MENY

Stor entusiasme for djupnelæring på lesekonferansen

Over 300 deltakarar samla på Sola på den årlege konferansen til Lesesenteret, der temaet i år er "Veier til dybdelæring i skolen."

Deltakarar på lesekonferansen Maren Gramstad Larsen (t.v.) og Monica Sommerset Normann syntest dybdelæring er eit dagsaktuelt tema. (Foto: Leif Tore Sædberg)

Over 300 deltakarar hadde samla seg på Sola då Nasjonal konferanse om lesing blei opna tidlegare i dag.

Konferansen, som blir arrangert av Lesesenteret, går føre seg for 14. gong, og temaet for i år er "Slik kan det også gjøres! Veier til dybdelæring i skolen."

Omgrepet "dybdelæring" har bakgrunn i Ludvigsen-utvalet, og utvalsleiar Sten Runar Ludvigsen var då òg blant dei første personane på programmet, for å gjera greie for tankane bak.

Ove Eide, tidlegare lektor og skuleleiar, drøfta "djupnelæring" i lys av eit danningsperspektiv.

Dagsaktuelt tema

Blant deltakarane var Maren Gramstad Larsen og Monica Sommerset Normann, begge frå Hetland videregående skole.

- Temaet er veldig dagsaktuelt. Eg håpar me får endå meir oppdateringar om Ludvigsen-utvalet og kva følgjer det kan få for læreplanane, seier Larsen, som til dagleg underviser i matematikk, geofag, geografi og fysikk.

- I tillegg kva ein tenkjer er kjerneelementa i dei ulike faga, i høve til den omtalte "slankinga" av læreplanane. Kva tenkjer ein skal vera med vidare, og kva skal ut. Det hadde vore interessant å få diskusjonar rundt desse temaa, legg Normann til, som har faga norsk og historie.

Trass i dei ulike faga, meiner dei konferansen kan bidra til noko for dei begge.

- Fellestrekka er uansett grunnleggjande dugleikar, som lesing. Hjå oss på Hetland er det dessutan mykje samarbeid på tvers av faga, tilføyer dei to vidaregåande-lærarane.

Vekk frå "ekkokammer"

Helle Stalheim Angelfoss og Cornelius Henriksen, frå Bergen Private Gymnas, trur dei kan ta med seg mykje kunnskap etter to dagar med seminar.

Lesekonferanse%20-%20Helle%20og%20Cornelius.JPG%20%28rw_largeArt_1201%29

Helle Stalheim Angelfoss og Cornelius Henriksen frå Bergen Private Gymnas. Foto: Leif Tore Sædberg)

- Målet er å byggja opp eigenkompetanse som ein kan ta med seg tilbake og dela med kollegaer. Temaet er aktuelt - ein del fag har for mykje innhald ein må gjennom, noko som går på kostnad av både fordjuping og læringsglede, fortel Angelfoss, lærar i naturfag og biologi.

- Eg håpar å få meir verktøy og refleksjonar med meg, slik at ein kan unngår å enda opp i eit "ekkokammer" på eigen arbeidsplass. Få med seg nye impulsar. Her får ein vita mykje frå andre, som ein kan "stela" med seg og bruka, seier historie-, religion- og samfunnsfaglærar Henriksen.

Djupt eller breitt?

Dei trur fag i den norske skulen må gå i retning "djupne" på kostnad av "breidde."

Lesekonferanse%20-%20Ove%20Eide.JPG%20%28rw_largeArt_1201%29

Ove Eide, tidlegare lektor og skuleleiar, drøfta djupnelæring i høve til omgrep som kompetanse og danning. (Foto: Leif Tore Sædberg)

- Frykteleg mykje skal dekkast, samstundes som elevane skal ha moglegheiten til å fordjupa seg. Men det blir for lite tid til sistnemnde, noko som gjer at vurderinga ikkje blir så god som den kunne ha vore. Det må leggjast eit grunnlag for å skapa balanse mellom breiddelæring og djupnelæring, meiner dei to.