MENY

Hovedforedrag Skriv! Les! 2019

Tema for Skriv! Les! 2019 er «Literacy i nordiske klasserom og skriftsamfunn». Vi ser frem til å presentere følgende hovedforedragsholdere, som vil belyse dette temaet på ulike måter:

 • Therese Hopfenbeck

  Therese Hopfenbeck:
  Internasjonale lesetester og vurdering for læring
  Duett eller duell?

  Forskere og praktikere er i store trekk enige om verdien av god leseforstålese i framtidas skole. I hvilken grad internasjonale lesestudier kan informere klasseromspraksis, er det desto større uenighet om. Hvilken vurderingskunnskap trenger lærere om slike studier? Kan kunnskap fra internasjonale lesetester brukes i arbeid med vurdering for læring?
  I denne presentasjoen vil Therese Hopfenbeck blant annet dele erfaringer fra forskningsprosjektet PIRLS for Teachers, en studie hvor samarbeid med engelske lærere dannet grunnlag for lesetiltak i klasserommet. Spenningsfeltet mellom tester og vurdering for læring vil bli diskutert.

  Therese N. Hopfenbeck er Direktør ved Oxford University Centre for Educational Assessment, hvor hun blant annet leder forskningsprosjektet Assessment for Learning in Africa, og Englands deltakelse i PIRLS. 

 • Ellen Krogh

  Ellen Krogh:
  Literacy i et nordisk morsmålsdidaktisk perspektiv

  I sin forelesning undersøker Ellen Krogh hvordan tekst- og skriftferdigheter har vært etablert og forstått innenfor nordisk morsmålsdidaktikk de siste tiårene, hvordan feltet har utviklet seg, og hvilke perspektiver som nå åpner seg for en morsmålsdidaktisk praksis. Undersøkelsen baserer seg i hovedsak på forskningsprosjekter og publikasjoner fra de siste tiårene, som har gitt et nordisk perspektiv på morsmålsfagene.

  Ellen Krogh er professor emeritus ved Syddansk universitet. Hun forsker på danskfagets didaktikk og på skriftlighet i fagene, hovedsakelig i videregående skole. Hun har vært involvert i nordiske forskningssamarbeid om morsmålsdidaktikk, både i forskningsprosjekter og gjennom organisering av nettverk og konferanser.  

 • Atle Skaftun

  Atle Skaftun: 
  Tid for muntlighet? Tanker om literacy og tanketeknologier i skolen

  I dette foredraget tar Atle Skaftun utgangspunkt i en forståelse av tale og skrift som sentrale tanketeknologier og et helhetlig perspektiv på literacy som tilgang til skriften, tekstmening, og til diskursive fellesskap. Mot dette bakteppet vil han diskutere muntlighetens plass i norsk og nordisk skolepraksis og utdanningsforskning, med blikket rettet mot framtidens skole.

  Atle Skaftun er professor i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han har skrevet en rekke artikler og bøker om litteratur og lesing. I  den senere tid har han også arbeidet med digitalisering av skolen og tanketeknologier i videre forstand, og særlig med muntlighetens plass i skolehverdagen.

 • anna slotte

  Anna Slotte:
  "Mer flerspråkigt, mer digitalt, mer uppkopplat – Förändrade förutsättningar för undervisning och lärande i dagens nordiska klassrum"

  I sitt foredrag vil Anna Slotte diskutere betydningen av språk for læring i flerspråklige sammenhenger. Hvilke utfordringer og muligheter tilbyr skolens tekstpraksiser i våre stadig mer digitale og stadig flerspråklige klasserom? 

  Anna Slotte er dosent og foreleser ved Pedagogisk fakultet, Helsingfors Universitet. Hun er interessert i barns og ungdoms flerspråklige praksiser, med særlig fokus på læring og språkutvikling.
  Innenfor rammene til en rekke forskningsprosjekter, inkludert nordiske samarbeid, har hun analysert språkforsterkende undervisning, digital kompetanse og andre tekststudenter i klasserommet. I ett av de sistnevnte prosjektene har hun fulgt elevers mobilbruk i videregående skole. Metodisk jobber Slotte hovedsakelig med videoetnografi. Slotte er forsker i det nye Nordic Centre of Excellence QUINT (Quality in Nordic Teaching) og har siden 2016 vært leder for Nordic Educational Research Association (NERA).