MENY

Åpen forelesning: Stillness in reading: Maintaining story literacy in an age of digital buzz.

Kan det å lese litteratur skape en indre ro i oss moderne mennesker? Professor Frank Hakemulder vil presentere hvordan psykologisk forskning på litteratur viser at det kan være en sammenheng, og hva slags type fortellinger som kan ha denne effekten. Forelesningen er åpen for alle interesserte.

Kvinne leser bok på kjøkkenet I denne gjesteforelesningen vil professor Frank Hakemulder legge frem at indre ro kan fremme forståelsen for historiene til andre mennesker og våre egne liv.

The lecture will take place in English. English description below.

Kan det å lese litteratur fremkalle en indre ro hos travle mennesker? Forfatteren Yann Martel trodde i alle fall det, da han begynte å sende en roman annenhver uke til den daværende kanadiske statsministeren Stephen Harper. Martel, som blant annet er kjent for romanen Historien om Pi, mener at man gjennom indre ro kan finne et sted for selvfordypelse. Han håpet at det å lese litteratur ville føre til nettopp dette hos den travle statsministeren, som i hovedsak leste dokumenter. 

Det er uvisst om prosjektet til Martel var vellykket. Men gjennnom forskning innen psykologisk litteratur kan vi undersøke hvordan det å lese litteratur kan ha sammenheng med å oppleve en indre ro for kanskje mange av oss.

I denne gjesteforelesningen vil professor Frank Hakemulder legge frem at indre ro kan fremme forståelsen for historiene til andre mennesker og våre egne liv. Å fokusere på de omskiftende omstendighetene til karakterer i fortellinger kan gi oss en midlertidig pause fra det harde arbeidet det er å forsvare våre egne selvbilder fra angrep fra alle kanter. Dette kan, paradoksalt nok, skape en mulighet for å forbinde fortellingen vi leser med vår egen. 

Det virker sannsynlig at dette er vesentlig for livene våre, som Martel mener, og at det er bra både for vår fysiske og mentale helse. Det virker imidlertid som om denne indre roen er avhengig av at vi fokuserer på én fortelling, i stedet for bombardementet av fortellinger vi får via digitale medier. 

Dr. Frank Hakemulder underviser ved avdeling for medie- og kulturstudier ved Utrecht universitet, og er professor 2 ved Lesesenteret, UiS. 

Forelesningen strømmes på Facebook.

Velkommen til forelesning! Informasjon i faktaboks. 

Open lecture: Stillness in reading: Maintaining story literacy in an age of digital buzz.

Can reading literature install “stillness” in busy people? The author Yann Martel certainly hoped that it would, when he decide to send a literary novel to the then prime minister of Canada, Stephen Harper, every two weeks. Martel, known for the novel Life of Pi, proposes that stillness is a place for self-contemplation, and he hoped that reading literature would install this stillness into the busy, report-eating politician. 

Whether Martel’s project worked is unknown. However, through research in the psychology of literature we might explore how reading literature and experiencing stillness may be connected, maybe for many of us.

In his lecture, Professor Frank Hakemulder will argue that stillness may facilitate understanding other people’s stories and our own lives (story literacy). The focus on a vicissitudes of narrative characters may temporarily free us from the hard labour of defending our self-concepts against all sorts of attacks, and this may paradoxically open the way to connect the narrative we read with our own.

It seems plausible that this is indeed essential for our life, as Martel suggested, and that it leads to physical and mental health benefits. However, it does seem that stillness requires the focus on one narrative, rather than the bombardment of narratives that comes to us via digital media.

Dr. Frank Hakemulder teaches Media Psychology and Communication at Utrecht University and is affiliated full professor at the Reading Center, University of Stavanger. He specializes in the psychology of literature, focusing on the effects of reading literary texts on outgroup attitudes and moral self-concept. 

Not in Stavanger? View the lecture live on Facebook.

The lecture is open for all with an interest in this topic.
Time: March 11, 1315–14
Place: Valhall auditorium, Reading Centre, University of Stavanger

Frank Hakemulder

Frank Hakemulder er professor 2 ved Lesesenteret