MENY

Foredragsholdere - Nasjonal konferanse om lesing 2019

 


HJEM  –  PROGRAM  –  PRESENTASJONER  –  PRAKTISK INFORMASJON


Foredragsholdere:


Plenumsforedrag:

Kvalitet i norsk barnehage – et forskerperspektiv / Thomas Moser, Universitetet i Sørøst-Norge

Thomas Moser er professor i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge og professor II ved Læringsmiljøsenteret ved UiS. Fra 2014-2018 var han professor II ved Lesesenteret og deltok i Stavangerprosjektet
«Det lærende barnet».

I foredraget vil det belyses ulike forståelser for kvalitet og argumenteres for en helhetlig og inkluderende kvalitetsforståelse. Med utgangspunktet i et utvalg av norske prosjekter vil det presenteres forskningsbasert kunnskap om kvalitet i barnehagen.


Plenumsforedrag:

Til nytte og behag – om verdien av å lese sammen / Trude Hoel og Monica G. Mitchell, Lesesenteret, UiS

Trude Hoel og Monica G. Mitchell har jobbet i barnehagelærerutdanningen og er nå førsteamanuensiser ved Lesesenteret, der de jobber med barnehagefeltet. Begge forsker på og underviser om barn og lesing: bildeboka, leseglede, samtalen rundt bildeboka, leseopplevelsen og utvikling av barnehagens lesepraksiser er noen sentrale knagger for arbeidet.

Å lese en bok skaper rom for estetiske opplevelser og gode samtaler. Den inviterer oss inn i en verden hvor vi kan bli kjent med andre – og med oss selv. Ved å prioritere lesing skapes det etter hvert en kultur for lesing i barnehagen som gleder her og nå – men som også gir verdifulle erfaringer som strekker seg langt utover barnehagealder. I presentasjonen vil vi løfte fram en rekke nyere bildebøker og måter å bruke bøkene på.


Parallellsesjon:

Filiorum – Senter for barnehageforskning – Samarbeid mellom praksis og forskning / Elin Reikerås, Filiorum, UiS

Elin Reikerås er professor ved Lesesenteret og FILIORUM – Senter for barnehageforskning. Hun har ph.d. i spesialpedagogikk. Reikerås har i snart 30 år arbeidet tett med praksisfeltet gjennom en rekke FoU-arbeid og publisert en rekke vitenskapelige artikler både nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til flere fagbøker. Hun har ledet Stavangerprosjektet – Det Lærende barnet, et forskningsprosjekt som fulgte over 1000 barns utvikling fra de var 2 ½ år til de var 10 år. Reikerås er nå med i ledelsen av FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved UiS.

FILIORUM – Senter for barnehageforskning er et nasjonalt barnehageforskning som arbeider for økt kvalitet i den mangfoldige barnehage gjennom å styrke tilhørighet, kommunikasjon og lek for alle barn. Forskningen i senteret er praksisnær, praksisrelevant og utføres i samarbeid med barnehagefeltet. I denne presentasjonen vil FILIORUMs mål, arbeidsmetoder og delprosjekter presenteres med vekt på hvordan det kan skapes synergier mellom praksis og forskningen.


Parallellsesjon:

Overgangen fra barnehage til skole / Gunn Helen Ofstad, Lesesenteret, Uis og Heidi Sandø, Skrivesenteret, NTNU

Heidi Sandø er universitetslærer ved Nasjonal senter for skriveopplæring og skriveforskning (NTNU). Hun er i gang med å fullføre en master innenfor området barnehagekunnskap og språk. Sandø har lang erfaring fra barnehage og skole. Sandø har de siste fire årene hatt et spesielt fokus på å lage nettressurser som omhandler overgangen fra barnehage til skole, og hun er involvert i store nasjonale satsninger innen språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Heidi Sandø har bred erfaring fra formidlingsfeltet og har i tillegg vært involvert i arbeidet med utvikling av ny rammeplan.  

Gunn H Ofstad fra Lesesenteret har sammen med Skrivesenteret jobbet med overgang fra barnehage til skole for Språkløyper. Ofstad sine interesseområder er barns språk, spesial pedagogikk, overgang barnehage-skole og profesjonsutvikling.

Overgangen mellom barnehage og skole er for mange barn både utfordrende og spennende. Foredraget vil i hovedsak rette fokus mot sentrale områder som barnehager og skoler vil ha god nytte av i arbeidet med å skape en god overgang for alle barn. Vi ser nærmere på temaer som kulturmøter, samarbeid, språkarbeid, kartlegging og hvordan man kan møte flerspråklige barn.


Parallellsesjon:

Lesing av digitale tekster / Margrethe Jernes, Lesesenteret, UiS

Margrethe Jernes er forsker og lærerutdanner innen pedagogikk i barnehagen. Hennes interesser er digital teknologi og digitalisering i barnehagen, samt læring og veiledning i profesjonsutdanningen. Hun deltar i innovasjonsprosjektet VEBB: Verktøy for didaktisk vurdering av bildebok-apper i samtalebasert lesing i barnehagen. Les mer: https://lesesenteret.uis.no/vebb/

I denne presentasjonen blir et vurderingsverktøy for kvalitet i bildebok-apper redegjort for. Verktøyet er basert på forsking i samarbeid med engasjerte og motiverte barnehagelærere og barn i barnehager i Stavanger. VEBB-appen er utviklet for å kunne være et hjelpemiddel for å analysere en bildebok-app og inngår i kompetansebygging i sektoren. Prosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd


Parallellsesjon:

Kommunikasjon, språk og lærende fellesskap i barnehagen – Språkløyper som verktøy for praksisutvikling i Strand kommune / Berit Idsøe Bringaker, Førland barnehage/Strand kommune og Unni Fuglestad, Lesesenteret, UiS

Berit Idsøe Bringaker er virksomhetsleder i Førland barnehage og prosjektleder for Språkløypesatsing i Strand kommune.

Unni Fuglestad er universitetslektor ved Lesesenteret, og jobber med lesing på 8.-10. trinn. og er engasjert iarbeidet med språkkommuner, Språkløyper og DEKOM.

Kompetanseutviklingspakkene i Språkløyper skal være ei støtte for utviklingsarbeid i barnehager og skoler, og bidra til lokale læringsprosesser og praksisutvikling. Målet er at personalet gjennom fagsamlinger, refleksjoner og utprøving i praksis opplever å få styrket egen kompetanse om barns språkutvikling. Strand kommune har vært en språkkommune der barnehagene har jobbet systematisk med Språkløyper over tid. I foredraget vil kommunens erfaringer fra dette arbeidet presenteres.


Parallellsesjon:

Systematisk språkarbeid med barn i risikosonen / Åste M. Hagen, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Åste Hagen jobber som førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun har forsket på språk- og lesing og er spesielt opptatt av hvrodan man kan hjelpe barn med språkvansker i barnehagen, samt hvordan en kan forebygge senere problemer med språk og lesing i skolen.

Foredraget tar for seg hvordan en kan jobbe med språkforståelse i barnehagen for å forebygge senere vansker med språk og lesing. Resultatene fra en omfattende studie der slikt systematisk språkarbeid er testet ut vil også presenters.


Parallellsesjon:

Animasjon med barn – fra ide til ferdig film / Marianne Undheim, Barnehagelærerutdanningen, Universitetet i Stavanger (Workshop – maks 20 personer – holdes 2 ganger)

Marianne Undheim er PhD-stipendiat tilknyttet barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på barnehagelæreres og barnehagebarns kreative og skapende bruk av digital teknologi.

Gjennom workshopen vil du få erfaring med å lage din egen animasjonsfilm sammen med barn. Dette er en workshop der deltakerne får anledning til å lage sin egen stop-motion animasjonsfilm ved hjelp av nettbrett eller smarttelefon. Deltakerne må ha med nettbrett (Android eller iPad) eller smarttelefon med følgende gratis app installert: Stop Motion Studio (fra Cateater)


Parallellsesjon:

Gutter og lesing i barnehagen / Elisabeth Brekke Stangeland, Lesesenteret, UiS

Elisabeth Brekke Stangeland jobber som førsteamanuensis på Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Hun har forsket på språk og lek i barnehagen, og er spesielt opptatt av hvordan man kan avhjelpe og forebygge språklige vansker hos barn i barnehagen.

I foredraget presenteres funn fra Stangelands doktorgradsavhandling, med fokus på utfordringer og muligheter knyttet til gutters deltakelse i barnehagens språkarbeid.


Parallellsesjon:

Skal vi leke en bok? / Ingvild Alfheim, OsloMet og Cecilie Dyrkorn Fodstad, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Ingvild Alfheim er i førstelektor i språk og litteratur ved OsloMet - storbyuniversitet. Hun jobber på institutt for barnehagelærerutdannelsen.

Cecilie Dyrkorn Fodstad er førstelektor i norsk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

Workshopen Skal vi leke en bok? vil ta utgangspunkt inspirerende måter å legge til rette for å lese, samtale om og leke med bøker. Hensikten er å skape leselyst og gi flere barnehagebarn innganger til fiksjonens verden. 


Plenumsforedrag:

Hvordan skape kapasitetsbygging i barnehagen med kvalitet? / Pål Roland, Læringsmiljøsenteret, UiS

Pål Roland er dosent ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavangert. Han har dr. grad på temaet innovasjon. Roland har arbeidet mye med forskning og innovasjoner i barnehage og skole, og deltatt i landsdekkende UDIR prosjekt som Læringsmiljøprosjektet og Inkluderende barnehage og skole basert.

Barnehager skal i stadig større grad drive endringer som følge av nasjonalt eller lokalt initierte intervensjoner ( f. eks. Rammeplanen, Språkløyper, Være sammen, Realfag). Hvordan møter vi disse kravene med kvalitet? Hvordan bygge kapasitet i egen barnehage som beder kvaliteten i det daglig arbeidet?


Plenumsforedrag:

Barn, språk, samtale og læring i barnehage / Liv Gjems, Universitetet i Sørøst-Norge

Liv Gjems er professor i pedagogikk. Hun har gjennomført flere studier om språkarbeid i barnehage og gitt ut bøker og artikler om dette.

I foredraget fokuseres det på barnehagens arbeid med barns språk i de mange ulike dagligdagse aktivitetene.


Parallellsesjon:

«Matematikkundervisning» i barnehagen? / Per-Einar Sæbbe, Universitetet i Stavanger

Per Einar Sæbbe er utdannet barnehagelærer og har jobbet 11 år i barnehage, han skrev i 2010 master om 5-åringers utvikling av romforståelse i klatring, og har arbeidet som barnehagelærerutdanner siden høsten 2010. Han leverte sin ph.d. om matematikkundervisning i barnehagen i desember 2018.

Verken begrepene undervisning eller matematikk ser ut til å brukes i norsk barnehage. Dette foredraget handler om barnehagelæreres profesjonelle praksis i arbeidet med fagområdet antall, rom og form i barnehagen – hvilken kompetanse bruker barnehagelærere i dette arbeidet, hvilke utfordringer står de overfor og hva skal vi kalle arbeidet med faglige perspektiver i barnehagen?


Parallellsesjon:

Musikk og språk  - kroppslige estetiske læreprosesser / Kirsten Halle, Universitetet i Stavanger

Kirsten Halle arbeider som førstelektor ved barnehagelærerutdanningen i Stavanger. Hun er utdannet sanger og musikkformidler og er opptatt av de yngste barnas estetiske læreprosesser og kroppslige kommunikasjon. For tiden undersøker hun musikalsk identitet hos barnehageansatte i et aksjonsforskningsprosjekt i samarbeid med Nora Kulset, NTNU.

I dette foredraget ønsker Halle, sammen med deltakerne, å undersøke sammenhengen mellom musikk og språk. Hun vil løfte frem forskning som sier noe om sangens betydning i språkarbeidet, og gjennom konkrete eksempler vise hvordan man kan jobbe med melodi og rytme på en kroppslig og helhetlig måte i arbeidet med språk i barnehagen.


Parallellsesjon:

Språkvansker hos barnehagebarn og praktisk bruk av Språkløyper / Kirsten M. Bjerkan, Statped

Bjerkan er ansatt i Statped sørøst, avdeling språk/tale, og jobber med språkvansker hos enspråklige og flerspråklige barn. Hun har doktorgrad i lingvistikk, og har vært ansatt i Statped siden 2000.

I foredraget vil det bli gitt en presentasjon av hva språkvansker er, og deretter vil vi se på og jobbe konkret med noen av øktene i språkvanskepakken.


Plenumsforedrag:

Hvordan møte flerspråklige barnehagebarn på en god måte? / Irmelin Kjelaas, NTNU

Irmelin Kjelaas er førsteamanuensis i norsk på Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun jobber særlig med flerspråklighet og norsk som andrespråk og har ansvar for videreutdanninga i Andrespråkspedagogikk. Hun har erfaring fra både barnehagelærer- og lærerutdanning, og har blant annet vært veileder i NAFO-prosjektet «Veiledet hverdag med språklige minriteter i barnehaen». For tida deltar hun i revisjonen av læreplanene for skolen, i gruppa for læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Dette innlegget vil gi faglige perspektiv på og praktiske tilnærminger til arbeidet med flerspråklighet og andrespråkslæring  i barnehagen.


Plenumsforedrag:

Kvalitet i barnehagens språklæringsmiljø – resultater fra GoBaN / Joakim Evensen, Lesesenteret, UiS

Joakim Evensen Hansen var doktorgradstipendiat i GoBaN-prosjektet, og disputerte med en avhandling som fokuserte på språkarbeid med de yngste og betydningen av det for barns språklige utvikling. Hansen er ansatt som universitetslektor ved Lesesenteret.

I foredraget vil resultater fra det nasjonale forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (www.goban.no) bli presentert med fokus på kvalitet i barnehagens språklæringsmiljø. Kvalitet i barnehagen er undersøkt ved bruk av ITERS-R og ECERS-R, som er verktøy for kartlegging av leke- og læringsmiljø.


Plenumsforedrag:

Anna F. Folkestad, barnebokforfatter

Anna R. Folkestad er forfattar og illustratør. Ho debuterte i 2011 med biletboka Henrik And. Ho har skrive tre bøker om pingvinane Unni og Gunni og fire bøker på nivå ein og to i Leselandserien til Samlaget. I år kjem ho med ei ny biletbok, om ein sau som heiter Ulla. Anna er eigentleg relativt introvert, men vert til tider ekstrovert om det er noko som engasjerer.

Anna vil vise, lese og teikne frå bøkene sine, og fortelje frå opplesningar i barnehage og skulebesøk.