MENY

Satsing på ungdomstrinnet

Lesesenteret skal bidra i arbeidet med den nye ungdomstrinnsatsingen som fokuserer på å forbedre elevenes motivasjon, lese- og regneferdigheter.

Stortingsmelding 22 (2010-11) Motivasjon – Mestring – Mulighet setter fokus på ungdomstrinnet og målet for de nasjonale myndighetene er å forbedre elevenes resultater i lesing og regning, øke elevenes motivasjon samt at forskjellene i lesing mellom gutter og jenter skal bli mindre. For å sikre sammenhengen mellom lesing, regning og klasseledelse skal Lesesenteret samarbeide tett med Matematikksenteret og en forskningsgruppe som jobber med klasseledelse.

- Vi er en brikke i en stor satsing, sier Vibeke Rønneberg, universitetslektor ved Lesesenteret.

Større krav krever motivasjon
Tidligere har man hatt stort fokus på leseopplæring i barnetrinnet og Rønneberg mener det er viktig at man nå satser mer på leseopplæring i ungdomsskolen.

- Leseopplæringen er ikke slutt i det barna har knekt lesekoden. Det er viktig at man setter fokus på lesing gjennom hele skolegangen. For når elevene starter på ungdomsskolen, vil tekstene bli mer utfordrende og kravene til hvordan de skal forholde seg til dem øke, påpeker Rønneberg.

Det er vanskelig for elevene å ta til seg kunnskap uten å være motiverte for læring. Stortingsmeldingen slår derfor fast at målet er å øke deres motivasjon gjennom mer variert undervisning og bruk av et større spekter av læringsstrategier. På den måten vil flere elever kunne få utbytte av skoletiden.

- Jeg håper ungdomstrinnsatsingen kan føre til at elevene blir flinkere og mer motiverte til å lese. I tillegg håper jeg denne satsingen kan føre til at færre elever dropper ut av videregående, sier Rønneberg.

Lesesenterets mål
I arbeidet med ungdomstrinnsatsingen vil Lesesenteret blant annet ha ansvar for utvikling av ulike typer materiell til bruk i skolen og videreutvikling av eksisterende materiell. I tillegg skal senteret bidra i arbeidet med å utvikle og prøve ut et nasjonalt rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling i lesing.

- Vårt mål med å satse på ungdomstrinnet er at vi ønsker elever som er motivert for lesing, som mestrer lesing og som har mulighet for å utvikle seg som lesere, forteller Rønneberg.

 

Tekst: Alexandra Halsan