, og skolen mister et godt verktøy for å sikre kvaliteten i leseundervisningen.

Måler ikke kvalitet i skolen

Ønsker man å rangere skoler ut fra elevenes leseferdigheter trenger man flere opplysninger enn det kartleggingsprøvene i lesing gir. Prøvene sier for eksempel ingenting om leseferdighetene hos de beste leserne. De gir heller ingen informasjon om språklige ferdigheter, motivasjon, opplevelse og lignende.

Man kan heller ikke se på andelen elever under kritisk grense, for så å antyde at det er kvaliteten i undervisningen som forklarer variasjonen mellom skolene.

Kartleggingsprøvene i lesing ikke er konstruert for å gi informasjon man kan bruke til å vurdere kvaliteten i skolen, og man kan derfor ikke bruke prøvene som et måleinstrument på kvaliteten i undervisningen. Man kan ikke sammenligne ikke-sammenlignbare resultater.

Kartleggingsprøvene skal brukes til det de er laget for: Å undersøke om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging i leseopplæringen.

Les også disse sakene om kartleggingsprøvene i lesing:

Viktig å huske om kartleggingsprøvene Kartleggingsprøvene i lesing gjennomføres årlig på skoler over hele landet. Det er viktig å huske på at kartleggingsprøvene er utviklet for å identifisere de svakeste elevene. Derfor må man forberede elevene på prøvene på riktig måte.

Kartleggingsprøvene er gjennomført - hva så? Du har gjennomført kartleggingsprøven i lesing på 1., 2. eller 3. trinn. Nå ser du hvilke elever som har problemer, og hva de strever med. Men hvordan kan du som lærer best hjelpe dem videre? ”Når skriftspråket blir utfordrende” fra Lesesenteret er et omfattende hefte med praktiske og forskningsbaserte råd for å følge opp elever som strever.

Oversikt over kartleggings- og støttemateriell På disse sidene finner du en oversikt over materiell til bruk i kartlegging og diagnostisering av språk-, lese- og skrivevansker, og veilednings- og støttemateriell. Oversikten er utarbeidet basert på valgte kriterier.

Språkløyper: Kartlegging av leseferdigheter Kompetansepakken om kartlegging i Språkløyper tar opp hvorfor det er viktig å kartlegge elevers leseferdighet tidlig og hvilke kriterier som gir informasjon om kartleggingsprøvers kvalitet. Pakken gir eksempler fra ulike delprøver i de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing på 1. til 3. trinn, og tar opp hvordan man kan benytte resultater fra kartleggingsprøvene for å følge opp elever.

Se Utdanningsdirektoratets sider om kartlegging i grunnskolen