MENY

Forebygging

Det å streve med lesing og skriving innebærer ikke bare utfordringer med læring i ulike fag. Det kan også gi en følelse av å ikke strekke til, og gå utover selvbildet. Det er derfor viktig å arbeide for at så få som mulig skal oppleve vansker, og forebygging er derfor en viktig del av arbeidet med lesing og skriving.

Språkstimulering
Tidlig språkstimulering gir gode forutsetninger for senere skriftspråklig læring. Vi vet at barn som får god språkstimulering i førskolealder har et godt utgangspunkt for å lære å lese og skrive. Et språkstimulerende miljø kjennetegnes blant annet av høytlesing, samtaler og lek med språk. Høytlesing bidrar til å utvide barnas ordforråd, og et rikt vokabular er en stor fordel med tanke på seinere leseforståelse. Lek med regler, rim og skriving og å finne likheter og ulikheter mellom ord bidrar til å utvikle en bevissthet om språket, som igjen kan gjøre det enklere ”å komme inn i skriften”.

Tidlig observasjon og kartlegging
Generelt kan det sies at et viktig forebyggende tiltak er å følge godt med i hvert enkelt barns lærings- og utviklingsprosess gjennom både observasjon og systematisk kartlegging. Tidlig registrering av språkutvikling (TRAS) kan være et viktig hjelpemiddel for å følge med på førskolebarns språkutvikling. TRAS kan brukes til å vurdere hvert enkelt barns språkutvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn. Ved å bruke for eksempel TRAS får man kunnskap om hva barna mestrer, hva de nesten mestrer og hva de ikke mestrer med hensyn til språk og språkutvikling. Dette kan gi et godt grunnlag for å sette inn ekstra tiltak for å fremme språklige ferdigheter før skolestart. Det er også viktig å være oppmerksom på barn som er ukonsentrerte og/eller lite motiverte for eksempelvis å bli lest for, fordi det kan ha betydning for videre lese- og skriveutvikling.

Tidlig hjelp
Tidlig hjelp er som regel god hjelp dersom noe tyder på at vansker kan oppstå eller oppstår. ”Å vente å se” er derimot en dårlig strategi. Intensiv stimulering og trening som er tilpasset barnets behov, og som gir barnet mestringsopplevelse, er tiltak som synes å gi raskest og best effekt. Dersom lese- og skrivevansker går igjen i familien, skal en være oppmerksom på at det kan dreie seg om dysleksi. Da kan det være ekstra viktig å komme tidlig i gang med forebyggende og tilpassede tiltak både før og underveis i lese- og skriveopplæringen. Det kan forhindre at vansker og problemer forsterker seg og/eller at utviklingen stagnerer.

I noen tilfeller er det nødvendig med en grundigere utredning av elevens situasjon, hva elven mestrer og hva eleven strever med, før et tilpasset undervisningsopplegg kan utarbeides. Enkelte skoler har spesialpedagoger med kompetanse til å foreta slik utredning og vurdering. Både skole (med tillatelse fra foresatte) og foresatte kan også søke råd og hjelp hos kommunens pedagogiske-psykologiske tjeneste (PPT). Det å søke hjelp og samarbeid når det er behov til en grundig og helhetlig utredning og vurdering, er også å regne for et forebyggende tiltak med tanke på den videre utviklingen.

Kommunale og fylkeskommunale instanser med opplæringsansvar for personer med spesielle behov (vanligvis kommunens PPT) kan også søke om utredning av enkeltelever med lese- og skrivevansker her ved senteret. For mer informasjon, se utredninger.