MENY

Vernakulær deliberasjon på Facebook - literacyperspektiv på offentligheten

I dette prosjektet vil universitetslektor Jan Inge Reilstad studere lesing og skriving på Facebook og innflytelsen på det demorkratiske maktkretsløpet (J. Hambermas) og det sivile kulturkretsløpet (P. Dahlgren).

Studien observerer Facebook-praksiser med et literacyperspektiv på den mulige omformingen av offentligheten som skjer i og med at Facebook og sosiale medier påvirker alle områder av våre liv, både det hverdagslige og samfunnsmessige.

Med utgangspunkt i distinksjonen mellom vernakulære (hverdagslige) og dominante (institusjonelle) literacypraksiser studeres Facebook-statuser med henblikk på graden av deliberative (konsensussøkende) og agonistiske (kampsøkende) kvaliteter. Hvilke etablerte og eventuelt nye former for deliberasjon / sivilt snakk foregår på Facebook-veggen, og hvordan påvirker dette produksjonen av norsk offentlighet og medborgerens identitet?

Den teoretiske rammen er tverrvitenskapelig og bringer sammen tenkning og begrep fra lesevitenskap, retorikk, antropologi, medie- og statsvitenskap. Datagrunnlaget er hentet fra flere kilder, både gjennom netnografi, fokusgrupper og dybdeintervjuer bl.a.


Prosjektansvarlig: Jan Inge Reilstad

Faglig veileder: Alexandre Dessingue
 

Universitetslektor Jan Inge Reilstad