MENY

Et vellykket førsteår i Two Teachers

Det første året i Two Teachers er godt gjennomført, takket være dedikerte samarbeidsskoler og deltakere. Nå skal forskerne i gang med å studere de første dataene, og det videre arbeidet forberedes.

to gutter leser 6000 norske elever deltar i Two Teachers. (Alle foto: Elisabeth Tønnessen)

I disse dager er det ett år siden 6000 ferske, norske førsteklassinger ikke bare begynte på skolen, men også ble med i forskningsprosjektet Two Teachers. Two Teachers ser på effekten av økt lærertetthet i den første lese- og skriveopplæringa, og 150 barneskoler i Sør-Norge er med i prosjektet.

Det har vært et travelt, men vellykket år i forskningsprosjektet, og det er på tide med et tilbakeblikk – og litt informasjon om hva som skjer videre i prosjektet.

Individuell kartlegging av elevene

Ved skolestart i fjor gjennomførte 65 dyktige forskningsassistenter kartlegging av lese- og skriveferdighetene til alle førsteklassingene som etter tillatelse fra foreldre og foresatte er med i Two Teachers. Det er viktig at det skal oppleves trygt og kjekt for elevene å være med på en slik kartlegging. Alle forskningsassistentene har påbegynt eller fullført utdannelse som barnehagelærer, lærer eller i psykologi, og blir valgt ut både basert på faglig bakgrunn og personlig egnethet. Under kartleggingen møtte elevene forskningsassistentene en og en, på sin egen skole, og løste oppgaver på nettbrett.

I vår, da de var i ferd med å avslutte sitt første skoleår, ble alle elevene som deltar i Two Teachers kartlagt på ny av forskningsassistentene. Sammen vil disse to kartleggingsrundene blant annet gi forskerne kunnskap om hva elevene har tilegnet seg av kunnskap og ferdigheter i løpet av året. I tillegg har elevene svart på spørsmål knyttet til læringsprosesser, interesser og skolemiljø. Alle svarene blir selvsagt anonymisert, i tråd med Personopplysningslovens bestemmelser.

Det er en enorm jobb som gjennomføres når 65 forskningsassistenter skal reise til 150 skoler og møte 6000 elever. Til sammen gjennomføres nesten fire årsverk i løpet av de 17 dagene kartleggingen foregår! Dette hadde vært vanskelig å få til uten et godt apparat, dyktige forskningsassistenter og fleksible og samarbeidsvillige skoler. Det er derfor på sin plass å rette en stor takk til alle som har vært med på å få til dette.

Deltakelse og kompetanseutvikling på skolene

Også lærerne i Two Teachers har vært aktive deltakere gjennom hele året. Noen av skolene har gjennomført skolebasert kompetanseutvikling, til positive tilbakemeldinger. Kontaktlærerne i tiltaksklassene har svart på korte, ukentlige spørreundersøkelser som handler om lærertettheten i klassen i uken som gikk, og lærerne har også svart på syv større spørreundersøkelser om blant annet undervisningspraksis og klassemiljø.

Svarprosenten har vært imponerende høy – hele 97 % i snitt, og opp mot 100 % på enkelte undersøkelser.

Rundt 6000 deltakerelever betyr at nesten 10 % av alle norske elever født i 2010 er med i Two Teachers. Når skolene i tillegg viser så stor vilje og evne til å gjennomføre sine oppgaver i prosjektet, sier det seg selv at forskerne nå har fått uvurderlig kunnskap og informasjon om lærertetthet og  undervisning i norsk begynneropplæring og i norske klasserom.

Forskningsarbeidet

I løpet av høsten blir første datasettene klare. Forskerne i Two Teachers vil studere, analysere og undersøke dataene og informasjonen vi har etter det første gjennomførte året. I tillegg til forskergruppen, vil to ph.d-studenter skrive sine doktorgrader basert på ulike aspekter tilknyttet prosjektet. Forskningsfunnene blir presentert i vitenskapelige artikler, som så må godkjennes og publiseres i vitenskapelige tidsskrift. Når dette er gjort, vil funnene bli tilgjengelige for publikum. Følg med på Lesesenterets nettsider og på Two Teachers' Facebookside, så vil du bli holdt oppdatert etter hvert som funnene blir publisert.

Ny kartleggingsrunde

I løpet av det kommende skoleåret vil lærerne fortsette å gi tilbakemeldinger om lærertetthet, undervisning og klassemiljø i jevnlige spørreundersøkelser. Administrasjonen i prosjektet er nå i gang med å planlegge den neste kartleggingsrunden av elevene, som vil foregå til våren, når elevene er i ferd med å avslutte andre klasse.

Vi kan se tilbake på et flott første Two Teachers-år og ser frem til fortsettelsen!
Har du spørsmål om Two Teachers, kan du lese mer her, eller ta kontakt på twoteachers@lesesenteret.no.

Les også:

Klassestørrelse og lærertetthet – hva er forskjellen? Klassestørrelse og lærertetthet er begreper som ofte brukes om hverandre når man diskuterer norsk skole. Det kan være forvirrende – for begrepene betyr to forskjellige ting.

Bruk av kartleggingsresultater i Two Teachers Two Teachers får av og til spørsmål om skolene kan få informasjonen om elevene fra kartleggingene som gjennomføres i disse dager. Det er imidlertid flere grunner til at elevenes resultater ikke kan sendes tilbake til skolene.

Kunnskap om lærertetthet Økt lærertetthet alene gir ikke mer læring - men hva om de ekstra lærerressursene benyttes til en mer kunnskapsbasert pedagogisk praksis?

 

 

Oddny Judith Solheim

Førsteamanuensis Oddny Judith Solheim er prosjektleder for Two Teachers.