MENY

Undervisningsopplegg til nytt valgfag

Lesesenteret har laget ti undervisningsopplegg til valgfaget "Demokrati i praksis". Faget skal utvikle elevenes selvstendighet og identitet gjennom å skape rom for deres egen meningsdannelse og medvirkning.

Valgfaget skal gi anledning for eleven til å se betydningen av eget engasjement og det motet som trengs for å uttrykke egne meninger. Det skal være et fag som legger stor vekt på å få fram unges egne erfaringer og synspunkter, og på verdien av å fremme disse i egnede fora lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Her finner du Lesesenterets undervisningsopplegg
Her finner du undervisningsopplegg fra andre sentre

Læreplan i valgfaget Deomkrati i praksis
Veiledning i valgfaget Demokrati i praksis

Les kronikken Nå får de lære demokrati i praksis skrevet av Jannicke H. Stray og Jan Inge Reilstad.


Elevene vil nærme seg demokratiet i praksis fra flere sider. Valgfaget er strukturert i to hovedområder:

  1. Demokrati
  2. Medvirkning

Nødvendige kunnskaper om demokratiet tilegnes som en læring om demokratiet. Verdi- og holdningskompetanse tilegnes mer som en læring for deltagelse i demokratiet. Demokratisk handlingskompetanse kommer av læring gjennom aktiviteter i og utenfor skolen. Demokratiets spilleregler og demokratiet som metode bør være i fokus.

Enkelte av undervisningsoppleggene er omfattende, slik som "Klassen utlyser skolevalg" og "Detektiv i lokaldemokratiet", som kan kreve store deler av tiden under et helt semester. Andre undervisningsopplegg kan gjennomføres på en skoletime og to. Hvert av undervisningsoppleggene har imidlertid mange forslag til del- og underaktiviteter med varierende krav til klassens tids- og ressursbruk, slik at deler av hvert undervisningsopplegg gjerne kan brukes i enkelttimer i faget.  

Elevene skal få anledning til å identifisere demokratiske prosesser på skolen like gjerne som brudd på internasjonale menneskerettigheter. Innblikk i det lokale demokratiet gis best ved mulighet for fysisk lokalisering og kjennskap til institusjonenens tekstkultur. Kildesøk- og kritikk for å skille fakta og informasjon krever gode lesestrategier. Det å argumentere og delta i debatt krever research, skriveteknikker og presentasjonstrening. Å utvikle skolens læringsmiljø kan være ett praksistiltak, eller en aktuell sak i lokalmiljøet anvendes best for konkret læring gjennom medvirkning. Medvirkningen bør være reell, ikke kunne oppfattes som en form for leke-demokrati for skoleelever.

I oppgavene og eksemplene som beskrives på denne sida legges først og fremst et praksisperspektiv til grunn, men også at opplæringen kan gjøres mer «variert, relevant og utfordrende», slik siktemålet med ungdomstrinnsatstinga og innføringen av valgfag er beskrevet i «Strategi for ungdomstrinnet».