MENY

Disputas om utvikling av litterær kompetanse i ungdomsskolen

Monica Mitchell disputerer for ph.d.-graden i utdanningsvitenskap fredag 30. november. Hun har undersøkt lesemøter mellom tiendeklassinger og førsteklassinger, og hvordan dette kan være en arena i skolen for utvikling av litterær kompetanse.

Mitchell forsvarer avhandlingen «Lesemøtet som arena for utvikling av litterær kompetanse. Elever på tiende trinn leser for elever på første trinn».

I sitt arbeid lot Michell tiendeklassinger lese for førsteklassinger. Hun fant at å delta i slike lesemøter ga de eldste elevene litterære erfaringer. I lesemøtet kommer de eldstes litterære kompetanse til uttrykk, og lesemøtet blir også en arena for å utvikle den litterære kompetansen.

Det er særlig aldersdifferansen som skaper muligheter for vekst. Variasjon i alder får fram to måter å møte teksten på. Den eldste, tiendeklassingen, er opptatt av å formidle selve teksten, mens førsteklassingen har interessen rettet mot bildet.

For tiendeklassingene legger denne kontrasten til rette for "læringsåpne øyeblikk" - øyeblikk hvor muligheter for vekst og læring er særlig stor. 

De eldste elevene skrev også refleksjonslogger. Mitchell oppdaget at refleksjonsloggene identifiserte vekstpunkter ved å vise elevenes perspektiver, og at de eldste elevene ble motiverte og opplevde mestring ved å bli tildelt ansvar for å gjennomføre lesemøter.

Det ekte møtet med førsteklassingen engasjerte de eldste faglig og emosjonelt. 17 av 25 elever uttrykker spesifikt at de gleder seg til å lese for en førsteklassing. 

Innspill til litteraturundervisningen

To klasser deltok i studien, en klasse med elever som gikk i tiende og en med førsteklassinger. Elevene ble satt sammen i par og hvert lesepar gjennomførte tre lesemøter hver. Det andre lesemøtet ble filmet. Før og etter hvert lesemøte skrev de eldste refleksjonslogger, til sammen fem hver. Mitchell gjennomførte også en individuell samtale med hver og en av tiendeklassingene.

Materialet studien tok utgangspunkt i var derfor 22 filmede lesemøter, 112 refleksjonslogger og 25 individuelle samtaler. Ved å systematisere materialet, kartlegge det i lys av teori oppdaget Mitchell et mønster i materialet og som ble utgangspunktet for tolkningen av funnene.

Studien viser en praksis som representerer et uutnyttet potensial i skolen. Funnene i avhandlingen kan brukes som et grunnlag for å utvikle litteraturundervisningen i skolen og gir et konkret innspill til hvordan dette kan gjøres.

Velkommen til disputas

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning og disputas.

Tittel på avhandlingen: Lesemøtet som arena for utvikling av litterær kompetanse. Elever på tiende trinn leser for elever på første trinn
Tid: Fredag 30.11.2019 kl 10 (prøveforelesning) og 12 (disputas)
Sted: Universitetet i Stavanger, Arne Rettedals hus, Auditorium Ø-110
Tittel på prøveforelesningen: Den estetiske og efferente lesingens plass i grunnskolens litteraturundervisning i Norge i vår tid

Hovedveileder: Førsteamanuensis Åsmund Hennig
Medveileder: Førsteamanuensis Sidsel Merete Skjelten. 
Begge fra Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS), Universitetet i Stavanger.

Bedømmelseskomité: 
Professor Elise Seip Tønnesen, Universitetet i Agder
Professor Eva Hultin, Uppsala Universitet
Førsteamanuensis Lars Rune Waage, IGIS, Universitetet i Stavanger.

Monica Mitchell

Monica Mitchell