MENY

Respons

I forskningsprosjektet Respons ønsker forskerne å se nærmere på hvordan teknologi kan integreres i undervisningen på en produktiv måte, og bidra til det vi kaller dialogiske (responsive) literacypraksiser i klasserommet.

Gutt på skole med laptop

I dette prosjektet samarbeider Lesesenteret med en kommune som har vedtatt at alle ungdomsskoleelevene i kommunen skal ha hver sin bærbare digitale enhet i løpet av perioden 2014-2017.

Prosjektet tar utgangspunkt i at slik styrking av tilgangen på digitale ressurser kan bidra til fornyelse av undervisningspraksis. Samtidig er et utgangspunkt at pedagogiske kjerneverdier som deltakelse, deling og involvering kan styrkes med klok bruk av teknologi i klasserommet.

Prosjektet vil følge alle ungdomsskolene gjennom denne treårsperioden. Forskerne vil ha et særlig blikk for muligheter og utfordringer knyttet digitaliseringen av klasserommet, eller sagt litt mer teknisk: Hvordan ny teknologi kan integreres for å fremme kunnskapsbasert profesjonell praksis og legge til rette læringsprosesser av høy kvalitet.

Respons i klasserommet

Det foregår mange plenumsaktiviteter i skolen. I disse aktivitetene ligger det en stor ressurs, og en stor og viktig rolle for læreren. Lærerens respons legger føringer for klassesamtalen, og sammen etablerer lærer og elever en samtalekultur. Denne kulturen kaller vi en praksis. Slike samtaler handler ofte om tekster som elevene har lest, og vi henter derfor inn det etablerte begrepet literacypraksiser for å beskrive fenomenet.

Respons er et ord som understreker betydningen av hvordan vi svarer, hvordan vi gjennom samtalen uttrykker verdsetting og stimulerer til fortsatt dialog. I prosjektet vil vi være på jakt etter hvordan teknologien kan integreres i undervisningen på en produktiv måte, og dermed kan bidra til det vi kaller dialogiske (responsive) literacypraksiser i klasserommet.

Respons i tekst

Prosessorientert skriving er en gammel idé: Den som skriver skal få kommentarer som kan brukes videre i skriveprosessen, i stedet for kommentarer avgrenset til teksten som ferdig produkt. Når alle elevene har hver sin bærbare digitale enhet, så ligger det til rette for å utnytte potensialet i denne tenkemåten langt mer effektivt. Lærere kan skrive merknader i dokumentet, eller forslag direkte i teksten, som elevene må ta stilling til når de bearbeider utkast til tekster.

Den enkle forskjellen i at elevene ikke må skrive hele teksten på ny gjør lærerresponsen og elevenes oppfølging av denne til en komprimert arena for direkte dialog mellom lærer og elev. Denne arenaen for respons og dialog er sentral i prosjektet.

Lærernes respons på endring og innovasjon

Skolen har vært gjenstand for mye oppmerksomhet, og til dels store endringer de siste årene. Læreplaner og satsninger i regi av Utdanningsmyndighetene driver fram mye lokalt arbeid med omstilling og nytenking. Digitalisering av klasserommet – altså at alle elevene har hver sin bærbare digitale enhet i klasserommet – vil også innebære en endring av arbeidsforholdene for lærerne. I prosjektet ønsker vi også å fange opp hvordan de involverte lærerne reagerer på denne situasjonen.

Stort prosjekt

Prosjektet er finansiert av NFRs utdanningsforskningsprogram, FINNUT. Samarbeidet mellom kommunen og Lesesenteret innebærer i tillegg til forskningsinteressen en ambisjon om gjensidig kompetanseutvikling. Prosjektet vil støtte skolens kompetansearbeid, og forskningsprosjektet er innrettet mot å finne fram helhetlige perspektiver og metoder som kan fange opp kompleksiteten i feltet. Generelt er prosjektet drevet av en vilje til å hente fram innsikter av generell verdi og relevans i nærstudier av menneskelig samhandling (vi leter etter det store i det lille).

Les mer om forskningen ved Lesesenteret