MENY

Høringsuttalelse fra Lesesenteret til Fagfornyelsen - kjerneelementer og grunnleggende ferdigheter

Lesesenteret har i sin respons hatt fokus på lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter. Her kan du lese vårt høringssvar til Utdanningsdirektoratet.

elever i klasserom Utdanningsdirektoratet ber om innspill i høringsrunden om fagfornyelsen. Lesesenteret har levert sin respons. (Ill.foto: Getty)

Generell kommentar til alle fag:

Vi har gått gjennom kjerneelementene og lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i nesten alle fag (14 fag). Vi finner det problematisk at det er store forskjeller i hvordan beskrivelsen av kjerneelementene foreligger i denne andre skissen, for eksempel er noen av beskrivelsene svært ordrike og noen av fagene foregriper det som må være kompetansemål i faget. I tillegg har noen fag fokus på innhold, mens andre fokuserer mer på tenkemåter og metoder i faget. Elevperspektivet må løftes fram.

Vi mener generelt at de grunnleggende ferdighetene i liten grad kommer eksplisitt til uttrykk i beskrivelsen av kjerneelementene. Det fremstår som om man til dels bevisst har unngått ord som å lese og skrive. Skal ikke kjerneelementene utdype og gjøre tydeligere forbindelsen mellom grunnleggende ferdigheter og faglighet (hvordan man oppfører seg i faget)? Fagrelevant lesing og skriving bør komme tydeligere til uttrykk i selve beskrivelsen av kjerneelementene.

Kroppsøving

Det skal bli tydeligere hvilke sider av de grunnleggende ferdighetene, lese, skrive, regne, muntlig og digitale ferdigheter, som er relevante i faget. Hvordan synes du skissene ivaretar dette?

I beskrivelsen av de grunnleggende ferdighetene står følgende: "Grunnleggende ferdigheter i kroppsøving dreier seg om dypere læring, refleksjon og progresjon i faget i hovedsak, gjennom å uttrykke seg skriftlig og muntlig." Dette er en hensiktsmessig presisering.

Hva mener du er de mest sentrale kjerneelementene i faget med utgangspunkt i denne skissen? Hvis du mener at andre kjerneelementer skal inn - hva mener du da skal tas ut?

Vi ønsker ikke å kommentere valg av kjerneelementer, men merker oss at språket i beskrivelsen av kjerneelementene er ordrikt og akademisk, som for eksempel "motorisk og fysisk refleksjonskompetanse" i kjerneelementet "Deltaking, inkludering og samarbeid i bevegelsesaktiviteter".

Det er også spesielt i denne planen at rammeplanen for barnehagen nevnes minst fire ganger. Det er viktig med sammenheng mellom barnehage og grunnskole, men i læreplanen er det i overkant mye å nevne rammeplanen så hyppig.

Musikk

Det skal bli tydeligere hvilke sider av de grunnleggende ferdighetene, lese, skrive, regne, muntlig og digitale ferdigheter, som er relevante i faget. Hvordan synes du skissene ivaretar dette?

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter bør komme tydeligere til uttrykk i beskrivelsen av kjerneelementene. For eksempel vil det å utøve musikk ofte innebære å lese noter, mens å lage musikk gjerne vil fordre at elevene skriver.

I beskrivelsen av "Å oppleve musikk" er det detaljert forklart hva en slik opplevelse kan være og hva musikk kan føre til, men elevperspektivet forsvinner her: Hva skal eleven gjøre?

Naturfag

Det skal bli tydeligere hvilke sider av de grunnleggende ferdighetene, lese, skrive, regne, muntlig og digitale ferdigheter, som er relevante i faget. Hvordan synes du skissene ivaretar dette?

I kjerneelementene "Kritisk tenking og refleksjon", "Naturvitenskapelige metoder og tenkemåter" og "Naturvitenskapelig språk" står det at elevene får kunnskap. Forslag til endring: elevene utvikler kunnskap. Det bør også komme fram i beskrivelsen av kjerneelementene at elevene skal utvikle en forståelse for betydningen av fagets språk. Det å lære naturfag er å lære et nytt språk, eleven skal forstå og anvende et nytt språk.

I kjerneelementet "Modellering" brukes verbet å undersøke? Hva ligger i dette? I lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter kan det være å lese kritisk, sammenfatte, formidle muntlig og skriftlig, og argumentere for sin forståelse.  Forslag til presisering: lese, tolke og produsere skjematiske, grafiske, fysiske og matematiske modeller.

Samfunnsfag

Samfunnsfag gs

Det skal bli tydeligere hvilke sider av de grunnleggende ferdighetene, lese, skrive, regne, muntlig og digitale ferdigheter, som er relevante i faget. Hvordan synes du skissene ivaretar dette?

I beskrivelsen av kjerneelementene savner vi en presisering av hva det vil si å undersøke, hva gjør elevene når de skal undersøke? Å undersøke vil innebære å lese kritisk, sammenfatte, formidle muntlig eller skriftlig, og argumentere for sin forståelse.

I kjerneelementet "Perspektivmangfold" savner vi en presisering av de ulike tekstene (et utvidet tekstbegrep) eleven skal kunne vurdere for å forstå andres perspektiv. Å lese ulike typer framstillinger vil kreve ulike lesemåter, her ønsker vi en tydeliggjøring som utdyper mer enn å "kunne vurdere" og "kunne forstå".

I kjerneelementet "Kildebruk og kildekritikk" brukes nøytrale verb som "innhente og bruke". Her foreslår vi å bruke verbet undersøke, for det innebærer at elevene må lese kritisk, sammenfatte, formidle muntlig eller skriftlig, og argumentere for sin forståelse.

I kjerneelementet "Stille spørsmål, formulere problemstillinger og utforske" kan flere av de grunnleggende ferdighetene komme tydeligere til uttrykk, som å stille spørsmål til skriftlige kilder, og både skriftlig og muntlig uttrykke sin nysgjerrighet. Elevene bør også skriftlig dokumentere når de utforsker og bruke skriving som grunnleggende ferdighet i arbeidet med å formulere presise problemstillinger. Vi synes det er positivt at kjerneelementet trekker fram hvordan kunnskap blir til og eksplisitt uttrykker at elevene skal være aktivt kunnskapsskapende.

I historie vgo er det brukt "store spørsmål" (big ideas). Dette vil legge til rette for utforskende (inquiry-basert) undervisning og dybdelæring. Bør man vurdere å bruke "store spørsmål" også i samfunnsfag for grunnskolen?

Generelt ønsker vi at broa mellom de grunnleggende ferdighetene og beskrivelsen av sentralt innhold i kjerneelementene skal bli tydeligere ved å bruke ordene som lese og skrive. Vi sier oss enige i presiseringen om å ivareta og videreføre Utforskeren som en god måte å integrere de grunnleggende ferdighetene på fagets premisser.

Geografi vg1/vg2

Det skal bli tydeligere hvilke sider av de grunnleggende ferdighetene, lese, skrive, regne, muntlig og digitale ferdigheter, som er relevante i faget. Hvordan synes du skissene ivaretar dette?

Spesielt for geografifaget er å kunne se mønstre i naturen og hvordan disse blir grunnlag for mønstrene i befolkningen, hvor folk bor og ikke, hva de lever av osv. Vi savner at det å kunne finne disse mønstrene i ulike typer tekster trekkes fram. Samtidig bør det bli presisert i beskrivelse av sentralt innhold i kjerneelementene at lesing i geografi ofte vil være lesing av tekster med semiotiske ressurser, og at en relevant lesemåte i faget vil være å samlese verbaltekst og andre modaliteter.

I kjerneelementet "Stille spørsmål, formulere problemstillinger og utforske" kan flere av de grunnleggende ferdighetene komme tydeligere til uttrykk, som å stille spørsmål til skriftlige kilder, og både skriftlig og muntlig uttrykke sin nysgjerrighet. Elevene bør også skriftlig dokumentere når de utforsker og bruke skriving som grunnleggende ferdighet i arbeidet med å formulere presise problemstillinger. Ellers synes vi det er positivt at dette kjerneelementet trekker fram hvordan kunnskap blir til og at eksplisitt uttrykkes at elevene skal være aktivt kunnskapsskapende.

I kjerneelementet "Kildebruk og kildekritikk" bør lesing som  grunnleggende ferdighet komme tydeligere til uttrykk. I beskrivelsen av sentralt innhold i kjerneelementet brukes nøytrale verb som "innhente og bruke", vi foreslår en presisering ved å bruke verbet å undersøke, for det innebærer at elevene må lese kritisk, sammenfatte, formidle muntlig eller skriftlig, og argumentere for sin forståelse.

Beskrivelsen av sentralt innhold i det siste kjerneelementet i faget mangler verb, hvilken kunnskap skal elevene utvikle? Forslag til endring: innebærer å undersøke hvordan mennesker... . Bør en gjerne også ha presiseringer om hva det vil si å undersøke her? 

Generelt ønsker vi at broa mellom de grunnleggende ferdighetene og beskrivelsen av sentralt innhold i kjerneelementene skal bli tydeligere med å bruke ordene som lese og skrive. I kjerneelementene "Syntese" og "Sammenhenger" kan for eksempel lesing som grunnleggende ferdighet være hensiktsmessig å framheve.

Historie vgo

Det skal bli tydeligere hvilke sider av de grunnleggende ferdighetene, lese, skrive, regne, muntlig og digitale ferdigheter, som er relevante i faget. Hvordan synes du skissene ivaretar dette?

I kjerneelementet "Stille spørsmål, formulere problemstillinger og utforske" kan flere av de grunnleggende ferdighetene komme tydeligere til uttrykk, som å stille spørsmål til skriftlige kilder, og både skriftlig og muntlig uttrykke sin nysgjerrighet. Elevene bør også skriftlig dokumentere når de utforsker og bruke skriving som grunnleggende ferdighet i arbeidet med å formulere presise problemformuleringer. Ellers synes vi det er positivt at dette kjerneelementet trekker fram hvordan kunnskap blir til og at eksplisitt uttrykkes at elevene skal være aktivt kunnskapsskapende.

I kjerneelementet "Kildebruk og kildekritikk" bør lesing som grunnleggende ferdighet komme tydeligere til uttrykk. I beskrivelsen av sentralt innhold i kjerneelementet brukes nøytrale verb som "innhente og bruke", vi foreslår å bruke verbet undersøke, for det innebærer at elevene må lese kritisk, sammenfatte, formidle muntlig eller skriftlig, og argumentere for sin forståelse.

Vi stiller oss positive til bruk av "store spørsmål" (big ideas) i historiefaget. Det vil legge til rette for utforskende (inquiry-basert) undervisning og dybdelæring. Bør man vurdere å bruke "store spørsmål" også i samfunnsfag for grunnskolen? Både lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter bør komme tydeligere til uttrykk i beskrivelsen av det sentrale innholdet i "store spørsmål", som kritisk lesing og argumenterende skriving.

Generelt ønsker vi at broa mellom de grunnleggende ferdighetene og beskrivelsen av sentralt innhold i kjerneelementene skal bli tydeligere med å bruke ordene som lese og skrive. I kjerneelementene "Historiebevissthet", "Perspektivmangfold" og "Betydning" kan for eksempel lesing som grunnleggende ferdighet være hensiktsmessig å framheve.

Samfunnsfag vg1/vg2

Det skal bli tydeligere hvilke sider av de grunnleggende ferdighetene, lese, skrive, regne, muntlig og digitale ferdigheter, som er relevante i faget. Hvordan synes du skissene ivaretar dette?

I kjerneelementet "Perspektivmangfold" savner vi en presisering av de ulike tekstene (et utvidet tekstbegrep) eleven skal kunne vurdere for å forstå andres perspektiv. Å lese ulike typer framstillinger vil kreve ulike lesemåter, her ønsker vi en tydeliggjøring som utdyper mer enn å "kunne vurdere" og "kunne forstå".

I kjerneelementet "Kildebruk og kildekritikk" brukes nøytrale verb som "innhente og bruke" foreslår vi en presisering ved å bruke verbet å undersøke, for det innebærer at elevene må lese kritisk, sammenfatte, formidle muntlig eller skriftlig, og argumentere for sin forståelse.

I kjerneelementet "Stille spørsmål, formulere problemstillinger og utforske" kan flere av de grunnleggende ferdighetene komme tydeligere til uttrykk, som å stille spørsmål til skriftlige kilder, og både skriftlig og muntlig uttrykke sin nysgjerrighet. Elevene bør også skriftlig dokumentere når de utforsker og bruke skriving som grunnleggende ferdighet i arbeidet med å formulere presise problemformuleringer. Vi syns det er positivt at kjerneelementet trekker fram hvordan kunnskap blir til og at eksplisitt uttrykkes at elevene skal være aktivt kunnskapsskapende.

Vi undres over hvorfor "Kontinuitet og endring" som er et av kjerneelementene i samfunnsfag gs ikke er videreført til vgs?

Beskrivelsene av sentralt innhold i de tre siste kjerneelementene i faget mangler verb, hvilken kunnskap skal elevene utvikle? Forslag: å undersøke. Her bør en gjerne også ha presiseringer om hva det vil si å undersøke?

Generelt ønsker vi at broa mellom de grunnleggende ferdighetene og beskrivelsen av sentralt innhold i kjerneelementene skal bli tydeligere med å bruke ordene som lese og skrive. I kjerneelementene "Sammenhenger" og "Maktrelasjoner" kan for eksempel lesing som grunnleggende ferdighet være hensiktsmessig å framheve.

KRLE/RE

Det skal bli tydeligere hvilke sider av de grunnleggende ferdighetene, lese, skrive, regne, muntlig og digitale ferdigheter, som er relevante i faget. Hvordan synes du skissene ivaretar dette?

I kjerneelementet "Utforske religioner og livssyn som sammensatte og omdiskuterte fenomener gjennom ulike metoder" brukes formuleringen "møte med tekster", forslag til presisering: lese tekster. I dette kjerneelementet står det også at elevene sin forståelse av religioner og livssyn skal "utdypes og utfordres gjennom en kritisk holdning til kilder, normer og definisjonsmakt." Bør det presiseres at elevene ikke skal vurdere sannhetsgrad i kildene, men heller vurdere betydningen kildene har for mennesker som leser kildene som sannheter?

I kjerneelementet "Utforske eksistensielle spørsmål og svar" bør skriving og muntlighet komme tydeligere til uttrykk, forslag til presisering: muntlig og skriftlig selvrefleksjon, filosofisk samtale, undring og utforsking. Videre forslår vi følgende: Dette innebærer også evnen til å forholde seg til og tolerere spørsmål det er dyp uenighet om.

I kjerneelementet "Utvikle etisk refleksjon" står følgende: "Gjennom kunnskap om og bruk av etiske modeller og begreper skal elever kunne identifisere etiske dilemmaer og drøfte moralske spørsmål." Også her bør det presiseres at elevene skal drøfte moralske spørsmål både muntlig og skriftlig.

I beskrivelsen av lesing som grunnleggende ferdighet foreslår vi følgende presisering: møte og tolke estetiske uttrykk og gjøre bruk av dem. Elevene må nødvendigvis tolke estetiske uttrykk om de skal gjøre bruk av dem.

I beskrivelsen av skriving som grunnleggende ferdigheter bør reflekterende, utforskende og filosoferende skriving komme tydeligere til uttrykk.

Lesing, skriving og muntlighet bør være de mest sentrale grunnleggende ferdighetene i faget.

Engelsk

Det skal bli tydeligere hvilke sider av de grunnleggende ferdighetene, lese, skrive, regne, muntlig og digitale ferdigheter, som er relevante i faget. Hvordan synes du skissene ivaretar dette?

Vi stiller spørsmål ved utsagnet at det er et dilemma at "kjerneinnholdet i faget har en stor grad av overlapp med de grunnleggende ferdighetene." Vi forstår ikke hvorfor dette er et dilemma.

Generelt om beskrivelsen av kjerneelementene i engelsk mener vi fagligheten, hvordan man oppfører seg i faget, forsvinner noe i de ordrike beskrivelsene. For eksempel i beskrivelsen av "Møte med engelskspråklige tekster" bør det være et poeng å si noe om utfordringer med å møte tekster på et annet språk der mange ord er ukjente. Hvordan vil det være hensiktsmessig for elevene å møte disse tekstene? I dette kjerneelementet bør gjerne også muntlige tekster komme tydeligere til uttrykk, for å få fram et utvidet tekstbegrep.

Forslag til presiseringer i beskrivelsen av kjerneelementet "Kommunikasjon og samhandling på engelsk": Elevene skal lære engelsk for å skape mening med og av språk. Samt: tidlig utvikling av et godt muntlig og skriftlig språk som et grunnlag for en systematisk leseopplæring i engelsk.

Det er en grei presisering at lesing, skriving og muntlighet er de mest relevante grunnleggende ferdighetene i faget.

Kunst og håndverk

Det skal bli tydeligere hvilke sider av de grunnleggende ferdighetene, lese, skrive, regne, muntlig og digitale ferdigheter, som er relevante i faget. Hvordan synes du skissene ivaretar dette?

I beskrivelsen av skriving som grunnleggende ferdighet står følgende: "Å uttrykke seg skriftlig i kunst og håndverk er den grunnleggende ferdigheten vi ser som minst relevant for fagets egenart. " Dette synes vi er spesielt. Skriving vil eksempelvis inngå i dokumentasjon av arbeid og arbeidsprosess.

Beskrivelsen av lesing som grunnleggende ferdighet er god.

I kjerneelementet "Håndverk" står det at elevene "skal beherske fagterminologi knyttet til håndverk/ duodji/duodje/duedie." Bør lesing, skriving og muntlighet knyttes inn her?  Elevene må nødvendigvis få mulighet til å ta i bruk fagterminologien.

I kjerneelementet "Visualisering" står følgende: "Elevene skal gi uttrykk for ideer gjennom å tegne skisser og bygge modeller i materialer og digitale verktøy. De skal kunne dokumentere det de ser og formidle tanker og erfaringer gjennom 2D og 3D form." Vil ikke skriving som grunnleggende ferdighet være relevant i slikt arbeid?

Forslag til presisering i kjerneelementet "Design- og kunstfaglige metoder": Elevene skal søke informasjon i samtid og tradisjoner, definere problem, visualisere og utvikle ideer, velge og vurdere løsninger, dokumentere og presentere resultater muntlig eller skriftlig. 

Fremmedspråk

Det skal bli tydeligere hvilke sider av de grunnleggende ferdighetene, lese, skrive, regne, muntlig og digitale ferdigheter, som er relevante i faget. Hvordan synes du skissene ivaretar dette?

Når det gjelder fremmedspråk er lesing, skriving og muntlighet er godt integrert i utkastet, både som kjerneelement og i beskrivelsen av grunnleggende ferdigheter. Det er en hensiktsmessig presisering at disse tre ferdighetene trekkes fram, i tillegg til digitale ferdigheter som viktig redskap for å få tilgang på autentiske tekster og kommunisere på målspråket.

Mat og helse

Det skal bli tydeligere hvilke sider av de grunnleggende ferdighetene, lese, skrive, regne, muntlig og digitale ferdigheter, som er relevante i faget. Hvordan synes du skissene ivaretar dette?

Utarbeidelsen av kjerneelementene i mat og helse-faget har en annen struktur enn mange av de andre fagene. Beskrivelsen av sentralt innhold i kjerneelementene er satt opp punktvis fremfor sammenhengende beskrivelser som vi finner i de andre fagene. Punktene er nokså detaljerte, foregriper de det som bør være kompetansemål i faget? Står faget i fare for at kjerneelementene kan bli en avkryssingsliste?

I beskrivelsen av sentralt innhold i kjerneelementene savner vi en tydeliggjøring av hvordan elevene skal lese, skrive og ytre seg i faget, hva som er sentrale handle- og tenkemåter i faget: Hva elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget.

Norsk

Det skal bli tydeligere hvilke sider av de grunnleggende ferdighetene, lese, skrive, regne, muntlig og digitale ferdigheter, som er relevante i faget. Hvordan synes du skissene ivaretar dette?

Det er fra Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking sendt inn en egen høringsuttalelse for norskfaget. Vi sier oss enige i denne, i tillegg har vi noen generelle kommentarer.

Vi har gått gjennom kjerneelementene og lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i nesten alle fag (14 fag). Vi finner det problematisk at det er store forskjeller i hvordan beskrivelsen av kjerneelementene foreligger i denne andre skissen, for eksempel er noen av beskrivelsene svært ordrike og noen av fagene foregriper det som må være kompetansemål i faget. I tillegg har noen fag fokus på innhold, mens andre fokuserer mer på tenkemåter og metoder i faget. Elevperspektivet må løftes fram.

Vi mener generelt at de grunnleggende ferdighetene i liten grad kommer eksplisitt til uttrykk i beskrivelsen av kjerneelementene. Det fremstår som om man til dels bevisst har unngått ord som å lese og skrive. Skal ikke kjerneelementene utdype og gjøre tydeligere forbindelsen mellom grunnleggende ferdigheter og faglighet (hvordan man oppfører seg i faget)? Fagrelevant lesing og skriving bør komme tydeligere til uttrykk i selve beskrivelsen av kjerneelementene.

Av: Lesesenteret

Les også: Høring: Kjerneelementer i norskfaget Lesesenteret har levert respons til Utdanningsdirektoratet på andre høringsutkast om kjerneelementer i norskfaget (NOR1- 05).