MENY

Grensesnitt i lesing og skriving

Digitale teknologier spiller en stadig større rolle i våre liv. Vi leser mer på nettbrett og lesebrett, trykte lærebøker erstattes med e-bøker og digitalt materiale; barn lærer seg å skrive ved hjelp av tastatur heller enn ved å skrive for hånd; nettbrett får sitt inntog i språkstimulerende aktiviteter i barnehagen; nasjonale prøver i lesing digitaliseres; og etablerte undervisningsformer, som forelesninger, sidestilles med digitale læringsplattformer og nettbaserte løsninger.

Vi trenger mer forskningsbasert kunnskap om implikasjonene av en økende digitalisering på sentrale prosesser, ferdigheter og læringsmål – enten det gjelder språklæring i barnehagen, lese- og skriveferdigheter i skolen, læringsprosesser i høyere utdanning, prøveutvikling, fritidslesing, voksnes lesing og skriving, og lese- og skrivepraksiser i akademia.

Programområdet «Grensesnitt i lesing og skriving» søker å forene krefter ved UiS for å imøtekomme et voksende behov knyttet til empirisk basert kunnskap om teknologier og læring – både i forskning, utdanning så vel som i offentlig sektor. Snarere enn en ytterligere fordypning i allerede etablerte forskningsfelt og paradigmer ønsker vi ved å etablere programområdet å skape grobunn for et nytt, innovativt og tverrvitenskapelig forskningsfellesskap, som har som mål å stimulere til nye prosjekter og konstellasjoner, å bidra til å heve kompetansen for ansatte ved flere institutt og tilgrensende fagområder ved UiS, samt å rekruttere nye forskningskrefter.

Det er stort behov for forskningsbasert kunnskap om hvordan digitale teknologier virker inn på effekten av aktivitetene hvor de tas i bruk. Dette programområdet skal være en arena for utveksling av ideer til tverrvitenskapelige, empiriske forskningsprosjekter som vil bidra til å utvikle slik kunnskap.

Forskningsprosjektene som vil inngå i og springe ut av programområdet, undersøker, på ulike måter og ved hjelp av ulike metoder, hvordan forskjellige teknologiske grensesnitt påvirker læringsprosesser, lesing og skriving. Den bærende målsetningen for programområdet er å kartlegge kortsiktige og langsiktige effekter og implikasjoner av digitalisering, i ulike pedagogiske sammenhenger og til ulike formål, fra og med barnehage til og med høyere utdanning.

ipad on bookshelf