MENY

Foredragsholdere - Nasjonal konferanse om lesing 2020

Beskrivelse av foredrag og presentasjon av foredragsholdere.

 


HJEMPROGRAMPÅMELDING PRAKTISK INFO


Mandag 30. mars:

Therese Hauge og Bjørnar Thengs, Fagfornyelsesteamet, Midt-Rogaland: Hva er Fagfornyelsen, og hvorfor det er nødvendig med en ny fagplan nå?


Elaine Munthe, Universitetet i Stavanger: Evaluering av fagfornyelsen

I denne forelesningen vil jeg presentere programplan for evalueringen, hvilke utlysninger styret har hatt og hvordan evalueringen vil bli fulgt opp.

Elaine Munthe er senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning, UiS og er professor i pedagogikk. Hennes forskningsfelt er læreres profesjonelle utviklingsarbeid, klasseromsstudier og kvalifisering til læreryrket. Hun har vært medlem av og ledet programstyrer ved Forskningsrådet og er nå leder av styret for Evaluering av fagfornyelsen ved Utdanningsdirektoratet.


Jonas Bakken, Universitetet i Oslo: Hva er nytt i norskfaget, og hvilke muligheter gir fagfornyelsen norsklærere?

Den nye læreplanen i norsk gir lærerne og elevene tid til å jobbe grundigere med kjernen i norskfaget, og i grunnskolen blir det blant annet et sterkt fokus på lesing, grammatikk og aktiv utforsking av språk i nærmiljøet og andre steder i landet. Samtidig har fagfornyelsen styrket lærernes metodefrihet, og hvordan læreplanens målsettinger skal nås, blir da i stor grad opp til læreren. Foredraget vil ta for seg hvilke muligheter fagfornyelsen gir norsklærerne til å skape ett fornyet norskfag, som er relevant for dagens elever og framtidens borgere.

Jonas Bakken er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Han har blant annet utgitt Retorikk i skolen og er leder for den vitenskapelige redaksjonen for tidsskriftet Norsklæreren. Han var medlem av kjerneelementgruppa og læreplangruppa for norskfaget i fagfornyelsen.


Deborah Larsen, Universitetet i Stavanger: Looking at the new national curriculum through English eyes.

This presentation will focus on the new curriculum for English and the background behind the changes that were made.

Deborah Larssen is Associate Professor at the University of Stavanger where she works primarily with students studying English as a foreign language as part of their MA in Initial teacher education. She has two research foci, the first is how to support her student’s own classroom based research through the use of lesson study and the second is the how the use of the Common Framework of Reference in languages can be integrated into feedback and assessment practices. Because of her competencies in the CEFR she was part of the committee for the new curriculum in EFL.


Evy Jøsok, OsloMet: Kritisk tenking i klasserommet

Hvordan skape muligheter for kritisk tenkning i klasserommet, og hva slags støtte trenger elevene?

Evy Jøsok er statsviter og universitetslektor i samfunnsfag ved OsloMet. Hun har tidligere jobbet som lektor i ungdomsskolen og videregående skole og forsker på samfunnsfagsdidaktikk i fagfeltet demokrati og kritisk tenking.


Bjørn Bolstad, Universitetet i Oslo:  Om tverrfaglighet

Bjørn Bolstad er seniorrådgiver i FIKS og arbeider med faglig innhold og formidling. Han har jobbet som lærer, undervisningsinspektør og rektor i nesten 30 år, de siste 13 årene som rektor på Belset og Ringstabekk skoler, begge i Bærum Kommune. Bolstad har som rektor på Ringstabekk skole vært opptatt av å utvikle fremtidsrettet pedagogisk praksis basert på skoleforskning. Han er lærebokforfatter og skriver om skole og utdanning på bloggen "En rektors bekjennelser" og er å finne på twitter under navnet BolstadB.


Øystein Gilje, Universitetet i Oslo:  Å realisere fagfornyelsen i digitale klasserom – fordeler og ulemper

Stadig flere elever får sin egen digitale enhet, og dermed får vi såkalte en-til-en klasserom. Trolig vil to av tre elever i grunnskolen ha sin egen digitale enhet i det første året fagfornyelsen blir innført. Krever viktige prinsipper og ideer i fagfornyelsen at elevene arbeider digitalt eller kan vi arbeide med den nye læreplanen uten å bruke digitale verktøy og læremidler. Gjennom en studie av 20 klasserom på 10 ungdomsskoler viser Øystein Gilje hvordan digitaliseringen gir nye undervisningspraksiser. Han legger særlig vekt på dialogens vilkår og nye former i en-til-en klasserommet.

Øystein Gilje er førsteamanuensis ved ILS og faglig leder av FIKS (enhet for Forskning, innovasjon og komptanseutvikling i skolen)


Birte Simonsen, Universitetet i Agder:  Reformer i etikkens lys.

Hva er elevens rettigheter og rolle når det kommer nye reformer? Og lærerens? Ved siden av at innhold og arbeidsmåter beskrives, bør også profesjonsetikken være synlig.

Birte Simonsen er pensjonist, og har tidligere lærer i grunnskolen, samt dekan for lærerutdanningene ved Universitetet i Agder. Medlem av lærerprofesjonens etiske råd.


 

Tirsdag 31. mars:

Petter Hagen, Harestad skole:  Fagfornyelsen fra et rektorperspektiv.


Jan Kristian Hognestad, Universitetet i Stavanger:  Språk og språkemnene i det nye norskfaget, fra Kunnskapsløftet og fagfornyelsen.

En læreplanreform er alltid en god anledning til å gjøre opp status når det gjelder faglig innhold i skolen. Med et blikk på den norske språksituasjonen vil dette innlegget gi en vurdering av om planen for norskfaget i Fagfornyelsen tilfredsstiller de kravene det er rimelig å stille. Er Fagfornyelsens norskfag et språkfag for framtida?

Jan Kristian Hognestad er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger, der han underviser og forsker i språkstrukturelle emner, særlig talespråk. Han har også lang erfaring som fagformidler i media og gjennom foredrag, har tidligere arbeidet som lærer i skolen og har vært med å skrive lærebøker både for videregående skole og høyere utdanning.


Margrethe Sønneland, Lesesenteret, UiS:  Teksten som problem. En studie av litterære samtaler i ungdomsskolen.

I dette foredraget presenterer Sønneland sine viktigste funn fra doktorgradsarbeidet om faglig problemløsning i litteraturundervisningen, og diskuterer hvilke implikasjoner disse har for praksis.

Margrethe Sønneland er førsteamanuensis i Lesevitenskap ved Lesesenteret, og forsker blant annet på litteraturarbeid i norskfaget, faglig problemløsning og dialogisk undervisning.


Johanne Ur Sæbø, Lesesenteret, UiS: Snakking i timen. Om muntlighet i fagfornyelsen.

I fagfornyelsen holdes det fram at elevene skal bruke språket for å «tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre» (overordna del, 1.2.). I foredraget utdypes hvordan dialogisk undervisning møter denne målsetningen.

Johanne Ur Sæbø er doktorgradsstipendiat ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun har tidligere jobbet mange år som lærer i grunnskolen.


Morten Njå, Lesesenteret, UiS: Hva kan dataspill fortelle oss om elevers leseutvikling?

Dataspill som støtter elevers læring blir flittig brukt i skolen. GraphoGame er et slikt spill som gir barn trening i å koble sammen lyder og bokstaver, og som kan hjelpe barn på veien mot å lære å lese. Dette foredraget viser hvilken innsikt dette spillet kan gi oss om elevenes tidlige leseutvikling og ser videre på mulighetene til å bruke spillet som et kartleggingsverktøy for å identifisere elever som er i faresonen for å utvikle lesevansker.

Morten Njå er stipendiat ved Universitetet i Stavanger og forsker på bruk av digitale spill i leseopplæringen og hvordan utformingen av spillene påvirker progresjon og læringsutbytte. Han deltar også i DEKOM-samarbeidet mellom universitetet og grunnskoler i regionen, og har tidligere jobbet med utvikling av ressurser til språkløyper. Hans fagområder inkluderer digital literacy, spilldesign, spillbasert læring og læringsanalyse.


Jorunn Øveland Nyhus og Astrid Syse Talsethagen, Hartvig Nissens skole: Hva er dybdelæring?

Er det mulig å forstå hva dybdelæring er på 30 minutter, kortet ned til 10 kulepunkter på en Power Point? Tja, vi prøver! Foredragsholderne presenterer hvordan de forstår begrepet dybdelæring og hvordan det kan implementeres i klasserommet.

Jorunn Øveland Nyhus har vært norsklektor ved Hartvig Nissens skole siden 2005. Hun har i en årrekke skrevet læremidler og har hatt et årsvikariat som universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. Hun var også del av Osloskolens piloteringsprosjekt med lærerspesialister der hun hadde ansvar for skriving i alle fag som satsningsområde ved egen skole. Våren 2018 ble hun tilsatt som ny redaktør i Norsklæreren, tidsskriftet for Landslaget for norskundervisnings (LNU) medlemmer.      

Astrid Syse Talsethagen har vært lektor i norsk og engelsk ved Hartvig Nissens skole siden 2009. Hun har utdanning fra universitetet i Oslo, der hun høsten 2008 leverte sin masteravhandling i nordiskdidaktikk. Ved Hartvig Nissen skole er hun fagkoordinator i norsk, og hun har lang erfaring med å være sensor ved sentralgitt eksamen i norsk.

Jorunn og Astrid har sammen holdt en rekke foredrag og skrevet om bruk av dramaserien SKAM i undervisningen, blant annet med kapittelet «SKAM i klasserommet» i Dramaserien SKAM – Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter (red. Lindtner og Skarstein). De har også skrevet et bidrag i boka Det nye (nye) norskfaget (red. Blikstad-Balas og Rognes Solbu) som kommer ut høsten 2019. Til våren 2020 kommer de med egen bok om dybdelæring i norskfaget.


Alexandre Dessingué, Universitetet i Stavanger:  «Critical literacies and Awareness in Education» (CLAE) – med fokus på lærernes forståelse og praksis av ‘kritikalitet’

Gjennom dette foredraget vil foreleseren presentere den første fasen av CLAE prosjektet (Critical literacies and awareness in education, 2017-2019) som er et samarbeidsprosjekt mellom UiS, Jærskolen og Dunkerque kommunen i Frankrike. I dette prosjektet har forskerne sammen med lærerne vært opptatt av å finne gode svar på et komplekst spørsmål: «Hvordan skal vi forstå ‘kritisk kompetanse’ og hvordan kan vi integrere en slik kompetanse i undervisningen?». Presentasjonen vil ta for seg en generell presentasjon av prosjektet (teorier og metoder) samt presenterer interessante funn og foreløpige resultater.

Alexandre Dessingue er ansatt som professor i literacy og historiedidaktikk ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, UiS. Hans forskningsinteresser fokuserer på kulturelle og kollektive minner, kulturelle representasjoner av Holocaust og kolonitiden, minneteorier, kritisk literacy, kritisk historiebevissthet og historiedidaktikk.


Hanne Staurseth, Universitetet i Stavanger:  Tittel ikke klar


Anne Mette Færøyvik Karlsen, Universitetet i Stavanger:  Læreres profesjonslæring

I foredraget vil foreleseren se nærmere på læreres profesjonslæring knyttet til observasjoner klasserommet.

Anne Mette Færøyvik Karlsen sitt doktorgradsprosjekt omhandler læreres profesjonslæring I konteksten Lesson Study. Et av hennes forskningsinteresser er hvordan planlagt, strukturert observasjon av elevers læring kan bidra til at lærere får ny innsikt. Et annet fokus er hvordan samtaler med elever kan bringe elevperspektivet inn i læreres diskusjoner om læring og undervisning. Anne Mette har lang erfaring fra grunnskolen som lærer og avdelingsleder. Hun har tidligere arbeidet som universitetslektor ved Lesesenteret og er nå tilknyttet grunnskolelærerutdanningen ved UiS (IGIS).


Atle Skaftun, Lesesenteret, UiS:  Et helhetlig blikk