MENY

Er du lærar i framandspråk på ungdomstrinnet? Hjelp elevane i gang med å skrive saktekst ved å ta i bruk Sirkelen for læring og undervisning

Språkløyper-pakken Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i fremmedspråk (nivå 1) gir deg en innføring i hvordan du kan bruke denne typen verktøy i undervisningen.

I Språkløyper-pakken Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i fremmedspråk (nivå 1) blir elevane tatt eit steg vidare i skrivinga – frå fortellinga og inn i sjangeren saktekst, her i form av teksttypen informerande skildring. Heilskapleg og språkutviklande språkundervisning tar i bruk ulike former for stillasbygging, som modellering, vokabularlæring og andre varierte læringsaktivitetar.

Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i fremmedspråk (nivå 1) tar utgangspunkt i Sirkelen for undervisning og læring som overordna modell for undervisningsplanlegging. Opplegget passar for elevar frå 8. trinn (eller nivå 1), og det kan gjennomførast på 4–6 veker. 

Tips! Det er også mogleg å byte ut ressursane med norskspråklege tekstar og vokabular for å bruke opplegget blant elevar som skal lære norsk som andrespråk. Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring rår lærarar til å prøve sirkelmodellen i norsk-undervisning.

Denne filmen gir en smakebit av opplegget i praksis i et klasserom på barnetrinnet. Den viser fase 1, «å bygge kunnskap» som forbereder elevene på fase 2, å studere en modelltekst som utgangspunkt for fase 3, modellering av skriving, dvs. «konstruere tekst i fellesskap». 

Hele pakken finner du på Språkløypesidene her.

Opplegget er laget av Berit Hope Blå og Karin Dahlberg Pettersen fra Fremmedspråksenteret i samarbeid med Hildegunn Støle på Lesesenteret. Ressursen finnes også hos Fremmedspråksenteret, under tittelen «Skriving – sirkelmodell»

 

Av Hildegunn Støle, førsteamanuensis ved Lesesenteret