Aktiviteter i barnehagehverdagen

I barnehagen skal barna får leke og undre seg, utfolde skaperglede og utforskertrang. Arbeidet med kommunikasjon og språk, omsorg, danning, lek og læring sosial kompetanse skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidig utvikling. (Rammeplanen for barnehagene)

Barnehagelærer leser med fire barn

En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Derfor er arbeid med barns språk en sentral del av barnehagens hverdag. Dette forutsetter bevisste voksne med gode kunnskaper om barns språkutvikling og språkbruk.

Godt arbeid med språk innebærer å lage kreative lekemiljøer hvor leken og språket får utfolde seg, å være bevisst på hvordan man leser med barna, og hvordan man samtaler med barn. Å legge til rette for språkutviklende aktiviteter er å bygge et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen.