MENY

Konferanse om ny rammeplan – Foredragsholdere

Men hva er nytt i den nye rammeplanen, og hva sier den om arbeid med kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen?

 

Rammeplankonferanse_2017_Header.png%20%28sl_bannerImage_220%29


HJEM  –  PROGRAM  –  PÅMELDING (Fulltegnet)  –  PRAKTISK INFORMASJON


Foredragsholdere:

Liv Gjems, professor ved Høgskolen i Sørøst- Norge

Liv Gjems er professor i pedagogikk. Hun har gjennomført studier i barnehager med fokus på barns språkmiljø og barns språktilegnelse, samt barns læring gjennom narrativ praksis. Liv Gjems har skrevet bøker og artikler om dette. Hun har også undersøkt hva barnehagelærerstudenter mener de lærer om barns språktilegnelse i løpet av utdanningen.

De språklige samspillene i barnehagens hverdagsliv

Foredraget vil ta opp betydningen av god kvalitet på barnehagens språkarbeid har barns utvikling og læring på mange områder. Fra barn starter i barnehagen som ett åringer vil et kvalitativt godt språkmiljø legge grunnlag for barns videre læring.

 

Cecilie Halland Aamot, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Cecilie Halland Aamot er utdannet førskolelærer og har jobbet som pedagogisk leder og styrer i ulike barnehager. Hun jobber nå hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag med alle oppgaver på barnehageområdet.

Ny rammeplan – barnehageeiers ansvar, muligheter og utfordringer sett fra Fylkesmannens ståsted

Ny rammeplan skal implementeres og dette er barnehageeiers ansvar. Hva ligger i dette ansvaret og hvilke muligheter og utfordringer gir dette barnehageeier? Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjennom tilsyn og annen kontakt med sektor erfaringer med hvordan den gamle rammeplanen ble brukt, og basert på dette ser vi på veien fremover med ny rammeplan.

 

Trude Hoel, førsteamanuensis ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger

Trude Hoel er postdoktor i Lesevitenskap innenfor fagområdet digital læring og digitale kompetanse. Hoel har publisert bøker og forskningsartikler, ledet prosjekter i samarbeid med barnehager, og hennes forskningsinteresser inkluderer språkutvikling, tidlige litterasitet, lesing på papir og skjerm og barnelitteratur. Hun er medlem i den EUfinansierte COSTaksjonen DigiLitEY: Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children.

Bruk av digitale tekster; bildebøker og bildebok-apper i barnehagens språkarbeid

I Rammeplanen står det at «Personalet skal vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna» (s.16). Hvordan skal personalet vurdere bildebok-appers relevans og egnethet til bruk i samtalebaserte og språkstimulerende leseaktiviteter?

 

Elisabeth Brekke Stangeland, stipendiat ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger

Elisabeth Brekke Stangeland er stipendiat ved Lesesenteret. I sitt doktorgradsprosjekt har hun studert variasjon i, og sammenhenger mellom språk, lek og sosial kompetanse hos de yngste barna i barnehagen. Hun har bakgrunn som spesialpedagog og har praktisk erfaring fra både barnehage og skole.

Aktiv deltakelse og progresjon.

Språk er det viktigste verktøyet vi mennesker har for kommunikasjon og samspill, og språklig vekst for alle barn er derfor et tydelig tema i den nye rammeplanen. Med utgangspunkt i resultater fra eget doktorgradsarbeid belyser Stangeland i dette foredraget, hvordan arbeidsmetodene i barnehagen kan bidra til å sikre progresjon i barnehagens innhold for alle barn.

 

Anne Marta Vadstein, rådgjevar ved Nynorsksenteret

Anne Marta Vadstein er utdanna lærar i praktisk-estetiske fag og har undervist mellom anna i barnehagelærarutdanninga. På Nynorsksenteret arbeider ho med barnelitteratur, språkstimulering og utvikling av opplegg og nettressursar til bruk i barnehage og barneskule.

Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, høgskulelektor og rådgjevar ved Nynorsksenteret

Liv Kristin B. Øvereng er høgskulelektor i norsk. Ho arbeider i barnehagelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda og er rådgjevar ved Nynorsksenteret. Språkstimulering og barnelitteratur er hennar fagfelt.

Rim, regler og barnelitteratur i arbeidet med språkleg variasjon og språkleg identitet i barnehagen.

I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid (rammeplanen s. 17). Gjennom foredraget skal vi sjå korleis språklege variasjonar og munnlege og skriftlege tekstar er ressursar i språkarbeidet i barnehagen.

 

Heidi Sandø, rådgiver ved Skrivesenteret

Heidi Sandø er utdannet barnehagelærer med mange års erfaring som pedagogisk leder i barnehage. I tillegg har hun bakgrunn som lærer fra offentlig skole og Steinerskole. Heidi jobber som rådgiver på Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Skrivesenteret har fokus på barns tidlige utforsking av skriftspråket, og hvordan barnehagen kan tilrettelegge og ivareta god språkstimulering gjennom varierte hverdagsaktiviteter. Heidi Sandø er fast spaltist i Verktøykassa som er et tidsskrift for ansatte i barnehagesektoren, der skriver hun om språk og språklek i spalten Språklek.

Barns møte med litteratur og tidlig skriving

Barnehagen skal legge til rette for at barn får utforske både det muntlige og skriftlige språket gjennom å leke med lyd, rim og rytme og gjennom å møte variert litteratur. Gjennom foredraget vil det løftes fram hvordan personalet i barnehagen kan være språklige forbilder og støtte barnas utforsking av skriftspråket. I tillegg vil betydningen av språklig bevissthet, og det at språk er sanselig og er en viktig del av barns daglige utforsking og lek være sentralt.

 


Rammeplankonferanse_2017_footer.jpg%20%28sl_bannerImage_220%29