MENY

Lesesenterets innspill til Overordnet del

Det er mange viktige prinsipper og verdier som løftes frem i forslaget til Overordnet del av læreplanverket. Allikevel er Lesesenteret urolige for at noen presiseringer, blant annet at alle lærere i alle fag har ansvar for grunnleggende ferdigheter, kan stå i fare for å forsvinne i et forslag hvor alt fremstilles som like viktig.

gutt på skolen Kunnskapsdepartementet har foreslått ny Overordnet del av læreplanverket for grunnopplæringen. Forslaget er sendt på høring. (Illustrasjonsfoto: Getty)

 Les høringsbrevet fra Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet har foreslått en ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen. Denne nye delen – Overordnet del – verdier og prinsipper –  skal erstatte dagens Generell del og Prinsipper for opplæringen, og forslaget er sendt på høring.

Det er mye som er bra med dette forslaget. Allikevel mener Lesesenteret i vårt høringssvar at en del ting må forbedres eller presiseres i Overordnet del, dersom det skal brukes slik det er tenkt.

Problematisk å spesifisere enkeltfags særskilte ansvarsområder

Ett problematisk moment ved forslaget til Overordnet del, er at spesifikke fag får hovedansvar for enkelte ferdigheter. I forslaget finner vi blant annet formuleringen «Fagene norsk og samisk har hovedansvaret for opplæringen i lesing, skriving og muntlige ferdigheter».
Dette kan fungere som sovepute for lærere i andre fag, som kan legge til grunn at disse ferdighetene ikke har en viktig plass i alle fagene, men snarere er norsklærerens (eller samisklærerens) ansvar.

Dette er uheldig. Etter Kunnskapsløftet har vi i stor grad blitt i stand til å se fag og ferdigheter i sammenheng, og de siste årene har det blitt lagt ned store ressurser, både fra Lesesenteret og andre aktører, i satsinger som NyGIV, Ungdomstrinn i utvikling og FYR. Det er viktig å opprettholde forståelsen av at det å arbeide med fag er uløselig knyttet til arbeid med ferdigheter, og å unngå at effekten av disse store satsingene blir redusert. 

Hvilke verdier og prinsipper er viktigst?

I forslaget til Overordnet del fremstår flere viktige prinsipper og verdier som like viktig. En bekymring her, er at Overordnet del kan framkalle en instrumentell adferd hos brukerne: De korte punktene lar seg lett omdanne til en sjekkliste, som i neste omgang kan legges til grunn for utformingen av læreplanene, og for planleggingen av skoleåret og undervisningen på den enkelte skole, der dokumentasjon blir et overordnet formål.

Vi etterlyser et klart definert læringssyn

I forslaget er det ikke klart hva slags læringssyn læreplanverket skal forankres i. Forslaget vier oppmerksomhet til mangfoldet i samfunnet og blant elevene: Det vektlegges at skolen skal ivareta elevmangfoldet, og at opplæringen skal støtte elevenes utvikling av felles kulturelle referanser, og deres respekt og toleranse for ulikhet. Men vi savner oppmerksomhet om de erfaringene den enkelte eleven kommer med til skolen. I et sosiokulturelt læringssyn er disse erfaringene helt avgjørende for elevens dybdelæring.

Praktiske ferdigheter bør komme bedre frem

Håndverksfagene er nevnt i liten grad i dette forslaget. Dette er et paradoks i en tid der behovet for faglærte håndverkere er stort, og hvor det satses på styrking av yrkesfagene gjennom blant annet FYR-prosjektet og Yrkeslærerløftet. Vi savner henvisninger til det skapende og utøvende mennesket. For mens det tenkende, undrende, kritisk tenkende og vitenskapelig tenkende mennesket er nevnt flere ganger, er det å fysisk skape noe selv, ikke nevnt. Det bør være tydelig at Overordnet del også gjelder for yrkesfaglige utdanningsprogrammer og lærlinger.

Tekst: Lesesenteret