MENY

Publications

 

Publications and dissemmination 2017:

Scientific publications

 • Giske, R., Ugelstad, I. B., Meland, A. T., Kaltvedt, E. H., Eikeland, S., Tønnessen, F. E., & Reikerås, E. K. L. (in press). Toddlers’ social competence, play, movement skills and well-being: An analysis of their relationship based on authentic assessment in kindergarten. European Early Childhood Education Research Journal.
 • Moser, T. Reikerås, E.K. & Tønnessen, F.E. (2017). Development of Motor-Life-Skills: Variations in Children at Risk for Motor Difficulties from the Toddler Age to Preschool Age. European Journal of Special Need Education. 1-16. doi:10.1080/08856257.2017.1306964
 • Reikerås, E.K., Moser, T. & Tønnessen, F.E. (2017, published online: 24 Jul 2015). Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills? European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 72-88. http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2015.1062664
 • Reikerås, E. K. L., & Salomonsen, T. (2017). Weak mathematical skills at an early age: persistent or temporary? Children with weak mathematical skills and their development from toddlers to preschoolers. Early Child Development and Care, 1-13. doi:http://dx.doi.org10.1080/03004430.2017.1337753
 • Stangeland, E. B. (2017). The impact of language skills and social competence on play behaviour in toddlers. European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 106-121. doi:10.1080/1350293X.2016.1266224
 • Stangeland, E. B., Lundetræ, K., & Reikerås, E. (in press). Gender Differences in Toddlers Language: Language skills and participation in literacy activities observed in kindergarten. European Early Childhood Education Research Journal.

Publications and dissemmination 2016:

Articles and books

 • Dalvang, T., Reikerås, E og Svingen, O. (2016). Anbefalinger for arbeid med barn og unge som presterer lavt i matematikk. Rapport utarbeidet for Utdanningsdirektoratet.
 • Klausen, T. G. and E. K. L. Reikerås (2016). Regnefaktaprøven, Lesesenteret.
 • Moser, T. and E. K. L. Reikerås (2016). "Motor-life-skills of toddlers – a comparative study of Norwegian and British boys and girls applying the Early Years Movement Skills Checklist." European Early Childhood Education Research Journal 24(1): 115-135.
 • Reikerås, E. K. L. (2016). "Central skills in toddlers’ and pre-schoolers’ mathematical development, observed in play and everyday activities." Nordisk matematikkdidaktikk 21(4): 57-78.
 • Reikerås, E. K. L. (2016). Svag motorik hos små børn kan føre til svag matematisk udvikling. 0-1426: 92-93.
 • In Press: Stangeland, E. B. (2017). Impact of Language Skills and Social Competence on Play Behavior in Toddlers. European Early Childhood Education Research Journal

Conference and seminar contributions

 • Meland, A. T. and E. H. Kaltvedt (2016). Det lærende barnet. Makan finnes ikke i hele verden! Ringer i Vann. Alt henger sammen med alt. Oslo.
 • Meland, A. T. and E. H. Kaltvedt (2016). Småbarns mestring av barnehagens hverdagsaktiviteter i et kjønnsperspektiv. Dialogmøte - HUM konferanse.
 • Meland, A. T. and E. H. Kaltvedt (2016). Småbarns mestring i et kjønnsperspektiv. Praksislærerdag
 • Moser, T. (2016) Körper und Bewegung im Kindergarten – neuere Forschungsergebnisse aus Skandinavien, Hovedforedrag, 10. Osnabrücker Kongress Bewegte Kindheit, Osnabrück, Tyskland, 13.-5.3.2016
 • Moser, T. (2016) Barns kroppslighet og barnehagens dannelsesoppdrag, Plenuminnlegg, Sammen for barnet - Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling(Læringsmiljøsenteret UiS og Nasjonalt Senter for mat, helse og fysisk aktivitet), Gardermoen, 25.5.2016.
 • Reikerås, E. K. L. (2016). Stavangerprosjektet- Det lærende barnet. Temahalvtime for Oppvekststyret i Stavanger kommune.  
 • Reikerås, E. K. L. and T. Hoel (2016). Barnehagerelevant forskning på Lesesenteret. Seminar i forbindelse med søknad om barnehagesenter.
 • Reikerås, E. K. L. and T. Moser (2016). Weak motor-life-skills and relations to mathematical development in early age. Sig 5 - EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) conference. Porto.
 • Stangeland, E. B. (2016) Longitudinelle studier i Norge. Språk, lek og sosial kompetanse hos de yngste barna i barnehagen. Presentasjon på seminar, Universitetet i Stavanger, 02.11.2016.

Courses

 • Gjestsen, Åse Kathrine. Forståelse og bruk av Staveprøven. Kurs i Staveprøven for lærere på 4 trinn. 01.03.16, UiS
 • Klausen, Tove Grønning. Lesesenterets regnefaktaprøve. Kurs for 4. trinnslærere med elever i Stavangerprosjektet. 23.02.16, UiS

Publications and dissemmination 2015:

Scientific publications

 • Bergem, O. K., et al. (2015). REALFAG. Relevante-Engasjerende-Attraktive-Lærerike. Rapport fra ekspertgruppa for realfagene, Kunnskapsdepartementet.
 • Broekhuizen, M., et al. (2015). CARE-Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European ECEC. Deliverable 6.2: Stakeholders Study. Values, beliefs and concerns of parents, staff and policy representatives regarding ECEC services in nine European countries. First report on parents, Utrecht University
 • Meland, A. T., Kaltvedt, E., Reikerås, E.L. (2015). "Toddlers Master Everyday Activities in Kindergarten: A Gender Perspective." Early Childhood Education Journal.
 • Reikerås, E., Moser, T., Tønnessen, F. E. (2015). "Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills?European Early Childhood Education Research Journal.
 • Reikerås, E. (2015). Authentic assessmentPAN European networks science and technology: (17), 173-175.
 • Reikerås, E. (antatt) Tracks of mathematical development in toddlers and pre-schoolers play and everyday activities in a Norwegian kindergarten context. NOMAD, Nordic Studies in Mathematics Education
 • Salomonsen, T. & Reikerås, E. (antatt) Leke og lære matematikk. Frilek – voksenstyrt eller midt i mellom? NOMAD, Nordic Studies in Mathematics Education
 • Stangeland, E. B. (antatt), Impact of Language Skills and Social Competence on Play Behaviour in Toddlers 

Other publications

 • Gundersen, H. W.(2015). Norsk brukermanual Early Years Movement Skills Checklist (EYMSC), Info vest forlag.
 • Løge I. K. et.al. (2015). ALLE MED Håndbok, Info vest forlag

Master theses

 • Linda Refvik, (2015). Språk og vennskap - om sammenhengen mellom språklig kompetanse og mestring av vennskap hos små barn.
 • Johanne Hovig (2015) «Det var en glimrende feil!» - implikasjoner fra feilmønstre i oppstilte og uoppstilte regneoppgaver fra Kartleggingsprøven i regning for 2. trinn.
 • Elly Halsne (2015) Kartlegging av språk i tidlig alder.
 • Lene Aven (2015) Svake stavere på 2.trinn: mestringsområder, utfordringer og pedagogiske tiltak.

Conference and seminar contributions

 • Gjestsen, Å. K. and A. E. Dahle (2015). Stavestrategier hos barn på 2. trinn som både har svak ordavkoding og svak staveferdighet. Nordisk konferanse Skriv! Les! 18.5. – 20.5.2015.
 • Gunnerud, H.(2015). Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk. Nordisk konferanse Skriv! Les! 18.5. – 20.5.2015.
 • Helgevold, L. and A. E. Dahle (2015). Erfaring ved implementering av observasjons- og veiledningsmateriellet Leselos. Nordisk konferanse Skriv! Les! 18.5. – 20.5.2015.
 • Moser, T. (2015)  ”Relations between motor and language skills at age 2:9 and 4:9. Findings based on authentic assessment Kindergartens from  the Stavanger Project”, paper presentet in collaboration beteen Thomas Moser (presenter) in collaboration with Elin Reikerås & F.E. Tønnessen; at 25th EECERA  annual conference, Barcelona, Spain 7th-10thSeptember 2015.
 • Moser,T. (2015)”Forskning om barnehager og barnehagelærerutdanning – hva forskes det på?” Innlegg for ph.d. stipendiater, selvorganisert pre-konferanse-seminar (organisert av HBV stipendiatene Hilde D. Hogsnes og Sigrun Slettner)  i forbindelse med den 25th European Early Childhood Education Research Education (EECERA) conference  7th - 10th September 2015, ved Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 • Reikerås, E. (2015). Tracks of Mathematical Development in Kindergarten. Toddlers mathematical competences observed in play and daily life. Konferanse Gøteborg 16.04.2015
 • Reikerås, E. (2015). Kunnskapsdepartementets realfagssatsing i Stavangerbarnehagene.  Kontaktmøte for kommunale og private barnehager.    
 • Reikerås, E. (2015). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet: Et ekte samarbeidsprosjekt. Forskning og innovasjon i kommunesektoren. 26.02.2015         
 • Reikerås, E. (2015). Stavangerprosjektet - Det lærende barnet, barnehagedelen. Seminar om barnehageforskning i forskningsavdelingen Utdanningsdirektoratet. Oslo. 3.12.2015            

Research seminar for contributing partners in Stavanger, November 4 2015

 • Aven, L. and A. E. Dahle (2015). Hva mestrer de svakeste staverne? Staveferdigheter og stavefeil blant 2. trinnselever med svake staveresultater.
 • Dahle, A. E. and I. K. Løge (2015). Barn som henvises til PPT i barnehagealder- Hvordan var deres språklige og sosiale kompetanse ved 2 år og 9 måneder?
 • Gjestsen, Å. K. and A. E. Dahle (2015). Stavestrategier hos barn på 2. trinn som både har svak ordavkoding og svak staveferdighet.
 • Halsne, E. and A. E. Dahle (2015). Kartlegging av språk i tidlig alder.
 • Reikerås, E. K. L. (2015). Forskningsfunn 2014-2015 i Stavangerprosjektet.
 • Stangeland, E. B, (2015). Sammenheng mellom språk og sosial fungering hos de yngste
 • barna i barnehagen.

Presentation of research findings for the "PPT og Fysio- og Ergoterapitjenesten" Stavanger 24.11.2015

 • Reikerås, E. K. L. (2015). Betydningen av årets forskningsresultater i Stavangerprosjektet for arbeidet I PPT-Fysio- og Ergoterapitjenesten.
 • Stangeland E.B. (2015). Språk, lek og sosial kompetanse      
 • Dahle, A. E. og Løge I.K. (2015). Barn henvist til PPT i barnehagealder. Hvordan var deres språklige og sosiale kompetanse ved 2 år og 9 mnd.
 • Moser, T. (2015) "Sammenhenger mellom motorikk, språk og matematikk",
 • Gunnerud, H. (2015). Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk.

Other dissemmination

Courses

 • Dahle, A. E. (2015). Bruk av obligatoriske kartleggingsprøver i lesing. Kurs for lærere på 1 og 2. trinn, Stavangerprosjektet. 5.03.15         
 • Dahle, A. E. (2015). Kartlegging av lese- og regneferdighet. Kurs for lærere med elever i Stavangerprosjektet. 10.03.2015
 • Dahle, A. E. (2015). Obligatoriske kartleggingsprøver for 1., 2. og 3. trinn. Kurs for lærere i Oslo kommune. Utdanningsetaten i Oslo. 15.09.15.
 • Fauskanger, J. Regning som grunnleggende ferdighet i matematikk og andre fag. Kurs 3.trinnslærere, 27.10.2015.
 • Fauskanger, J. Bruk av obligatoriske kartleggingsprøver i regning. Kurs for lærere på 2.trinn, 10.2.2015.
 • Gjestsen, Å. K. and A. E. Dahle (2015). Kartlegging med nasjonale prøver i lesing og regning. Samling for lærere vedr. datainnsamling på 5. trinn, 20.08.15.
 • Klausen T. G., Standardisering av Regnefaktaprøven, kurs 4. trinnslærere 02.02.2015.
 • Papatzakos, H. Lesestimulering, hvorfor og hvordan, Kurs for 3.trinnslærere, 20.10.2015.
 • Skaathun, A. Forståelse og bruk av staveprøven, kurs 4.trinnslærere 10.02.2015.
 •  
 • Stangeland, E.B. (2016) Flerspråklige toddlere i barnehagen. Plenumsforedrag, Toddler-konferansen 2016, Kanvas. Oslo, 16.03.2016.

Publications and dissemmination 2014:

 •  Meland A.TKaltvedt E H, & Reikerås, E (2015) Toddlers Master Everyday Activities in Kindergarten: A Gender Perspective, Early Childhood Education Journal http://link.springer.com/article/10.1007/s10643-015-0718-1/fulltext.html
 • Reikerås E, Moser T & Tønnessen F.E Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences i mathematical skills reflect different in motor skills  European Early Childhood Education Research Journal 
 • Bergem, O. K., Goodchild, S., Henriksen, E. K., Kolstø, S. D., Nortvedt, G. A., & Reikerås, E. (2014). REALFAG Relevante – engasjerende- attraktive- lærerike. Rapport fra ekspertgruppen for realfagene. Kunnskapsdepartementet, Oslo (101sider).
 • Dahle, A.E. (2014) Dysleksi og svake regneferdigheter, Dysleksiforbundet (in press).
 • Halsan, A, Reikerås, E., & Moser, T. (2014). Jenter har bedre motorikk enn gutter. forskning.no http://forskning.no/barn-og-ungdom-skole-og-utdanning/2014/06/jenter-har-bedre-motorikk-enn-gutter. 21.06.2014.
 • Halsan, A, Reikerås, E.,& Moser, T.(2014). Girls have better motor skills than boys do. Science Nordic, 8th of September 2014, http://sciencenordic.com/girls-have-better-motor-skills-boys-do.
 • Meland, A. T., Kaltvedt, E., & Reikerås, E. (submitted). Toddler’s ability to cope with everyday activities in the kindergarten – in a gender perspective.
 • Moser, T. & Reikerås, E., (2014). Motor-Life-Skills of Toddlers – a comparative Study of Norwegian and English Boys and Girls applying The Early Years Movement Skills Checklist (EYMSC). European Early Childhood Education Research Journal, 24(1).
 • Moser, T. & Storli, R. (2014). Fysisk og motorisk utvikling. In V. Glaser, I. Størksen & M. B. Drugli (reds.), Utviklingspsykologi i barnehagen. En forsknings- og praksisnær fremstilling (Kapittel 5; s. 100-126). Trondheim: Akademika.
 • Nielsen, T.K., Sommersel, H.B., Tiftikci, N., Vestergaard, S., Larsen, M.S., Ellegaard, T., Kampmann, J., Moser, T., Persson, S. & Ploug, N., (2014). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige. Clearinghouse Forskningsserien, 2014:19. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet.
 • Räsänen, P., Träff, U., Reikerås, E., Engstrøm, A., Òskarsdòttir, E., Dalvang,T., Daland, E., Kristinsdòttir, J, (Under revisjon) Special needs education in mathematics: The case of Nordic countries. An article to the special issue on “Diagnostics and interventions in mathematics difficulties around the world.Psychology & Neuroscience.
 • Reikerås, E. og Engen, L. (2014) Tilpassing for skriftspråklig læring – om hvorfor og hvordan barns lese-, skrive- og regneferdigheter kan kartlegges? In Traavik, H. og Frislid, M. (reds.) Lese, Skrive, Regne. Pedagogikk og fagdidaktikk for begynneropplæringen. Universitetsforlaget, Oslo. (kap. 14 s 273 – 292).
 • Reikerås, E., (2014) Utviklingsspor av matematikk hos de yngste barnehagebarna. In Drugli,B.; Størksen, I og Glaser,V (reds). Utviklingspsykologi, Akademika forlag. Oslo. (kap. 25, s 440 – 452).
 • Reikerås, E., Moser, T & Tønnessen F. E. (submitted). Do differences in toddler’s mathematical skills reflect differences in motor skills?
 • Stangeland, E. B. (submitted). Impact of Language Skills and Social Competence on Play Behavior in Toddlers.
 • Stangeland, E. B.; Wagner, Å.K., & Reikerås, E., (2014) Flerspråklige og enspråklige barns språklig og sosial fungering i barnehagen. In Skaftun, A. Uppstad, P. H., & Aasen, A. J. (eds). Skriv!  Les! 2, Artikler  fra den andre nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget Oslo, (s. 65- 90).
 • Stangeland, E., Lundetræ, K., & Reikerås, E. (submitted). Gender differences in toddler’s Language.
 • Storli, R.,& Moser, T. (2014)  Boltrelek og lekeslåssing i et utviklingsperspektiv. In: Utvikling, lek  og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget ISBN  9788232101603. (s. 127-140).
 •  

  Bidrag på konferanser og seminarer  2014         

 • Dahle, A. E, & Løge, I.K, (2014) Children at Risk. Relation between language difficulties and social interaction difficulties. 24rd EECERA -Conference, Crete, 08.-10.09.2014
 • Dahle, A. E, Stavangerprosjektet i skolen, Forskningsseminar for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, 05.11.2014.
 • Dahle, A. E. (2014)Barn med observerte risikofaktorer, Forskningsseminar for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, 05.11.2014.
 • Jølbo, B. D. (2014) Change in competence and methods as a result of The Stavanger Project – The Learning Child, ,  24rd EECERA-Conference, Crete, 08.-10.09.2014
 • Jølbo, B. D. (2014) Kompetanseheving og endring i barnehagene som følge av Stavangerprosjektet? Forskningsseminar for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, 05.11.2014.
 • Kaltvedt, E., & Meland, A. T. (2014) The context between everyday activities and gender. 24rd EECERA-Conference, Crete, 08.-10.09.2014
 • Kaltvedt, E. H. (2014) Små barns mestring av barnehagens hverdagsaktiviteter i et kjønnsperspektiv, Forskningsseminar for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, 05.11.2014.
 • Meland, A. T., & Kaltvedt, E.(2014) Early gender differences in daily life activities, ECER-konferansen, Porto, 1.-5.09.2014
 • Moser, T, (2014) Two examples of ECEC curriculum – UK and Norway Education Institutions EARLI - conference, Jyväskylä  25.- 27. 08. 2014
 • Moser, T., Reikerås, E. & Tønnessen, F.E. (2014) Prediction of the development of children’s everyday motor competency in early childhood education institutions, EARLI - conference, Jyväskylä 25.- 27. 08. 2014
 • Reikerås, E., & Dahle, A. E. (2014). Stavanger prosjektet - Det lærende barnet. Om prosjektet og skolenes bidrag. Rektormøte, Stavanger. 04.09.2014
 • Reikerås, E., Moser,T., & Tønnesen,F.E. (2014) The relation between mathematical and motor skills in toddlers, 24rd EECERA-Conference, Crete, 08.-10.09.
 • Reikerås, E. (2014). Tidlig start, tidlig innsats – matematikk og naturfag i barnehagen. Satsing på realfag. Konferanse arr. av Kunnskapsdepartementet. Oslo. 23.10.2014
 • Reikerås, E. (2014). Stavangerprosjektet- Forskningsfunn det siste året. Forskningssamling for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, Stavanger. 05.11.2014
 • Reikerås, E., Moser, T., & Tønnessen, F. E. (2014). Barns matematiske og motoriske utvikling. Forskningssamling for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet.05.11.2014
 • Reikerås, E. (2014). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. En mikropresentasjon. Forskningsseminar om norske longitudinelle studier, Tønsberg. Konferanse arrangert av Kunnskapsdepartementet. 21.11.2014