MENY

Lesesenterets mandat

En del av Universitetet i Stavanger

Lesesenteret er en del av Universitetet i Stavanger og er organisert under Det humanistiske fakultet. I fakultetet har senteret oppgaver knyttet til forskning, forskerutdanning, undervisning og veiledning.

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Lesesenteret har også landsdekkende oppgaver som nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking med et eget mandat gitt av Kunnskapsdepartementet. Det ble i 2003 inngått en samarbeidsavtale mellom Utdannings- og Forskningsdeparetmentet og Høgskolen i Stavanger (senere Universitetet i Stavanger) om etablering og drift av det nasjonale senteret. Ansvaret for de nasjonale sentrene er i 2004 overført til Utdanningsdirektoratet.

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at alle barn, unge og voksne skal få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. Senteret skal bidra til økt kvalitet i leseopplæringen, og være et nasjonalt ressurssenter i arbeidet med å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten lesing. Senteret skal gjennom sin virksomhet bidra til lesestimulering og leseglede i barnehagen og grunnopplæringen.

Lesesenteret er et nasjonalt ressurssenter for lesestimulering og opplæring i lesing som grunnleggende ferdighet i barnehage og grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge. Den faglige virksomheten skal være kunnskaps- og forskningsbasert, og senteret skal drive målrettet formidling om resultater fra forskning og forsøks- og utviklingsarbeid på sitt ansvarsområde. Formidlingen skal i hovedsak være nettbasert og skal støtte skoler og skoleeiere med kunnskapsbasert materiale om god praksis. Senteret skal ha kontakt med relevante nasjonale fagmiljøer og være orientert om internasjonal utvikling.

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking skal ta initiativ til og gjennomføre kvalitetsutviklingstiltak knyttet til fagdidaktisk virksomhet i samarbeid med skoleeiere og UH-sektoren/lærerutdanningen. Senteret skal bistå høgskoler og universiteter i deres innsats for å realisere nasjonale satsinger som fremmer kompetanseutvikling i grunnopplæringen.

Senteret skal bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester i arbeidet med å realisere den nasjonale utdanningspolitikken innen sitt ansvarsområde.

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking skal samarbeide med og gi bistand til andre nasjonale senter med utvikling av lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag.

Les hele mandatet fra Kunnskapsdepartementet her.