MENY

Nasjonale senter

Lesesenteret er eitt av ti nasjonale senter på utdanningsfeltet. Her er ei oversikt over dei andre sentera, med lenker til barnehageressursene deira.


Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret) arbeider for å styrke skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne. Senteret skal ha en tverrfaglig karakter og arbeide med skriving som grunnleggjande ferdigheit i ulike fag og på ulike opplæringsnivå.


Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa. Senteret legg vekt på å utvikle metodar og arbeidsmåtar som kan skape språkkompetanse og motivasjon.


Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret) skal vere eit nasjonalt ressurssenter for barnehage, grunnskole, vidaregåande skole, vaksenopplæring og lærarutdanning. Hovudoppgåva er å styrke kompetansen i og motivasjon for naturfag hos elevar og lærarar.


Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (Matematikksenteret) har som hovudoppgåve å leia og koordinere utvikling av nye og betre arbeidsmåtar og læringsstrategiar i matematikkopplæringa i barnehage, grunnskule, vidaregåande skule, vaksenopplæring og lærarutdanning.


Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa (Kunstkultursenteret) arbeidar for å styrkje kunst og kultur i opplæringa. I tillegg er senteret eit nasjonalt ressurssenter for grunnskulen, vidaregåande opplæring, høgare utdanning og barnehagar.


Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) arbeider med kompetanseheving, nettverksbygging og utviklingsprosjekt for å fremje inkludering og likeverdig opplæring i barnehagar, skuler og vaksenopplæringsinstitusjonar.


Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) arbeider for at framandspråkopplæringa får høg kvalitet og at Noreg blir eit land med høg språkkompetanse i mange framandspråk.
 


Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteretskal bistå nasjonale utdanningsmyndigheiter med råd og tenester, bidra til å realisere statens satsingar i utdanningspolitikken gjennom kompetanseutvikling, samt bidra til auka kvalitet i læringsmiljø for barnehagebarn, elevar, lærlingar og vaksne.Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (Folkehelsesenteret) skal jobbe med å synliggjere og formidle samanhengane mellom fysisk aktivitet, ernæring og læring. Senteret skal mellom anna utvikle og formidle kunnskap til bruk for barnehagar og skuler. Målet er å styrke barn og unges helse gjennom meir kunnskap og tidligare førebyggjande innsats.