MENY

Lanserer Nordic Journal of Literacy Research

Onsdag 23. september ble Nordic Journal of Literacy Research lansert ved Lesesenteret ved UiS. Nyvinningen er et Open Access-tidsskrift som søker å samle og utvikle nordisk forskning innen lesing, skriving og literacy.

Logo - Nordic Journal of Literacy Research

Nordic Journal of Literacy Research er et vitenskapelig, nordisk tidsskrift som skal samle nordisk forskning innen lesing, skriving og literacy.

– NJLR har som mål å være det naturlige førstevalget for dem som ønsker å formidle eller tilegne seg kunnskap og innsikt om literacy i Norden, sier professor Per Henning Uppstad ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Sammen med professor Atle Skaftun og førsteamanuensis Oddny Judith Solheim, alle ved Lesesenteret, UiS, er Uppstad  én av tre interimredaktører for tidsskriftet, som gis ut på Cappelen Damm Akademisk. Det er satt ned et redaksjonsråd som består av sentrale og aktive literacyforskere, i hovedsak fra nordiske land, som representerer et bredt utvalg miljøer og prosjekter innenfor feltet.

– Tradisjonelt har literacyforskning vært inndelt i tre kategorier. Forskning på tilgangen til skrift og på tilgangen til tekst er de mest utbredte, og befinner seg i en skolesammenheng. Det har også vokst frem en interesse for kulturorientert literacy, som ser på tilgangen til skrift og tekst i samfunnet for øvrig. Vi ønsker å samle disse innfallsvinklene. Ved å se på disse feltene sammen, i en spesifikk nordisk sammenheng, vil vi skape et kritisk og levende bilde av literacy i vår del av verden, sier Uppstad.

Ungt, men modent forskningsfelt

I artikkelen Nordic literacy – towards an integrated perspective of literacy peker redaktørene på at båndene mellom literacy og læring i det moderne informasjonssamfunnet stadig blir tettere. NJLR har som ambisjon å belyse hele spekteret av tilganger til tekst, fra det første møtet med skrift og opplevelsen av å "knekke lesekoden”, til forståelse av tekster og endelig til mestring og deltakelse i den moderne tekstkulturen.

– Vi får stadig høre at vi lever i et samfunn preget av tekst-intensiv kommunikasjon, men vi mangler konkrete beskrivelser og analyser som underbygger slike abstrakte karakteristikker. Vi trenger bilder av literacy-praksiser i forskjellige deler av livet i Norden for å forstå vår tid og for å forstå oss selv. Ved å vite mer om samtidens teksttilganger og tekstbruk, vil vi også bli bedre i stand til å studere fortiden. Sammen vil slike analyser av tidligere og nåværende praksiser gi oss et mer solid underlag for å ta kloke valg, mens vi jobber mot å videreutvikle de nordiske samfunnene, sier de tre redaktørene i sin lederartikkel.

Redaktørene inviterer til deltakelse både fra forskere fra etablerte lese- og skrivetradisjoner i Norden, og forskere som står nærmere New Literacy Studies, som ser på tilgangen til skrift og tekst i livet utenfor skolen. NJLR legger vekt på respekt for metodologiske forskjeller, og er åpent for artikler som representerer et bredt spekter av metoder.

– Literacy er et relativt ungt fagfelt i Norden. Dette tidsskriftet springer ut av initiativet bak forskerkonferansen Skriv! Les!, en konferanse som over en en 6 års periode har blitt en markant møteplass for nordisk literacyforskning. Utfordringen har vært å bringe lese-, skrive- og literacyforskere til samme torg. Etableringen av NJLR er også et tegn på at literacy er blitt et modent forskningsfelt i Norden, sier Uppstad.

Professor Atle Skaftun, førsteamanuensis Oddny Judith Solheim og Professor Per Henning Uppstad

Interimredaktører for tidsskriftet: - Professor Atle Skaftun, førsteamanuensis Oddny Judith Solheim og Professor Per Henning Uppstad.