MENY

Verdifull ny kunnskap om barnehagebarn

Norske barnehager kritiseres i VG for å ikke støtte godt nok opp under barns nysgjerrighet og utvikling. Forskningsprosjektet Stavangerprosjektet – det lærende barnet ved Lesesenteret gir unik kunnskap om norske barns utvikling, og vil være med på å gjøre barnehagene enda bedre.

Mandag 26. oktober ble resultatene fra to store forskningsprosjekter om norske barnehager lagt frem på konferansen "Bra nok?" i Oslo. Norske barnehager karakteriseres som ”midt på treet”, og forskerne poengterer at det er behov for mer kunnskap om de minste barna.

– Norske barnehager støtter ikke nok under barns nysgjerrighet og utvikling, for eksempel når det gjelder språklig, tankemessig, sosial, motorisk og kreativ utvikling, sier forsker Elisabeth Bjørnestad ved HiOA til VG. Forskerne påpeker at det er behov for mer kunnskap om de minste barna.

Stavangerprosjektet gir viktige svar
Ved Lesesenteret pågår det en langsiktig studie av barn som gir mye av kunnskapen forskerne ved HiOA etterlyser. Stavangerprosjektet – det lærende barnet er en studie som ser på utviklingen til over 1000 norske barn. Stavangerprosjektet ser på barnehagebarnas kompetanse og utvikling innenfor og mellom områdene språk, matematikk, sosial fungering og motorikk fra de er 2 ½ år.

– Gjennom studien har vi fått ny og uvurderlig kunnskap om norske barns kompetanse og utvikling. Blant annet vet vi at norske barn er sterke motorisk i forhold til mange barn i andre land, men at de har dårligere matematisk kompetanse. Vi ser også at det er store kjønnsforskjeller innen utviklingen til to år gamle gutter og jenter, at gutter deltar mindre i språkaktiviteter enn jenter, og at barn som er svake motorisk også ofte har svake matematikkferdigheter. Alt dette er kunnskap som er vesentlig for å utvikle norske barnehager, sier førsteamanuensis og prosjektleder for Stavangerprosjektet Elin Reikerås ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Viktige sammenhenger
Barna som er med i Stavangerprosjektet går nå på skolen. Elevenes ferdigheter i lesing, skriving og regning blir kartlagt av lærerne deres i andre og femte klasse. Etterhvert som forskerne får kunnskap om hvordan elevene nå ligger an i lesing, skriving og regning, vil de se på sammenhengene mellom barns utvikling i barnehagealder og deres tilegnelse av grunnleggende ferdigheter på skolen.  

Prosjektet er et samarbeid mellom UiS og Stavanger kommune, og Reikerås regner med at studien vil ha positive konsekvenser for norske barnehager.

– Etter planen skal det komme en ny rammeplan for barnehager i 2017. Vi regner med at kunnskapen og resultatene fra Stavangerprosjektet vil ha betydning for denne, slik at norske barnehager kan bli enda bedre enn de er i dag, sier hun.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

 

Barn som klatrer.

Stavangerprosjektet ser på barns utvikling fra de er 2 1/2 år til de går i femte klasse.