MENY

Literacy og læring

Det overordnede målet til forskningsprosjektene i Literacy og læring er å produsere kunnskap som kan gi bedre betingelser for skoleelevers tilgang til skrift, tekst og tekstkultur.

Ledere for dette programområdet er professor Per Henning Uppstad, førsteamanuensis Oddny Judith Solheim og professor Atle Skaftun. Et stort antall interne og eksterne forskere er knyttet til prosjektene i programområdet (se faktaboks til høyre).

Literacy er et begrep som i løpet av de siste årene har blitt tatt i bruk på norsk uten oversettelse. Kort forklart handler Literacy og læring om tilgang – på flere nivå. Skolens begynneropplæring gir elevene tilgang til skriften, og gjennom hele skoleløpet oppøves elevenes evne til tekstbasert læring i ulike fag. Skolen som helhet er en portal til selvstendig og myndig deltakelse i tekstkulturen.

Programområdet Literacy og læring er en videreføring av Program for studier av ferdighetsutøvelse (PSFU). Kjerneinteressen i PSFU var å gi et teoretisk bidrag til en rikere forståelse av ferdighetsbegrepet. Dette begrepet har fått status som en bærebjelke i norsk utdanning gjennom Kunnskapsløftet. Navnet PSFU var delvis motivert av et ønske om å både tydeliggjøre denne sentrale interessen, dels et ønske om å utfordre utbredte fordommer mot selve ordet ”ferdighet” og knytte det til et bredere begrep om literacy.

De grunnleggende ferdighetene innskrevet i alle fag handler i stor grad om skolens og de enkelte fagenes tekstbruk og bruk av skriftspråklige redskaper på den lange utviklingsveien gjennom det 13-årige skoleløpet. På den måten er Kunnskapsløftet en literacy-reform. Literacy og læring fokuserer direkte på literacy som forståelsesramme for skolens skriftspråksopplæring, og plasserer seg tydeligere i forskningslandskapet enn gjennom ferdighetsfokuset i PFSU.

Uppstad, Solheim og Skaftun er også interimredaktører for Nordic Journal of Literacy Research, som ble etablert i 2015.

Hender skriver på tastatur