MENY

Lesesenterets utviklingsprosjekt Lesefrø

Utviklingsprosjektet Lesefrø (2008-2010) fokuserte på sammenhenger mellom språkstimulering og leseaktiviteter i barnehager med høy andel flerspråklige barn.

Hovedmålet i Lesefrø var å drive språkstimulering med utgangspunkt i leseaktiviteter og bøker. Dette ble gjort ved å:

  • videreutvikle en rekke språkstimulerende aktiviteter og sette dem i system
  • etablere gode lesevaner i barnehagene og i barnas hjem
  • øke både barnehagepersonalets og foreldrenes kunnskap om - og refleksjoner omkring - språkstimulering via lesing.

At de voksne i barnehagen må forholde seg aktivt til barnas språkutvikling, stod sentralt i dette prosjektet. Ikke minst gjaldt dette de flerspråklige barna, som i så tidlig alder som mulig trenger støtte til å utvikle sitt norske språk.

Lesefrø ble satt i gang av Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM-utvikling, som i 2010 ble integrert i Nasjonalbiblioteket) og Lesesenteret. To samarbeidskommuner med fire barnehager og tre bibliotek deltok i prosjektet: barnehagene Lerdal og Bertram i Oslo, og Kvarten og Øvre Slettheia i Kristiansand, og bibliotekene Deichmanske bibliotek, Holmlia filial i Oslo og Kristiansand folkebibliotek. Det flerspråklige bibliotek på Deichman samarbeidet med begge folkebibliotekene. I barnehagene ble det opprettet bibliotekfilialer, både for å sikre at barn og voksne hadde god tilgang til bøker, og for å legge til rette for at foreldre og barn kunne låne bøker med seg hjem.

Gjennom hele Lesefrø-prosjektet var det et poeng å dokumentere de ulike aktivitetene ved hjelp av bilder, planer, barnas egne arbeid og ikke minst gjennom hverdagsfortellinger som er samlet inn av de ansatte i barnehagene. Hverdagsfortellingene fra prosjektet er en autentisk eksempelsamling. De er et vindu inn i barnehagepraksisen, og de er et verktøy for å gjøre de voksne mer observante når det gjelder barnas språk- og leseutvikling, og mer bevisste på egen praksis.

Erfaringer fra arbeidet i de fire barnehagene er samlet i boka Lesefrø - språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen (2011). Boka tar utgangspunkt i den kunnskapen vi har om språkutvikling og språkstimulering for både barn med norsk som morsmål og barn med norsk som andrespråk. I forlengelsen av dette belyses en rekke praktiske emner som for eksempel å etablere en kultur for språk og lesing i barnehagen, samarbeid mellom barnehage og bibliotek, verdien av tidlig innsats og leseaktiviteter for alle barn i barnehagen.

Lesefrø har inspirert til en rekke ulike språk- og leseprosjekt, som for eksempel ”Stort leseprosjekt i Time” og ”Nye Lesefrø-barnehager”.

 

Barnehageansatt leser for to barn. Foto: Morten Brun.