MENY

Oddny Judith Solheim er ny professor

Oddny Judith Solheim fra Lesesenteret er blitt tildelt opprykk til professor.

Solheim begynte ved Lesesenteret i en periode hvor kartlegging av leseferdighet og internasjonale sammenligninger - som PIRLS [OJS1] og PISA  - fikk stadig større innpass i norsk utdanningshverdag og offentlighet. I 2010 forsvarte hun avhandlingen Vurdering av leseprestasjoner. Grunnleggende forutsetninger for måling av leseferdigheter. Som forsker, prøveutvikler og formidler har hun siden tidlig 2000-tall bidratt til å bygge forståelse for sammenhenger mellom den aktuelle prøvens formål og selve prøveutformingen, med særlig vekt på dens begrensninger. Solheim er for tiden forskningsleder ved enhet for vurdering av lese- og skriveferdighet (RUALS).  Forskningsenhetens formål er å frembringe kunnskap for utviklingen av en ny generasjons vurderingsverktøy knyttet til lesing og skriving. Å utvikle adaptive prøver står sentralt i dette arbeidet.

I 2009 var Solheim var med på å etablere Programområdet Literacy og Læring. Som del av dette programområdet har hun bidratt til å bygge opp et aktivt og attraktivt forskningsmiljø ved Lesesenteret. Literacy og Læring har involvert studenter og forskere på ulike steg i karrieren fra ulike institutt og fakultet på UiS. I tillegg er det etablert forpliktende samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Solheim har i tett samarbeid med administrativt ansatte ved Lesesenteret arbeidet målrettet for å bygge en forskningsadministrasjon som er rustet for omfattende forskningsprosjekt av høyeste kvalitet.

De senere årene har Solheim spesielt forsket på tidlige tiltak for utviklingen av leseferdighet og motivasjon. I norsk sammenheng har tilpasset opplæring og tidlig innsats i lang tid vært sentrale verdier i norsk utdanningspolitikk - noe som gjenspeiles i en rekke stortingsmeldinger og som er nedfelt i Opplæringsloven i form av økt lærertetthet i norsk, samisk og matematikk på 1.-4. trinn, i tillegg til  ny lærernorm fra skoleåret 2018/2019. Et sentralt spørsmål i Solheims forskning er hvordan ressurser kan utnyttes best mulig for at elever på ulike ferdighetsnivå får tilpasset undervisningen på en måte som ivaretar lærelyst og ferdighetsutvikling. Solheim leder for tiden to randomiserte kontrollerte studier finansiert av NFR som undersøker effekten av ulike typer tidlige tiltak På sporet, (2014-2019)  og Two Teachers (2016-2021).  

Med sin aktive rolle i opprettelsen og videreføringen av SkrivLes! Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving, samt etableringen og redaktørrollen i Nordic Journal of Litercy Research, har hun bidratt til å skape et nordisk møtested og en nordisk publiseringskanal for nordiske lese- og skriveforskere.

Oddny Judith Solheim er ny professor

Oddny Judith Solheim