MENY

Tekstvurdering som didaktisk utfordring

Spørsmålet om hvordan man skal vurdere elevenes tekster er en av de store temaene i skoledebatten. Antologien Tekstvurdering som didaktisk utfordring gir deg svar.

"Tekstvurdering som didaktisk utfordring" er en faglig solid og forskningsmessig oppdatert bok for lærerstudenter, lærere og lærerutdannere om vurderingsproblematikk knyttet til både skriftlige og muntlige tekster. Men boka tar også opp problemstillinger i forhold til temaer som formalismens plass i skriveopplæringen, samarbeid i skriveprosessen og målet for digital tekstskaping.

Redaktørene, Ove Kristian Haugaløkken, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg og Hildegunn Otnes, skriver i innledningen at vurdering av elevenes og lærlingenes arbeid er "eit virkemiddel for å nå måla i læreplanen. Men vurderingsarbeid omfattar langt meir enn berre sluttvurdering. Vurdering og tilbakemelding undervegs i læreprosessen, ofte i form av tekstrespons, er etter kvart blitt ei sjølvsagt og sentral side ved all skriveopplæring".

Innhold:
1) Innledning
2) Lars Sigfred Evensen: Vurdering av skrivekompetanse: En kompleks utfordring
3) Mari-Ann Igland: Ein ettertankens didaktikk: om forståinga av pedagogisk tekstkompetanse
4) Olga Dysthe og Frøydis Hertzberg: Den nyttige tekstresponsen - hva sier nyere forskning?
5) Kjell Lars Berge: Er fortolkningsfellesskap mulig å oppnå i skriveprøver?
6) Marit Allern: Mappevurdering - bidrag til en læringskultur i endring
7) Jon Smidt: Overgang. Skrivekulturer på ungdomstrinnet og i videregående skole
8) Sigmund Ongstad: Kan skriverutvikling planlegges?
9) Caroline Liberg: Skrivarprofiler över ämnesgränser
10) Sissel Lie: Samarbeid i skriveprosessen
11) Ellen Krogh: Potentialer og udfordringer i refleksionsskrivning
12) Laila Aase: Formalisme som støtte eller fallgruve i en danningsorientert skriveopplæring - det tradisjonelle dilemma
13) Norunn Askeland, Eva Maagerø, Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken: Den viktige skriveprøven. Tekstvurdering ved opptak til et forfatterstudium
14) Synnøve Matre: Vurdering av samtaletekstar som didaktisk utfordring
15) Hildegunn Otnes: Digital tekstskaping - hva er målet? - Kompetansemål, delmål, vurderingskriterier, kjennetegn

Antologien er tilegnet professor Torlaug Løkensgard Hoel, som i år fyller 70.

Beskrivelse hentet fra Universitetsforlaget.

Faksimile: Tekstvurdering som didaktisk utfordring