MENY

Barnehagebarns utvikling

Hovedmålsettingen i prosjektet er å bidra til økt kunnskap innenfor og mellom områdene språk, matematikk, bevegelse og sosial kompetanse i barnehagealder. Et delmål er å identifisere ferdigheter som barnehagebarn mestrer og som er viktige med tanke på senere utvikling i lesing, staving og regning. Et annet delmål er å oppdage barn som strever så tidlig som mulig, slik at de kan få tidlig og god hjelp. Det har også vært en målsetting å øke kompetansen til fagpersonene som møter barn i barnehagene, og det er i denne sammenheng tilbudt og gjennomført 85 kurs for ansatte i barnehagene i Stavanger kommune.

Prosjektet foregår i perioden 2007–2018. Deltagere i prosjektet er over 1300 barn som ble påmeldt før de var 2 ½ år. Datainnsamlingen i barnehagedelen i prosjektet ble gjennomført i perioden 2008–2012, og strukturert observasjon ble benyttet som metode. Barna ble observert i to tremånedersperioder med start da de var henholdsvis 2 ½ og 4 ½ år gamle. Det ble benyttet observasjonsskjema innenfor de fire områdene språk (TRAS), matematikk (MIO), sosial kompetanse (Alle Med) og bevegelse (EYMSC). Observasjonene ble gjennomført i naturlige hverdagssituasjoner i barnehagen, og det var de ansatte som utførte observasjonene og registrerte mestring/delvis mestring/ikke mestring innenfor hvert av de fire områdene. To personer skulle, uavhengig av hverandre, ha observert barnets nivå av mestring før skjemaene ble fylt ut. I perioden 2013–2018 er hovedfokus bearbeiding og publisering av data.


Prosjektleder: Elin Reikerås