MENY

Språkvansker

Spesifikke språkvansker er når barnet ikke tilegner seg språk på linje med andre barn – til tross for at vi ikke finner noen underliggende problemer. Generelle språkvansker er når barn har en mer generell forsinket utvikling og den språklige forsinkelsen kan sees i sammenheng med dette.

Språkvansker kan gi seg ulike utslag, som:

  • vansker med å forstå hva ord og setninger betyr, få med seg beskjeder (forståelsesvansker)
  • ordletingsvansker, vansker med bøying av ord, vansker med å fortelle noe (produksjonsvansker)
  • vansker med lydsystemet; opphopning av erstatningslyder, utelatelser (fonologiske vansker)
  • vansker med å bruke språket korrekt i sosiale sammenhenger; gi og ta tur, lytte og være i dialog (pragmatiske vansker)

Dersom man i barnehagen har mistanke om at et barn har spesifikke språkvansker, er første bud å ikke «vente og se». Desto tidligere kvalifisert innsats settes inn ved språkvansker, desto større er effekten.  For barn med mer generelle språkvansker vet en at kognisjon lar seg påvirke av språklige ferdigheter. Det vil derfor være av stor betydning for disse barna at en hele tiden jobber bevisst og systematisk med språkutviklende aktiviteter.

 

Illustrasjon - Barnetegning av dyr i vann.