MENY

Utvikling av VEBB - arbeidsgruppe A1

Datainnsamling.

To jenter med ipad

Datainnsamling (leder: forskergruppas lederteam): Intervju, observasjonsstudie og måling av engasjement hos barn og voksne. Bidrag til innovasjonen: gi tilgang til forskningsbasert kunnskap om mediets rolle og teknologienes affordanser. Materialinnsamlingen gjennomføres i fire hovedgrupper (fem til seks barnehager, avhengig av størrelse på barnegruppa) med tre lesegrupper (undergrupper) i hver hovedgruppe. I hver lesegruppe er det 6 barn (4-5-åringer) og én barnehagelærer (72 barn og 12 barnehagelærere totalt). Det samles inn bakgrunnsinformasjon om barna (alder, kjønn, morsmål, foreldres utdanning) og barnehagelærerne (alder, kjønn, utdanning, erfaring).

Intervju: Før observasjonsstudien intervjues barnehagelærerne om motivasjon for deltakelse i studien, motivasjon for leseaktiviteter, erfaringer med de to teknologiene, refleksjoner rundt bruk av IKT i barnehagens språkarbeid og forventninger til prosjektet. Et utvalg intervjues etter prosjektet, før ferdigstillingen av verktøyet, med fokus på opplevelser av og erfaringer fra gjennomføringen. Engasjement måles ved hjelp av skalaer (bl.a. tilpasset fra Tapola & Niemivirta 2013) for å se på mønstre og variasjoner i barnas engasjement, avhengig av ulike teknologier eller ulike egenskaper ved e-bøker og/eller trykte bøker. Videoobservasjonene gir utfyllende informasjon. Intervjuguider piloteres i forkant av observasjonsstudien.

Observasjon av samtalebasert lesing med utgangspunkt i bildebøker på papir og skjerm (fire ulike bildebøker og fire ulike e-bøker): Leseøktene ledes av barnehagelærerne som er opplærte i samtalebasert lesing. I løpet av tre uker gjennomfører gruppene daglige leseøkter. Fire av disse øktene (to med bok og to med e-bok) videofilmes av barnehagelærerne for å gi tilgang til informasjon om deltakernes (barns og voksnes) verbale og fysiske samhandling og engasjement. Det er bare i leseøktene som filmes, at bildebøker og e-bøker er bestemt på forhånd (dvs. barnehagelæreren står fritt til å velge i de andre øktene). I løpet av de tre ukene fortsetter barnehagene sine normale leserutiner for de barna som ikke er med i studien.

Basert på transkripsjoner av videoopptakene sammenliknes øktene med bildebøker på papir og skjerm med vekt på språkbruk i gruppa, haptikk, sosial interaksjon, emosjonelt engasjement (empati, innlevelse, humor etc.). I tillegg sammenliknes hvor lenge den enkelte økten varer. Resultatene av sammenlikningen brukes i utvikling og optimalisering av verktøyet. For å gjennomføre observasjonsstudien trenger barnehagene bildebøker og iPader til leseøktene. iPader vil også bli brukt for å videofilme leseøktene (se vedlegg). Utstyr: 12 eksemplar av de utvalgte bildebøkene (hver lesegruppe får ett eksemplar av hver bok), 12 iPader og fire e-bøker. Observasjonsskjema piloteres i forkant av observasjonsstudien.

Måling av engasjement: Likerts skalaer som måler barnas og de voksnes engasjement, interesse og motivasjon i den samtalebaserte lesingen gjennomføres etter hver av de videofilmede øktene. Barna vil besvare spørsmål som “Hvor godt likte du denne lesestunden?”; “Hvor lyst har du til å være med på en slik lesestund igjen?”; og “Hvor gøy var det å lese på denne måten?” Skalaene er dels oversatt/tilpasset fra relevante studier (Tapola & Niemivirta 2013; Bratterud et al. 2012), dels utviklet spesielt for dette prosjektet. Skalaene piloteres i barnehager som ikke deltar i prosjektet. De er digitale, bruker smilefjes, og resultatene registreres direkte på nettbrettene.