MENY

Lese- og skrivevansker

Noen elever har vansker med å tilegne seg funksjonelle lese- og skriveferdigheter. Dersom de sliter til tross for at de har fått vanlig god undervisning, kan det tyde på at de har lese- og skrivevansker.

Les også: Hvor kan vi få hjelp?

For de fleste går det veldig greit å lære seg å lese og skrive, mens andre har vansker med å tilegne seg det vi kaller funksjonelle lese- og skriveferdigheter.

I følge læreplanen for skolen, Kunnskapsløftet, er lese- og skriveferdigheter redskaper for læring i alle fag. Hva som er funksjonelle ferdigheter varierer etter hva som forventes og kreves i ulike situasjoner. Ferdigheter som kan være tilstrekkelige til å lese en enkel tegneserie er ikke nødvendigvis tilstrekkelige til å lese en fagtekst i samfunnsfag. Det er også ulike forventninger på ulike trinn i skolen.

Lese- og skrivevansker

Det er vanlig å snakke om lese- og skrivevansker når et barn ikke lærer seg å lese og skrive i forbindelse med opplæring, og/eller dersom utviklingen går sent og/eller stagnerer. Vanskene kan vise seg i forbindelse med bokstavlæring, ved at det er vanskelig å lære bokstavene, skille dem fra hverandre, huske bokstavnavn og bokstavlyder eller forme bokstavene.

For noen kan det også være vanskelig å lære det alfabetiske prinsipp (å knekke den alfabetiske koden). Det vil si å forstå at bokstavene forestiller språklyder i talte ord og at de må trekkes sammen for å lese ordet. Alt dette er av stor betydning for å lære seg å lese og skrive.

Noen vanlige kjennetegn på lesevansker

 • strever med ordlesing
 • leser mye feil
 • gjetter
 • leser svært sent
 • leser monotont og teknisk
 • fortsetter å lese ord som går igjen i teksten, som om han/hun ikke har sett/lest ordet tidligere
 • lesing og trening ikke har særlig effekt
 • utviklingen går svært sent eller stagnerer
 • vansker med å forstå både ord, setninger, innhold og sammenhenger i teksten

Kjennetegnene kommer spesielt til syne ved lesing av ukjente tekster.

Elever med lesevansker oppnår ofte ikke å lese flytende og samtidig variere lesemåter og lesetempo etter behov. Dermed kan det også bli vanskeligere for dem å forstå det de leser. Det kan i tillegg bli vanskelig å få en dypere forståelse avteksten, noe som innebærer å integrere egen kompetanse, erfaring og kunnskap i leseprosessen. Utbyttet av lesingen, leseopplevelsen og lesegleden blir gjerne mindre fordi elever med lesevansker ofte har mer enn nok med å konsentrere seg om selve lesingen.

Noen vanlige kjennetegn på skrivevansker

 • strever med å skrive enkeltord
 • skriver mye feil (forenkler, utelater bokstaver, stokker om bokstaver)
 • skriver sent
 • skriver utydelig/”stygt” (ofte uleselig)
 • skriver kortfattet
 • vansker med å komme i gang med skrivingen
 • vet ikke hva en skal skrive
 • finner ikke ord
 • setter sammen ordene i en setning på feil måte (feil syntaks)
 • vansker med å disponere, strukturere og presentere stoffet
 • vansker med å skrive på en måte som gjør det lett for en leser å forstå budskap og sammenhenger i teksten
 • får ofte ikke formidlet det de kan og vil gjennom skriftlig kommunikasjon

Individuelle variasjoner

Kjennetegn på vansker kan variere fra person til person. På hvilken måte vansker gir seg utslag vil også kunne variere ut fra hvilke sterke sider personen har. Dette gjelder både lesing og skriving. Noen kan også være svært flinke til å kamuflere og kompensere for vanskene sine, slik at de er vanskelige å oppdage. Det kan være vanskeligst å oppdage vansker med lesing.

På et tidlig stadium i utviklingen kan det for eksempel være elever som lærer teksten utenat. En skal også være oppmerksom på at noen personer med lesevansker (både barn og voksne) tilsynelatende leser ganske bra etter hvert, men mange rapporterer at lesing for dem er tidkrevende, og at det kan være vanskelig å forstå. Ofte strever de også med vedvarende rettskrivingsproblemer.

Tidlig hjelp er god hjelp

Det må reageres så tidlig som mulig dersom en elev strever med å lære bokstaver eller å lese og skrive. En må heller ikke bortforklare vansker med lesing og skriving dersom eleven i tillegg har andre typer vansker, som for eksempel atferdsvansker. Det er viktig å få svar på hvorfor elever har vansker i forhold til lesing og/eller skriving for å hjelpe dem videre i sin utvikling. Tidlig hjelp er også viktig for å forhindre uheldige reaksjoner emosjonelt og sosialt.

Les også: Hvor kan vi få hjelp?