MENY

Disputas: Årsaker til og følger av manglende skriveflyt på ordnivå

Vibeke Rønneberg disputerer 19. januar for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen «My Spelling is Wobbly - causes and consequences of word-level disfluencies in written composition». Avhandlingen er et samarbeid mellom UiB og Lesesenteret/UiS.

Rønnebergs avhandling utforsker årsaker til og konsekvenser av mangel på flyt mens man skriver. Den gir mer kunnskap om hvordan staving og motoriske tastaturferdigheter henger sammen med tekstkvalitet.

For å undersøke hvilken betydning flyt har i skriveprosessen, har Rønneberg studert tekstskriving hos elever på 6. trinn og på videregående skole. Resultatene viser at staveferdighet virker inn på skriveflyt, og skriveflyt virker igjen inn på tekstkvalitet. For eksempel har opphold på mer enn to sekunder i forkant av ord negativ innvirkning på tekstkvaliteten.

Funnene har implikasjoner for tenkning rundt hvordan neste generasjons retteprogram bør konstrueres. I tradisjonelle retteprogram er den viktigste funksjonen å identifisere feilskrevne ord. Rønnebergs avhandling foreslår et skifte fra identifikasjon av feil til heller å opprettholde flyt som det mest sentrale elementet i et retteprogram som skal støtte skriveprosessen.

Vibeke Rønneberg (f. 1976) har mastergrad i Literacy Studies fra Universitetet i Stavanger.
Disputasen finner sted 19.1 kl. 09.30 på Sydneshaugen skole.

Doktorgradsstudiet er ein del av CATO (Contextual Aspects of Text Organization), eit samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger/Lesesenteret og Universitetet i Bergen.

Les også:
Flyt kan vera vel så viktig som staving
Det som verkar inn på kvaliteten i ein elevtekst, er ikkje nødvendigvis om orda blir skrivne rett eller gale. Vibeke Rønneberg har undersøkt kva merksemd på enkeltord har å seia for å utvikla innhald og idear.

 

Vibeke Rønneberg

Vibeke Rønneberg disputerer for ph.d.-graden 19. januar 2018. (Foto: Elisabeth Tønnessen)