MENY

Begynneropplæring (1-7)

Studiet i begynneropplæring er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Studiet er forankret i nasjonale retningslinjer for fagene i grunnskolelærerutdanningene og læreplanverket for grunnopplæringen, Kunnskapsløftet. Studiet er særlig tilpasset lærere på 1.-4. trinn.

klasserom Nå kan du ta videreutdanning i begynneropplæring ved UiS. (Foto: Getty)
Studentene vil møte helhetlige perspektiver på lesing, skriving og regning og få forskningsbasert kunnskap om hvordan skolen så tidlig som mulig kan bidra til å utjevne forskjeller. Et slikt perspektiv bidrar til at elever med ulik språklig bakgrunn, og ulike forutsetninger i størst mulig grad skal oppleve å lykkes med disse grunnleggende ferdighetene.  
 
Sentrale læringsutbytteformuleringer vil være at studiet skal gi forskningsbasert kunnskap om:
 
•Utvikling av lese-, skrive- og regneferdigheter og kompetanse om hvordan en kan utvikle disse ferdighetene 
•Inngående kunnskap om metoder i begynneropplæringen, samt om vurdering, analysering og begrunnelse av undervisningsopplegg – teoretisk og didaktisk
•Observasjon og vurdering av elevenes ferdigheter i lesing, skriving og regning, samt om forebygging av lese-, skrive- og matematikkvansker 
 
De seks samlingene vil sentrere seg om omkring ulike delemner knyttet til begynneropplæringen
•Overgangen barnehage/skole og skolestart 
•Kartlegging av lesing, skriving og regning
•Tidlig innsats knyttet til språk, lesing, skriving og regning
•Den gode lese-, skrive- og regneundervisningen
•Muntlige og digitale ferdigheter
 
Gjennom disse temaene skal studentene utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.
Mer informasjon finner du  på i emneplanen for emnet