MENY

Utvikling av VEBB - arbeidsgruppe A2

Kvalitetsvurdering av e-bøker og bildebøker.

Ipad i gruppe i barnehagen.

Kvalitetsvurdering (estetikk; fortellingen; multimodaliteter) av e-bøker og bildebøker (innhold og form) (leder: Elise Seip Tønnessen): Utvikling av analysemodell (tekst- og medieanalyse) av bildebøker og e-bøker som prøves ut i A1. Bidrag: etablere grunnlag for å utforme variabler og verdier som skal brukes til å vurdere i hvilken grad og på hvilken måte bildebøkene og e-bøkene kan brukes til språkstimulering gjennom samtalebasert lesing.

Kvaliteten i samtalebasert lesing er avhengig av både situasjonsbestemte og mer stabile faktorer som dette prosjektet vil utlede og teste ut som målestrategier i praksis (i samarbeid med A1). Arbeidspakken bygger på et pågående prosjekt («Kvalitetsvurdering av digitale bildebøker», finansiert av Kulturrådet 2016), der det utmyntes kvalitetskriterier sett fra brukernes, formidlernes og produsentenes perspektiv. I innovasjonsprosjektet er det særlig brukerkvalitet og formidlingskvalitet som vil utvikles videre og operasjonaliseres. Metodisk vil første fase bestå i å utvikle en teoretisk og erfaringsbasert modell for tekst- og medieanalyse. Denne vil legge grunnlaget for å velge ut og analysere tekstene til observasjonsprosjektet (A1).

Gjennom observasjon av bruken blir det i neste fase operasjonalisert relevante variabler og verdier for å vurdere kvaliteten av tekst og mediering med tanke på samtalebasert lesing. Som resultat av første fase vil det utvikles en modell for tekstanalyse kombinert med medieanalyse som er tilpasset bildebøker og e-bøker for barn.

Sentrale faktorer vil være knyttet til teksten (fortellingens oppbygging og bruk av verbalspråk, bilder, lyd og animasjoner), mediet (bok og nettbrett med de handlingsalternativene de gir) og samtalesituasjonen (deltakere, samtalestrategi og omgivelser). Analysen vil klargjøre hvilket potensial tekst og medium i hvert enkelt tilfelle har for å danne et godt utgangspunkt for språkstimulerende samtale, ut fra tekstens og mediets affordanser. Utvalget av bøker og apper vil inkludere de tekstene (fire bildebøker og fire e-bøker) som anvendes i observasjonen i A1, med mulighet for å supplere med sikte på å få fram variasjon i sjanger, multimodal utforming og mediets tilrettelegging for interaktivitet.