MENY

Yrkesretting og relevans i fellesfagene

Trøndelag Forskning og Utvikling kom i år ut med første delrapport i studien om effekten av yrkesretting av fellesfaga i videregående skole.

Alle elever i videregående opplæring må ta fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving. Disse fagene er felles på tvers av utdanningsprogrammer og danner grunnlaget for generell studiekompetanse og høyere utdanning.

Fellesfagene skal styrke elevenes grunnleggende ferdigheter, bidra i den enkelte elevs dannelse, gi grunnlag for deltakelse i et demokratisk samfunn og gi elevene kunnskaper og ferdigheter som vil være viktige for dem i arbeidslivet.

Da fellesfagene ble innført i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene med Reform 94, var det under forutsetning av at undervisningen skulle yrkesrettes. Målet var å gjøre opplæringen mer relevant for yrkeslivet, og dermed mer interessant for elevene. Likevel kommer det fram at opplæringen ikke hadde blitt yrkesrettet i den grad det var forventet, noe som særlig rammet de elevene som i utgangspunktet har størst problemer med å nå målene i læreplanen for disse fagene (les mer om dette i rapporten).

Mange stryker i fellesfagene
En del av elevene som fullfører videregående opplæring og skaffer seg yrkeskompetanse får ikke fullverdig fagarbeiderstatus på grunn av manglende bestått i ett eller flere av fellesfagene.

Målet med prosjektet Yrkesretting og relevans i fellesfagene i videregående opplæring (FYR) er å øke andelen som fullfører og består. De ønsker å skape økt motivasjon og forståelse av fellesfagene.

Til grunn for FYR ligger forskriften til Opplæringsloven kapittel 1, andre ledd § 1-3 Vidaregåeande opplæring: ”Opplæringa i fellesfag skal vere tilpassa dei ulike utdanningsprogramma”, og i tillegg en formulering i hovedområdene i læreplanen for alle fellesfagene: ”Opplæringen skal derfor gjøres mest mulig relevant for elevene ved å tilpasses de ulike utdanningsprogrammene”.

Rapporten
Som en del av prosjektet fikk Trøndelag Forskning og Utvikling i oppdrag å evaluere yrkesretting. Første rapport Yrkesretting og relevans i fellesfagene. En kunnskapsoversikt kom i februar i år.

Den inneholder en kunnskapsoversikt over norsk og internasjonal organisering av yrkesretting av fellesfag i yrkesopplæringen, og en sammenfatning av ordninger i andre land når det gjelder videregående utdanning, med hovedvekt på yrkesutdanning og bruken av fellesfag.

I rapporten blir følgende forskningsspørsmål diskutert:

  • Hvordan er utdanningssystemene i andre relevante land organisert?
  • Hvordan ivaretas behovet for yrkesretting i disse landene, og hvilke konsekvenser har dette for opplæringen og sannsynligheten for gjennomføring?
  • Hva er sentrale funn i forskning om fellesfag i norsk yrkesfaglig videregående skole?
  • Hva er sentrale funn i forskning om yrkesretting av fellesfag i norsk yrkesfaglig videregående skole?
  • Gir eksisterende forskning støtte til andre pedagogiske eller organisatoriske tiltak enn yrkesretting?

Den andre delrapporten, som er en empirisk studie, er ventet å komme til jul.
 

Last ned rapporten Yrkesretting og relevans i fellesfagene. En kunnskapsoversikt

Faksimile: Yrkesretting og relevans i fellesfagene