MENY

Nasjonal konferanse om lesing 2013 - Foredrag og foredragsholdere

Plenumsforedrag:

Den gode skole
Terje Manger, Universitetet i Bergen

Læring er et resultat av samhandling mellom elevene og omgivelsene, og undersøkelser viser at læreren elevene har forklarer langt mer av læringen enn en før har antatt. Den gode læreren er en trygg voksenperson som både bryr seg om elevene og tør å stille krav til dem. Forelesningen skal handle om hvordan lærere kan bygge opp elevenes forventninger om mestring og dermed deres motivasjon for læring. Videre beskrives det hvordan elevenes fortolkninger av suksess og nederlag i skolen og tilbakemeldinger fra lærerne får innflytelse på deres motivasjon og læring.

Terje Manger er dr. philos. og professor i pedagogisk psykologi ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. Han har skrevet vitenskapelige artikler og bøker om temaer som kjønnsforskjeller i matematikk, skolefaglig selvoppfatning, motivasjon, atferdsproblemer og generell pedagogisk psykologi. Sammen med sine kollegaer i Forskningsgruppen for kognisjon og læring har han de siste årene gjennomført flere undersøkelser om opplæring, utdanningsmotivasjon og lærevansker i norske fengsler - og koordinert arbeidet med tilsvarende nordiske forskningsprosjekter.

 

Klasserommets lesedidaktikk – i skjæringspunktet mellom «doing» og «learning», praksis og teori
Kåre Kverndokken, Høgskolen i Vestfold

Forelesningen tar utgangspunkt i boka 101 måter å lese leseleksa på - om lesing, lesebestillinger tekstvalg (Kverndokken 2012)Gjennom å vise til leselekseundersøkelse og klasseromsempiri vil det pekes på veier til å unngå mental utmelding og bekvemmelighetslesing, og dyrke fram en dynamisk, interaktiv og deltakende leser.

Kverndokken er Dosent i norskdidaktikk ved Høgskolen i Vestfold. Han arbeider først og fremst med lese- og skrivedidaktikk og barne-litteratur, og i særlig grad med etter- og videre-utdanning innenfor norsk-didaktikk. Kverndokken har skrevet en rekke lærebøker i norsk for grunnskolen og artikler innenfor ulike disipliner i faget. Seneste utgivelse: 101 måter å lese leseleksa på – om lesing, lesebestillinger og tekstvalg (2012).

 

Dyktige lærere
Øistein Anmarkrud, Universitetet i Oslo

Klasseromsforskning innenfor den såkalte "best-practice" tradisjonen har vært opptatt av å beskrive hva som karakteriserer spesielt god leseundervisning, både med hensyn til innhold og organisering. I denne forelesningen vil Anmarkrud ta utgangspunkt i noen helt sentrale studier innenfor denne tradisjonen, for så å relatere denne forskningen til det vi vet om norske læreres leseundervisning.

Øistein Anmarkrud er ph.d i pedagogisk-psykologi og professor i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP), UiO. I sin forskning er Anmarkrud spesielt opptatt av lesestrategier og lesemotivasjon, og hvordan disse relaterer seg til elevers leseforståelse.

 

Feedback og vurdering som fremmer elevenes kompetanseutvikling
Egil Hartberg, Høgskolen på Lillehammer

Forelesningen gjør rede for prinsipper for læringsfremmende feedback, med eksempler hentet fra ungdomstrinn og videregående skole. Det vil hevdes at feedback- og vurderingstradisjoner i skolen ikke nødvendigvis er formet med læring og vekst som viktigste formål, og gjennom prinsippene utfordres disse tradisjonene. Presentasjonen bygger på boka "Feedback i skolen" (Hartberg, Dobson og Gran 2012).

Hartberg er høgskolelektor og prosjektleder ved Senter for livslang læring på Høgskolen i Lillehammer. Han har lærererfaring fra ungdomstrinn og videregående skole, og har på HiL hatt ansvar for en rekke kompetanseprosjekter om vurdering. Hartberg sitter i ledelsen av NKV (Nasjonalt Kompetansemiljø i Vurdering), som blant annet har levert bakgrunnsdokumentet om vurdering til ungdomstrinnsatsningen, og han underviser om vurdering på de nasjonale Ny GIV-kursene.

 

Helhetlig perspektiv på lesing: tilbake til fagligheten
Atle Skaftun, Lesesenteret

Kunnskapsløftet har vært operativt i nesten 7 år. Det er grunn til å spørre om de grunnleggende ferdighetene kan betraktes som et vellykket reformprosjekt, og om ytterligere presisering av progresjon i kompetansemål er veien å gå for å skape større forståelse for idegrunnlaget for ferdighetsfokuset. Foredraget vender tilbake til ideen om lesing i alle fag i et forsøk på å løfte fram fagenes språklige praksiser som forståelsesramme for at andre fag enn norsk kan og bør drive leseopplæring. Er det mulig å se for seg de 7 neste årene i faglighetens tegn?

Atle Skaftun (f. 1967) er professor i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han har skrevet bøkene Knut Hamsuns dialogiske realisme (2003), Å kunne lese. Nasjonale prøver og grunnleggende ferdigheter (2006) og Litteraturens nytteverdi (2009), og en rekke artikler om litteratur og lesing.

 

Parallellsesjoner:

Lesing på eksamen – og før eksamen i norsk i videregående
Margunn Mossige, Lesesenteret

Foredraget viser hvordan en kan arbeide målrettet heile skoleåret i tredje påbygg (og Vg2 - Vg3 studieforberedende) for å styrke elevene sin bruk av strategier i den lesinga som skal skje under eksamen. Et utprøvd opplegg rundt eksamensoppgaver fra 2012 er brukt som eksempel. - Innlegget er presentert på NyGIV for tredje påbygg jan 2013 og utarbeidet i samarbeid med Ingeborg M. Berge.

Margunn Mossige, universitetslektor, Lesesenteret. Har lang undervisningserfaring fra videregående skole, og arbeider nå på Lesesenteret med fokus på eldre elever. Er spesielt interessert i lese- og skrivestrategier og elevers egen refleksjon omkring lesing og skriving.
 

Hvordan kan vi bruke Skriveprøven til å fremme god skriveopplæring?
Sture Nome, Skrivesenteret

Skriveprøven blir lansert første gang høsten 2013. Det er en frivillig prøve som skal gjøre det mulig for elevene å skrive med ulike formål i ulike fag på 5 og 8. trinn. Sammen med skriveoppgavene følger en beskrivelse av elevprestasjoner innenfor seks ulike vurderingsområder. Skriveprøven gjør tilgjengelig tekster på ulike mestringsnivå innenfor alle disse vurderingsområdene. Slik kan lærere bruke prøven som en del av opplæringen og gi selektiv respons i forhold til forventningsnormer om hva som kan forventes på 5. og 8 trinn. Presentasjonen vil vise både trekk ved Skriveprøven som er nye for lærere, om skrivekonstruktet og hvordan man tenker om skriving som grunnleggende ferdighet, og hvordan skriveprøven kan gi et bedre grunnlag for å fremme skriftlige ferdigheter basert på klare forventningsnormer.

Sture Nome er rådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han jobber med skriving som grunnleggende ferdighet, skrivestrategier med planlegging og revisjon av elevtekster. Han har også jobbet med nasjonale prøver i lesing og er en mye brukt formidler om skriveopplæring og leseopplæring. Sture Nome har arbeidet i videregående skole og på Nordisk institutt både ved UiS og NTNU.

 

Grunnleggende ferdigheter og yrkesretting
John Kristian Helland, Gand videregående skole

Det er stor enighet om at mestring av grunnleggende ferdigheter er helt nødvendig for å lykkes både i skole og arbeidsliv. Derfor er de grunnleggende ferdighetene også grundig innarbeidet i alle læreplaner, men hva så? Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner uten videre, eller er det noe som mangler i satsingen?

Hva med yrkesretting? Er det fornuftig at hovedfokus er rettet mot norskfaget med 2 timer i uka i forhold til yrkesfagenes 20? Er det kanskje også noe her som mangler i satsingen?

John Kristian Helland har hovedfag i norsk og 30 års allsidig praksis fra vidergående opplæring. Han er lærebokforfatter, Klar melding, leder av Gand vgs’ Studieverksted, CRISS- og LOGOS-sertifisert og mangeårig kursholder. P.t. er han engasjert av Utdanningsetaten i Oslo som kursholder og veileder ved sju videregående skoler.

 

Når lesevansker blir fagvansker. Strategikompetanse og bevisstgjøring som tiltak
Ellen Heber, Rogaland Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Foredraget vil ta utgangspunkt i de utfordringer lesesvake elever møter når både stoffmengden og krav til lesekompetanse øker. Deretter vil ulike strategier og bevisstgjørende tiltak, basert på praktisk erfaring i arbeid med lesesvake elever, bli presentert.

Ellen Heber er cand.polit. med hovedfag i spesialpedagogikk. Hun har jobbet i grunnskolen, videregående skole, ved Lesesenteret og er i dag tilsatt på PPT for videregående skole i Rogaland.

 

Når skrift og bilete samarbeider – bruk av teikneseriar i skulen (NyGIV)
Arild Torvund Olsen, Nynorsksenteret

Bruk av teikneseriar er ein fin innfallsvinkel til arbeidet med samansette tekstar. I dette føredraget får lærarane ei innføring i verkemiddel i teikneseriar, i tillegg til ein presentasjon av nokre moglege arbeidsmåtar.

Arild Torvund Olsen arbeider på Nynorsksenteret ved Høgskulen i Volda, der han mellom anna er redaktør for ressurssidene om teikneseriar. Han har ein mastergrad i visuell kommunikasjon frå NTNU.

 

Den litterære samtalen
Ingrid Nielsen, Lesesenteret

Foredraget har fokus på god praksis i litterære samtaler i norskfaget.

Ingrid Nielsen jobber som førsteamanuensis ved Lesesenteret, og arbeider for tiden med ungdomstrinnsatsingen. Hun har bakgrunn som litteraturviter.

 

Skapande bruk av digitale verktøy i skulen (Ny Giv)
Arne Olav Nygard, Lesesenteret

I denne sesjonen presenterer eg nokre digitale verktøy som på ulike måtar kan brukast til å motivere for lesing og skriving i fleire fag. Eg gir nokre døme på koss desse verktøya er brukt i konkrete undervisningssituasjonar, og gir òg ei kort innføring i koss å bruke desse verktøya.

Arne Olav Nygard er universitetslektor og doktorgradsstipendiat i Lesevitskap ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Nygard har lang erfaring som lærar i den vidaregåande skulen og har i tillegg arbeidd med vidareutdanning og kompetanseutvikling i bruk av IKT i skulen for lærarar og skuleleiarar over heile landet.

 

Bok i bruk – Bildebøker i ungdomsskolen
Monica Gundersen Mitchell, Lesesenteret

Tradisjonelt tenker en kanskje at bildebøker er rettet mot de yngste leserne. Slik er det nødvendigvis ikke. Bildebøker kan også brukes i ungdomsskolen. Presentasjonen forteller hvordan og hvorfor og kommer med tips til konkrete bøker.

Monica G. Mitchell, (f. 1975) universitetslektor. Hun har jobbet både som lærer i ungdomsskolen og som museumspedagog og jobber nå på Lesesenteret med spesielt fokus mot barnehage.

 

Lesing og matematikk for de som strever
Sidsel Ødegård, Jåttå videregående skole

 

Grunnleggende ferdigheter i engelskfaget med fokus på yrkesfaglige elever
Karin Dahlberg Pettersen, Fremmedspråksenteret

Innlegget presenterer arbeidsmåter som kan motivere for læring av engelsk med spesielt fokus på den yrkesfaglige eleven som skal mestre et yrkesfaglig ordforråd på engelsk, både for å kunne forstå faglige tekster og for å kunne kommunisere muntlig og skriftlig. En del av elevene vil senere tilegne seg studiekompetanse, og ferdighetene de oppnår på yrkesfag er et skritt på veien mot det som kreves av dem i den situasjonen. Det gis eksempler på hvordan man ved å ta utgangspunkt i relevante og aktuelle tekster som knytter engelskfaget nærmere til elevens utdanningsprogram, kan arbeide med strategier spesielt for vokabularbygging, muntlig kommunikasjon, lesing og skriving. Eksemplene har stor overføringsverdi til engelskundervisning generelt.

Arbeidet er et resultat av prosjektet FYR – Fellesfag med Yrkesretting og Relevans, der målet er å få flere elever til å gjennomføre hele utdanningsløpet og gjøre dem til gode og trygge brukere av engelsk i sitt fremtidige yrke. FYR er en del av NyGIV-Overgangsprosjektet.

Karin Dahlberg Pettersen er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, er nasjonal prosjektleder for engelsk i prosjektet FYR - fellesfag med yrkesretting og relevans, er co-redaktører for Fremmedspråksenterets fagdidaktiske tidsskrift Communicare og har også redigert senterets Leseveiledning i engelsk. Hun har lang erfaring fra undervisning i engelsk i videregående skole og i videreutdanningsprogrammet Kompetanse for kvalitet og har holdt flere etterutdanningskurs for lærere i grunnutdanningen.

 

Tatt av filmen. Kortfilm i undervisninga
Ove Eide, Firda vidaregåande skule og Språkrådet

Etter ei kort innleiing med presentasjon av sentrale omgrep og ein enkel modell for arbeid med kortfilm, vil Eide vise to-tre kortfilmar og skissere undervisningsopplegg til bruk i klasserommet.

Ove Eide er utviklingsleiar og norsklærar ved Firda vgs, Sandane. Han var leiar for juryen som kåra LNUs sakprosakanon og var juryleiar for Språkprisen i åra 2007 - 2012 (Språkrådet sin pris for framifrå bruk av nynorsk og bokmål i sakprosa). Eide har skrive om norskfag og læreplan mellom anna i tidsskrifta Norsklæraren og Bedre skole og i bøkene Fag og danning (2008) og Digitalt fortalte historier (2012). Siste bok: Kjerringa, Askeladden og kongen sjølv. Eventyr frå Sogn og Fjordane (2013).

 

Ungdomstrinn i utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing
Toril Frafjord Hoem, Lesesenteret

Foredraget vil ha som mål å motivere og inspirere lærere til å gå i gang med skolebasert kompetanseheving med fokus på lesing i alle fag. Jeg vil presentere ressurser som er utarbeidet til satsingen og vise hvordan man med utgangspunkt i disse dokumentene kan stille spørsmål ved egen praksis for å forbedre leseopplæringen.

Toril Frafjord Hoem har master i lesevitenskap. Hun har jobbet på alle trinn i grunnskolen og er i dag tilsatt på Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.

 

Lesing i naturfag
Sonja Mork, Naturfagsenteret

Fokus på lesing kan gi bedre læring i naturfag. I denne sesjonen får du blant annet innblikk i noen utfordringer ved å lese naturfaglige tekster, samt praksisnære tips om hvordan du kan jobbe med tekster og lesing i klassen din.

Sonja M. Mork er førsteamanuensis ved Naturfagsenteret og er tilknyttet prosjektet Forskerføtter og leserøtter. Hun har holdt ren rekke kurs og foredrag om grunnleggende ferdigheter og har sammen med Wenche Erlien skrevet boka Språk og digitale verktøy i naturfag om samme tema. Mork har også ledet læreplangruppa i naturfag som fikk i oppdrag å revidere planen for å tydeliggjøre grunnleggende ferdigheter. Forslaget til revidert plan er på høring i disse dager.

 

Bok i bruk i vgo: Et grådig liv
Ingeborg Berge, Gand VGS/Lesesenteret

Hvordan kan vi som lærere bidra til at elever utvikler sin lesekompetanse i videregående skole? Hvordan kan vi fremme lesing for forståelse i møte med krevende tekster? I presentasjonen vil jeg vise eksempler på dette gjennom et praktisk undervisningsopplegg knyttet til romanen “Et grådig liv”av Kristin Tosterud Holte (2007).

Ingeborg Margrete Berge (f. 1972) er lærer ved Gand vgs og er utdannet lektor med hovedfag i nordisk språk og litteratur. De siste årene har hun undervist på påbygg i fagene norsk og historie. Hun er sertifisert i bruk av læringsstrategier gjennom CRISS-prosjektet (Carol M. Santa) og har holdt kurs i bruk av strategier i undervisningen. Videre har hun vært medansvarlig for studiet Lær å lære i regi av Lesesenteret. Fra høsten 2012 er hun ansatt i en delstilling ved Lesesenteret.
 

 

Lesing og skriving når norsk er andrespråk. Veien fra innføringsklasse til ordinære fagtimer
Monica Fjeld, Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring (NAFO)

Forelesningen vil gi konkrete eksempler på hvordan lærer kan skape kontekst for lesing og skriving, om flerspråklige elevers ulike bakgrunn, om lesing på andrespråket parallelt med fagopplæringen - også etter avsluttet innføringstilbud, og om samarbeid mellom norsklærer og faglærer.

Monica Fjeld er tilknyttet NAFO, og arbeider til daglig i ungdomsskolen med norskopplæring i en innføringsklasse, samt som fransklærer og lærer i valgfaget Internasjonalt samarbeid. Hun har skrevet masteroppgave om minoritetsspråklige elever og skriving i yrkesfag i 2012.

 

Novellelesing med svake lesere
Kristine Gilje Skjæveland, Lesesenteret

Eksempler på strategibruk gjennom arbeid med novellen En neste pinlig affære. Foredraget har vært en del av de tre første dagene i Ny GIV skoleringen.

Kristine Gilje Skjæveland, universitetslektor med erfaring fra tilrettelegging for svakt presterende elever i videregående skole.
 

 

Hvis alle lærere skal være leselærere, hvordan skal du undervise i ditt fag da?
Lena Beate Hamborg Pedersen, NRK Skole

Leseopplæring er for mange faglærere en ny oppgave som de har lært lite om gjennom sin utdannelse. Foredragsholderen gir konkrete tips og råd om hvordan du kan integrere leseopplæring i arbeidet med de ulike kompetansemålene på ungdomstrinnet og videregående. Med utgangspunkt i teori som viser at det er sammenheng mellom økt ordforråd og økt leseforståelse presenteres et undervisningsopplegg som forener kravet om at alle lærere nå skal være leselærere, med kravet om å undervise slik at elevene får den fagkompetansen som kreves i det enkelte fag. Undervisningsopplegget er testet ut på elever på videregående, og resultatene etter en 40 uker lang intervensjon viser en tydelig og statistisk signifikant effekt av undervisningen.

Lena Beate Hamborg Pedersen er utdannet lektor med mastergrad i nordisk didaktikk fra UiO. Undervisningsopplegget som presenteres er et resultat av hennes masterarbeid. Hun har tidligere undervist i norsk og samfunnsfag ved Foss videregående skole i Oslo. Nå jobber hun som prosjektleder for NRK Skole.

 

Dramastrategier for lærerik lesing og muntlig trening
Aud Berggraf Sæbø, Universitetet i Stavanger

Sæbø vil i dette foredraget fortelle om hvorfor, og demonstrere hvordan, et utvalg enkle dramastrategier kan integreres i faglig lesing for å utvikle alle elevenes kompetanse i lesing, muntlig formidling og faglig læring. Bakgrunnen for foredraget er forskningsprosjekt hun har gjennomført om Drama, kreativitet og estetiske læreprosesser for å forbedre undervisnings- og læringsprosessen.

Aud Berggraf Sæbø er professor i drama ved Universitetet i Stavanger. Hun har de siste ti år vært prosjektleder for fire NFR-støttede forskningsprosjekt om drama og estetiske læreprosessers muligheter til å forbedre lærerens undervisning, utvikle et inkluderende læringsmiljø og dermed også forbedre elevenes læringsutbytte. I bøkene Drama – et kunstfag (1998) og Ibsen og Holberg i skolen (2007) har hun produsert et stort utvalg av dramafaglige undervisningsopplegg for faglig lesing og muntlig aktivitet.

 

Faglig lesing – lesing i fagene
Panel

Her presenteres lesing i disse fagene på ungdomstrinnet: engelsk, RLE, naturfag, historie og norsk.

Panelpresentasjon, deltagere:
Per Henning Uppstad, Vibeke Rønneberg,(engelsk) Aslaug Fodstad Gourvennec, Dag Husebø(rle), Margunn Mossige, og Toril Frafjord Hoem