MENY

Hovedfunn i Stavangerprosjektet - det lærende barnet

Det er stor spredning hva barna mestrer innenfor språk, matematikk, sosial kompetanse og motorikk allerede når de er 2 ½ år. Noen mestrer det vi forventer ved 5 års alder, mens andre så vidt er i gang med utviklingen av ferdigheter på de ulike områdene.

Tette sammenhenger

Utvikling innenfor språk, matematikk, sosial kompetanse og motorikk er tett knyttet sammen.  For eksempel:

 • Barna med sterke språklige ferdigheter har bedre sosial kompetanse og deltar mer aktivt i lek enn de med svake språklige ferdigheter.
 • Gruppen av barn med svak motorikk har også svake matematiske ferdigheter, mens gruppen med god motorikk har også gode matematiske ferdigheter. 

Kjønnsforskjellene er tydelige i barnehagealder

 • Jentene har bedre ferdigheter enn guttene i barnehagealder innen språk og matematikk, de er mer selvstendige, mestrer hverdagsferdigheter som påkledning bedre, er mer sosialt kompetente, leker mer med andre, og har bedre finmotorikk.
 • Gutter deltar mindre enn jenter i aktiviteter som lesing, sangleker og rollelek
 • Bare innen grovmotorikk, regellek og mer avansert konstruksjonslek er jentene og guttene like gode.  

Flerspråklige barn

 • Ved 2 ½ årsalder er det stor forskjell på norskspråklige og flerspråklige barns norskspråklige ferdigheter og denne forskjellen vedvarer gjennom barnehagealder
 • Norskspråklige barn har bedre sosial kompetanse enn flerspråklige når de er 2 ½ år, men denne forskjellen utjevnes i barnehagealder.
 • Mengden av norsk som brukes i hjemmet har stor betydning for flerspråklige barns norskspråklige utvikling. Gruppen der norsk i liten grad brukes i hjemmet har dårligere norskspråklige ferdigheter enn gruppen som bruker en del eller mye norsk hjemme, det er ingen forskjell mellom de sistnevnte gruppene.

Gruppen av barn med svake ferdigheter

 • Mange av barna som er svake ved 2 ½ år er ikke i den svake gruppen to år senere, men en del av disse finner vi igjen blant de svakeste i skolen
 • De barna som har svake ferdigheter gjennom barnehagealder finner også i de svake gruppene i skolen
 • I forhold til regneferdigheter i skolen finner vi at gruppen som hadde svake ferdigheter i matematikk når ved 2 ½ år har svakere resultater både i 2. og 5.klasse enn de med middels og sterke ferdigheter når de var 2 ½ år.

Ringvirkninger for arbeid med barna

 • Barnehagene har fått bedre kompetanse til å se hvert enkelt barn bedre
 • For kullene i Stavangerprosjektet var det en økning av oppmeldinger til PPT i barnehagealder, men når de kom på mellomtrinnet var det en nedgang.
 • PPT melder om tidligere og bedre begrunnede oppmeldinger

Vil du vite mer? Her finner du publikasjoner og formidling i Stavangerprosjektet.