MENY

Lesesenterets mandat

En del av Universitetet i Stavanger

Lesesenteret er en del av Universitetet i Stavanger og er organisert under Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. I fakultetet har senteret oppgaver knyttet til forskning, forskerutdanning, undervisning og veiledning.

Fra tilsagnsbrevet til UiS 2018:

1.3 Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Kunnskapsdepartementet viser til beslutning om at ansvaret for Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking overføres til Universitetet i Stavanger fra og med 1. januar 2018, jf. Prop. 1 S (2017-2018) og Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Tidligere avtaler og mandater mellom departementet og de nasjonale sentrene i grunnopplæringen er dermed ikke lenger gjeldende.

Departementet forventer at Universitet i Stavanger benytter de overførte midlene til å bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. Universitetet i Stavanger skal bidra til økt kvalitet i leseopplæringen – gjennom arbeid med språk, tekst og kommunikasjon i barnehagen og lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag i grunnopplæringen.

Universitetet i Stavanger skal videreføre arbeidet med forskningsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forskning. Aktuelle målgrupper for arbeidet er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten. Universitetet i Stavanger skal bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket. Universitetet i Stavanger skal videre støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling i skolene og barnehagene. Ved behov skal Universitetet i Stavanger også være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor leseopplæring og leseforskning.

Avtale(r) om tilleggsoppdrag som er inngått mellom senteret og Utdanningsdirektoratet før Universitet i Stavanger formelt overtar ansvaret for senteret 01.01 2018, vil gjelde inntil videre.