MENY

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (8.-13. trinn)

Målet med studiet er å utvikle kompetente lærere på ungdomstrinnet eller videregående opplæring som kan iscenesette god lese- og skriveopplæring basert på innsikt i teori om lesing og skriving. Læreplananalyse, helhetlig undervisningsplanlegging og vurdering for læring er også sentrale elementer.

elever og lærer i klasserom Ta en videreutdanning ved Universitetet i Stavanger. Foto: Marie von Krogh.

Dette studiet tar sikte på å styrke læreres kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning som utvikler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, både som kommunikativ kompetanse og som redskap for læring og utvikling. Studiet inneholder både en teoretisk og fagdidaktisk tilnærming til lesing og skriving i skolen. I studiet inngår praktisk arbeid med gjeldende læreplaner med vekt på å identifisere hvordan lesing og skriving kan brukes for å fremme elevenes kompetanse i flere fag.

Praktisk utprøving

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1, 8 – 13 tilbys lærere fra 8. – 13. trinn, og vil passe for lærere i alle fag, Som student vil du ha mulighet til å tilpasse faglitteraturen til din praksis. Opptakskrav er godkjent pedagogisk utdanning. Deltakernes egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag, og derfor er det en forutsetning at deltakerne er i jobb og kan ha praktisk utprøving på egen skole mellom samlingene. Studiet består av to emner à 15 studiepoeng. Emne 2 (VLE116) bygger på undervisningen i emne 1 (VLE115). Det er et samlingsbasert studium med to samlinger à tre dager i hvert emne. Mellom samlingene vil det være leseperioder og gjennomføring av ulike arbeidskrav. Canvas brukes som læringsplattform. 

Emnebeskrivelse og arbeidskrav

Emne 1 (VLE115, 15 studiepoeng) gir teoretisk og didaktisk fordypning i systematisk arbeid med lesing, skriving og muntlighet som grunnleggende ferdighet på ungdomstrinn og i videregående opplæring. Læreplananalyse, helhetlig undervisingsplanlegging og vurdering er også sentralt i emnet. Emne 2 (VLE116, 15 studiepoeng) gir ytterligere kunnskap om og innsikt i teorier og nyere forskning om fagspesifikk lesing og skriving, digital kompetanse, vansker med lesing og skriving samt utfordringer når norsk er andrespråk. Du kan bygge videre til 60 studiepoeng gjennom studiet ”Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2”.

Etter hver samling skal studentene skrive refleksjonslogg (500 ord). De skal dessuten skrive en fagtekst (2500 ord) knyttet til utprøving av og refleksjon over ny faglig og fagdidaktisk kunnskap.  De skal også gjennom føre kunnskapsdeling på egen skole. Et av arbeidskravene vil være knyttet til pedagogisk bruk av IKT i undervisningen.

Sluttvurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. I emne 1 (VLE115): Innlevering av fagtekst etter gitt oppgave (4500 ord). Det samme gjelder for emne 2 (VLE116). Det blir gitt karakter etter karakterskala A-F.

Se emneplan og litteraturliste for VLE115 og VLE116.