MENY

Flere barn blir meldt inn til PPT

Det har vært en sterk økning i antallet barnehagebarn som meldes inn til PPT i Stavanger. Det er et godt tegn, og gjør barna bedre rustet for fremtiden, mener leder Bjørg Klokk.

Liten gutt legger puslespill sammen med voksen. Stadig flere barn i Stavanger får tidlig hjelp av spesialpedagog.

”Vent og se.” ”De vokser det av seg." «Vi får se ved overgang til skolen ...»
Slike holdninger var langt mer vanlige i barnehagene tidligere. Barn som strevde med for eksempel språk eller sosial fungering, ble ofte ikke fanget opp før de begynte på skolen – og også der ble det ventet. Og sett. Resultatet var at mange barn ikke fikk nødvendig hjelp før i fjerde eller femte klasse, som var for sent for mange.

Vågen barnehage: Ser barnet tydeligere gjennom observasjon.

De siste årene har imidlertid denne trenden snudd. Barnehageansatte i Stavanger har fått mer kunnskap om tidlig innsats, blant annet gjennom å delta i Stavangerprosjektet, og resultatet er at mange flere barn får hjelp av spesialpedagoger før de begynner på skolen.

– I dag mottar rundt 500 barnehagebarn i Stavanger spesialpedagogisk hjelp. Dette er rundt 6 prosent av barnehagebarna i kommunen. For noen år siden lå andelen nede på 2 prosent, sier leder Bjørg Klokk ved PP-tjenesten i Stavanger kommune.

Les også: Observasjon i barnehagen ga flinkere ansatte.

Grep for sent inn

– Tidligere var det mange barn som begynte på skolen med for eksempel dårlig språk og begrepsforståelse. Da slet de med å følge undervisningen, og de trengte tett veiledning fra starten. De siste årene har man virkelig fått øynene opp for hvor viktig det er å gi barn som strever hjelp så tidlig som mulig, sier Klokk.

I dag har PPT overføringsmøter med skolene som tar imot barn som har ekstra hjelp i barnehagen. Det betyr at skolene er forberedt på hvordan de best kan ivareta disse barna.

– Det er viktig for barna å oppleve faglig mestring når de begynner på skolen. Vi forteller skolene hvilken kompetanse barna har, hva de er gode på, og hva de strever med. Skolen gir gode tilbakemeldinger på dette, sier Klokk.

Ikke barnets ansvar

Klokk mener at dersom vi ikke tenker tidlig innsats, kan barna selv bli ansvarlige for å vise at de har vansker med å henge med, enten det er språklig, sosialt eller motorisk. Det er barna selv som gir signal på at de sliter, da ofte gjennom atferd som kan bli misforstått.

Stavangerprosjektet ser på sammenhengende faktorer i barns utvikling. Klokk mener barnehagene i Stavanger gjennom deltakelse i prosjektet er blitt mer bevisst på at det kan være sammenhenger mellom barns utvikling i språk, sosial fungering, motorikk og matematiske bevissthet.

– Gjennom Stavangerprosjektet har de ansatte blitt opplært i å stille rett spørsmål. Jeg mener at barnehagene nå er mye flinkere til å se sammenhenger hos barnet. For eksempel kan årsaken til at et barn sliter sosialt, være at det sliter med språket. Barnehagene er kjappere til å se disse sammenhengene. Økt kunnskap gjør også at kvaliteten på henvisningene til PPT er blitt mye bedre.

Les også: Språksvake toåringer faller utenfor i lek.

Tett samarbeid

I Vågen barnehage på Hundvåg er de enige i at utviklingen har vært positiv når det gjelder å tilby barn hjelp tidlig.

– Takket være et godt samarbeid med PPT og tverrfaglig team i kommunen, fanges barn opp mye tidligere nå. Nå hender det at man avslutter den spesialpedagogiske innsatsen hos barna før de begynner på skolen. Det skjedde aldri før. Men det er viktig at barnehagene får nok ressurser, slik at vi kan fortsette å gi barn rett hjelp tidlig, sier spesialpedagog Ann Kristin Jonassen.

Tekst: Elisabeth Rongved

Les også:

Verdifull ny kunnskap om barnehagebarn

Jenter mer selvstendige og sosiale, allerede som treåringer

Stavangerprosjektet får internasjonal oppmerksomhet

 

Bjørg Klokk.

– Barnehagene avdekker barn som strever med utviklingene langt tidligere, sier PPT-leder Bjørg Klokk i Stavanger Kommune.