MENY

7,5 millioner til BRAIN

Utdanning2020 har tildelt 7,5 millioner kroner til et prosjekt om voksenopplæring, kompetanseheving og nyskaping.

Det er Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som sammen med blant annet Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har fått midler til prosjektet «Barriers and drivers regarding adult education, skills acquisition and innovative activity (BRAIN)».

Prosjektet vil utvikle mer kunnskap om sammenhenger mellom motivasjon og deltakelse i voksenopplæring, og læringsutbytte og effekter på individnivå, institusjonsnivå og samfunnsnivå.
Hovedmålet med studien er å øke kunnskapen om hvilke forhold som fører til et høyt nivå av læring og ferdigheter blant voksne. Det skal gjøres empirisk ved å se på sammenhengen mellom ulike modi for læring, kjennetegn ved arbeidsorganisasjoner og institusjonelle rammebetingelser i utvalgte nordeuropeiske land. Norge og andre nordiske land skårer høyt på voksnes ferdigheter og deltagelse i voksenopplæring, mens Norge skårer lavt på innovasjon som et viktig utgangspunkt.

Trangt nåløye
Prosjektet, som ledes av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), består av fire delprosjekt. Førsteamanuensis Egil Gabrielsen ved Lesesenteret er prosjektleder for delen som ser på ferdighetsnivå og ferdighetstilegnelse. 
- Det er veldig gledelig å komme gjennom. Av erfaring vet vi at nåløyet er trangt, og også denne gangen var det mange gode søknader som ble avvist, sier Gabrielsen.

Inkludert i prosjektet er en toårig post.doc-stilling ved Lesesenteret.

Det er Utdanning2020, et forskningsprogram under Norges forskningsråd, som har tildelt pengene. Programmet finansierer forskning om undervisning og læring, styring, ledelse og organisering og utdanning i samspill med arbeids- og samfunnsliv. 14 prosjekt søkte om penger fra programstyret i Utdanning2020, og fire prosjekt får tildelinger.