MENY

Konferanse om ny rammeplan – Program

Men hva er nytt i den nye rammeplanen, og hva sier den om arbeid med kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen?

 

Rammeplankonferanse_2017_Header.png%20%28sl_bannerImage_220%29


HJEM  –  PROGRAM  –  PÅMELDING (Fulltegnet)  –  PRAKTISK INFORMASJON


Program

09.30–10.00
Registrering

10.00–10.15
Åpning av konferansen

10.15–11.00
De språklige samspillene i barnehagens hverdagsliv – Liv Gjems, Høgskolen i Sørøst-Norge

Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening (Rammeplanen s. 10).

Personalet skal invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål (Rammeplanen s. 18).

 

11.00–11.15
Pause                                        

11.15–12.00
Aktiv deltakelse og progresjon – Elisabeth Brekke Stangeland, Lesesenteret

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve framgang (Rammeplanen s. 16).

Valg av arbeidsmåter gir muligheter for å gjøre barnehagens innhold spennende og variert. Arbeidsmåtene kan bidra til å skape engasjement, interesse og motivasjon og gir mulighet for å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen (Rammeplanen s. 15).

12.00–12.15
Pause

12.15–13.00
Parallellsesjoner:

1. Bruk av digitale tekster: bildebøker og bildebok-apper i barnehagens språkarbeid – Trude Hoel, Lesesenteret

Personalet skal vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna (Rammeplanen s. 16).

2. Rim, regler og barnelitteratur i arbeidet med språkleg variasjon og språkleg identitet i barnehagen – Anne Martha V. Vadstein og Liv Kristin Bjørlykke Øvereng  Nynorsksenteret

 I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid (Rammeplanen s. 17).

13.00–14.00                        
Lunsj

14.00–14.45
Parallellsesjoner:

1. Barns møte med litteratur og tidlig skriving – Heidi Sandø, Skrivesenteret

Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling  (Rammeplanen s. 17).

2. Like muligheter og nye rettigheter for barn som trenger ekstra språklig støtte – Arne Lervåg, Universitetet i Oslo

For noen barn kan tidlig innsats innebære at personalet arbeider særlig målrettet og systematisk – over kortere er eller lengre perioder – med å inkludere barnet i meningsfulle fellesskap (Rammeplanen s. 15).

14.45–15.00
Pause

15.00–15.20
Ny rammeplan – barnehageeiers ansvar, muligheter og utfordringer sett fra Fylkesmannens ståsted – Cecilie Halland Aamot, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Barnehageeieren har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk (Rammeplanen s. 7).  

15.20–16.00
Hvordan bruke Språkløyper som redskap for kollektiv læring – Lesesenteret og Skrivesenteret

Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller (Rammeplanen s. 7).

.


Rammeplankonferanse_2017_footer.jpg%20%28sl_bannerImage_220%29