MENY

Filosofiske samtaler, høytlesing og eventyr

Les hvordan Lykkentreff barnehage har filosofiske samtaler med 4- og 5-åringene. Slike samtaler er spennende, engasjerende, og gir mye språklig lærdom.

Samtale i barnehagen Gjennnom filosofiske samtaler får barna bruke det situasjonsuavhengige språket. (Illustrasjonsfoto: Getty)

En praksisfortelling av Sigrid Larsen i Lykkentreff barnehage.

Filosofiske samtaler er en del av tilbudet til 4- og 5-åringene i Lykkentreff barnehage. Disse samtalene er med på å stimulere det situasjonsuavhengige språket, og skiller seg slik fra de konkrete "her-og-nå"-samtalene som vi har mange av i løpet av barnehagedagen. Gjennom filosofiske samtaler får barna erfaring med abstrakte begreper, hendelser som knyttes til fortid eller framtid eller tenkte, teoretiske eksempler.

Gjennom slike samtaler utvikles barnas evner til å formulere, lytte og bygge på andres synspunkt. Det kreves konsentrasjon - og nye begreper får innhold. Det individuelle verdsettes gjennom at samtalene bare blir spennende når den enkelte bidrar med sitt. Den sosiale kompetanse utvikles i forhold til å vente på tur, være del av en gruppe og bidra i fellesskapet.

De store spørsmålene

Samtalene foregår i små grupper med 5-6 barn og en voksen. Den filosofiske samtalen tar utgangspunkt i ei problemstilling, for eksempel presentert i ei bok eller kort fortelling, som Hva betyr det å bli større? Er det bra å kjede seg? Hva er en venn? Hvor var man før man ble født?

Dette er spørsmål som ikke har gitte svar. Alle som deltar i samtalen har muligheter for å komme med innspill, og det er stor takhøyde for hva man kan mene og si. I starten er samtalene ofte prega av gjentakelser av hva andre har sagt, men etter hvert blir barna mer selvstendige og har mange synspunkt og meninger.

Samtalen - en viktig del av lesingen

Høytlesing har en viktig funksjon i barnehagens språk- og lesestimulerende arbeid. Men det er ikke nok å bare lese for barna. Like viktig som lesinga, er samtalen rundt det som leses. Gjennom samtalen bearbeider barna inntrykkene og gjør boka til "sin". Ukjente ord og begreper får betydning. Høytlesing og bearbeiding gjennom samtale krever spesiell oppmerksomhet og organisering.

I vår barnehage har vi lagt til rette for den spontane lesinga ved at det i barnehagens kjernetid alltid er en voksen som har ansvar for dette. Det betyr at den voksne må være tilgjengelig og invitere til høytlesing. Barnas interesse og nysgjerrighet på bøker må pirres.

Rotete bokstabler og kasser, utslitte bøker med manglende sider eller hyller der barna ikke har tilgang, stimulerer ikke til leselyst! Bevisstgjøring og systematisk trening med fokus på hvordan vi leser og trekker barna med i leseaktivitetene gjennom samtale, har stor betydning både i forhold til barnas utbytte og de voksnes engasjement. De voksne må være nærværende og ha oppmersomhet retta mot barnas innspill.

Mange gode grunner

Høytlesing og samtale har mange kvaliteter: Det utvikler barnas språk og vokabular, det gir felles opplevelser og refleksjon, utvikler fantasi og nysgjerrighet, stimulerer barnas evne til konsentrasjon, gir økt lesemotivasjon og positiv holdning til litteratur - og det gir gode barndomsminner!

Det er alltid noen barn som velger bort leseaktiviteter til fordel for andre aktiviteter, gjerne fordi de er språksvake. Disse barna går glipp av mye viktig språkstimulering. I barnehagen vår er det derfor etablert rutiner som sikrer daglig lesing for alle barna. Ved at gruppene er satt sammen av barn på samme alder, kan aktivitetens varighet og valg av bøker lettere tilpasses gruppas interesser og modning.

Finn flere tips til språklige aktiviteter i barnehagen.