MENY

Hva kartleggingsprøvene kan brukes til

Resultatene fra kartleggingsprøvene brukes ofte på feil måte. Denne gang er det Rogalands Avis, som bruker resultatene fra kartleggingsprøvene som indikator på at leseferdighetene i Stavanger-skolen synker. Førsteamanuensis Kjersti Lundetræ ved Lesesenteret har skrevet et forklarende innlegg i Rogalands Avis, som kan være nyttig å lese for flere.

I RA 28.8.2015 kan vi lese at «Lese- og regneferdighetene i Stavanger-skolen synker». RA baserer dette på tall hentet fra kartleggingsprøvene i lesing, og viser til at antallet elever som presterer på eller under bekymringsgrensen øker.

Å si at elevene i Stavanger er blitt svakere lesere ved å vise til Kartleggingsprøvene, er å misforstå hva som ligger bak disse tallene.

Kartleggingsprøvene blir revidert hvert femte år. Ved hver revisjon lages det bekymringsgrenser slik at prøvene kan identifisere de 20 prosentene av elevene som har svakest ferdigheter i lesing. Til dette brukes representative, nasjonale utvalg. De siste årene med den forrige kartleggingsprøven, var det godt under 20 prosent av elevene i det nasjonale utvalget som var under bekymringsgrensen.

2014 var det første året med den nyeste versjonen av kartleggingsprøvene. Derfor ville det vært oppsiktsvekkende dersom det var færre Stavanger-elever under bekymringsgrensen i 2014 og 2015 enn det var i 2012 eller 2013.

Lesesenteret ved UiS har i alle år hatt ansvaret for utviklingen av – og revideringen av – kartleggingsprøvene i lesing. Disse prøvene er laget spesielt for å finne elever som trenger ekstra oppfølging, og skal gi grunnlag for å iverksette tiltak. Prøvene er ikke laget for å gi informasjon om hele elevgruppen – de er for lette til å finne ut hvor flinke 80 prosent av elvene faktisk er.

Kartleggingsprøvene er verdiløse dersom de ikke brukes etter intensjonen, som er å gi elever som trenger det, ekstra støtte og oppfølging helt fra første klasse. Kartleggingsprøvene kan til en viss grad si oss om andelen elever under den fastsatte bekymringsgrensen stiger eller synker innenfor den aktuelle femårsperioden. De kan imidlertid ikke fortelle oss om lese- og regneferdighetene i Stavanger-skolen synker eller stiger.

Kjersti Lundetræ