MENY

Flere barn får hjelp tidlig

Flere enn før henvises til PPT i barnehagen og på barneskolen i Stavanger. Kommunen tror mer kunnskap hos barnehagepersonalet gjør at flere nå får hjelp tidlig.

I Norge har lenge vært mest vanlig å henvise til PPT først på mellomtrinnet. Det er ofte da omfanget av vanskene blir så store at de ikke lenger kan ignoreres. Men i Stavanger har utviklingen snudd de siste årene. De fleste som henvises til PPT går i barnehagen eller på småtrinnet på barneskolen, mens andelen henvisninger på mellomtrinnet har gått ned.

Dette viser tall som sammenligner norske storbyer når det gjelder henvisninger til PPT. De fleste steder kommer de fleste henvisningene fortsatt fra mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

– Før så også vi at de fleste henvisningene kom på femte trinn. Da ble blant annet kravene til leseforståelse så store at elever med svake leseferdigheter ramlet av undervisningen. Nå sjekker vi ut flere barn fra PPT både i barnehagealder og på barneskolen. Dette er gledelig, for vi ønsker å gi barna som trenger det hjelp så tidlig som mulig, sier Unni Lill Borg på kontor for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune.

Les rapporten Stavangerskolen 2018: Kvalitets- og utviklingsmelding (pdf).

Tror kunnskap er grunnen

Det er vanskelig å si noe sikkert om hva som er årsaken til at kurvene har snudd i Stavanger. Men hos PPT tror de ikke det er helt tilfeldig at dette har skjedd samtidig som barnehagene har gått gjennom flere kompetanseløft.  Blant annet førte både Stavangerprosjektet, Tverretatlig førskoleteam og prosjektet «Rett hjelp tidlig» til mer kunnskap og bevissthet blant barnehagepersonalet om blant annet språkutvikling, observasjon og kartlegging.  

– De siste årene har personalet i barnehagene fått mye viktig kunnskap og en god bevissthet om sin egen kompetanse. Det er fokus på systematiske observasjoner av alle barna, og tiltak for dem som trenger det. Nå har vi også innført overgangssamtaler når barna begynner på skolen, slik at skolene er bedre rustet til å møte elevene, og vet hvem som trenger ekstra støtte allerede fra første skoledag, sier Berit Refsland i PPT.

Når teori blir praksis

Det er viktig å være bevisst viktigheten av egen kompetanse i det daglige arbeidet i barnehagen, påpeker Marianne Haas leder i PPT i Stavanger.
– Barnehagehverdagen er travel, og det er ofte stor utskifting av personalet. Derfor er det viktig at lederne tar ansvar for at personalet aktiverer kunnskapen de har, at de omsetter teorien til praksis. Mye handler om å ha gode rutiner, og å evaluere og reflektere rundt egen praksis, sier Haas. Hun foreslår å lage årshjul med fokusområder til dette arbeidet.

Viderefører satsing på de minste

Som en videreføring av arbeidet som er gjort hittil, har Stavanger kommune i høst innført bydelsteam. Fagpersonell fra ulike tjenester arbeider i tverrfaglige team som legger til rette for helhetlige tiltak basert på barns, barnegruppens og foreldres behov.  Teamene består av representanter fra barnehager, PPT, barnevern, fysio- og ergoterapitjenesten og helsestasjonen
-Vi håper denne satsingen vil føre til at vi kommer enda tidligere på banen når barn trenger hjelp. I tillegg tror vi dette vil bidra til at barnehagene får enda mer kompetansen på flere viktige områder, sier Refsland.

Les også: 

Flere barn blir meldt inn til PPT Det har vært en sterk økning i antallet barnehagebarn som meldes inn til PPT i Stavanger. Det er et godt tegn, og gjør barna bedre rustet for fremtiden, mener PPT-leder i kommunen.