MENY

Innvilget støtte i FINNUT

Lesesenteret står bak ett av tolv prosjekter som ble tildelt midler til forprosjekter gjennom forskningsrådets nye utdanningsprogram FINNUT.

Det ble sendt hele 45 søknader om støtte til forprosjekt innen fristen 12. februar. I alt ble 3 millioner kroner fordelt på 12 prosjekter for å utvikle innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren. Målet er å styrke forskningsbidrag til utviklings- og endringsprosesser i utdanningssektoren i samarbeid med sektoren selv.

Førsteamanuensis Anne Mangen og universitetslektor Trude Hoel ved Lesesenteret fikk gjennomslag for sitt prosjekt Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling.

Prosjektet er knyttet til programområdet og til forskningsprosjektet Stavangerprosjektet.

Bakgrunn for prosjektet
Barnehagen er en sentral arena for barns språkutvikling. Barn lærer språk først og fremst gjennom å bruke språket i sosiale situasjoner, og gjennom direkte engasjement i ulike språklige aktiviteter som for eksempel dialogisk lesing som ved hjelp av blant annet multimodialitet innbyr til språkutviklende samtaler mellom barn og voksen.

Stadig større krav om IKT i barnehagen og større fokus på hvordan teknologien kan bidra til å stimulere barns sosiale og kognitive utvikling har ført til at digitale teknologier stadig vinner større innpass i barnehagene. For eksempel kan barn nå velge nettbrett med ulike bildebok-app'er og spesielt tilrettelagte digitale fortellinger istedet for bøker.

- Fordi digitale teknologier tas i bruk i stadig flere pedagogiske sammenhenger, er det et stort behov for økt kunnskap om hvordan de virker inn på effekten av aktivitetene hvor de tas i bruk. Vil dialogisk lesing iverksatt rundt en bildebok-app gi de samme eller andre språkstimuleringseffekter enn dialogisk lesing iverksatt rundt en tradisjonell bildebok?, spør Mangen, og påpeker at det finnes lite empirisk forskning som sier noe om hvorvidt egenskaper ved digitale teknologier ivaretar eller underminerer leseaktivitetens språkstimulerende effekt.

Etablere en kunnskapsplattform
Gjennom dette forprosjektet ønsker forskerne å etablere en felles kunnskapsplattform for praksisfeltet og forskningsmiljøet, på bakgrunn av feltstudier og erfaringsutvekslinger.

- Kunnskapsplattformen vil danne grunnlag for en innovasjonsprosjektsøknad til FINNUT i 2015, der målet er å utvikle et verktøy for å vurdere ulike teknologiers pedagogiske egnethet til dialogisk lesing, sier Mangen.

 

 

Anne Mangen